Het is niet mogelijk om de prestaties van woningcorporaties te duiden zonder te kijken naar de omstandigheden waarin zij deze prestaties leveren. Het gaat hierbij om 3 soorten condities.

  1. Institutionele condities
  2. Financiële condities
  3. Governance en functioneren van corporaties

De institutionele condities gaan over de inrichting van het corporatiestelsel en de invloed die ontwikkelingen in de omgeving van corporaties hebben op hoe het stelsel werkt. De nadruk ligt in deze Staat op de grote volkshuisvestelijke opgave die in 2022 voor de sector is omschreven in vooral de Nationale prestatieafspraken en op de nieuwe Rijksregie op de woningmarkt.

Binnen de financiële condities kijkt de Aw naar de ontwikkeling in de vastgoedexploitatie, de operationele kasstroom en de huidige en toekomstige financiële positie in het licht van de opgaven waar de sector voor staat. Dit jaar gaat de Staat hierbij ook in op de effecten van de voorgenomen afschaffing van de verhuurderheffing en de gerichte verlaging van huren voor huurders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum op de verdiencapaciteit van corporaties.

De governance en beheersing van de organisatie zijn van belang voor het functioneren corporaties. Een goede governance helpt corporaties bij het uitvoeren van de omvangrijke opgaven en uitdagingen die op hen afkomen. En om de risico’s die daarbij komen kijken te beheersen. De informatie in dit deel komt vooral uit de bevindingen van de Aw bij haar toezicht op corporaties.