De belangrijkste kengetallen voor het jaar 2019.

Financiele lasten in miljoenen euro in 2019: 153,5 miljoen euro. In 2018 was dat 156 en in 2017 156.

Aantal FTE ILT breed in 2019: 1071. In 2018 was dat 1103 en in 2017 1099.

Operatie

Hoeveelheid inspectie/onderzoeken/autdits/incidenten bij Toezicht was in 2019 23.934. In 2018 was dat 36.385 en in 2017 64.867. Aantal vergunningen was in 2019 37.090. Dat was in 2018 23390 en in 2017 19.262. Qua dienstverlening kwamen er 790.467 meldingen EVOA en 24.734 overige. Het aantal vragen was in 2019 34.566. Dat was in 2018 37.929 en in 2017 40.466.

Overig

WOB-verzoeken in 2019: 68. Juridisch in 2019: 380 keer bezwaar en beroep en 38 keer klachten. Autoriteit woningcorporaties: inspectie/onderzoeken/audits/incidenten in 2019: 962. In 2018 was dat 1320 en in 2017 784. Aantal vergunningen in 2019: 694. Dat was in 2018 1022 en in 2017 2080. Aantal vragen was in 2019 1447. Dat was in 2018 1522 en in 2017 1998.

In bovenstaande grafieken zijn de belangrijkste kengetallen voor het jaar 2019 opgenomen. Het gaat om de financiële gegevens (lasten, opbrengsten en bedrijfsresultaat) en de bezettingsgegevens voor zover het de bedrijfsvoering van de ILT betreft, en de productieaantallen voor zover het de belangrijkste processen van de ILT betreft: toezicht, vergunningverlening, dienstverlening (meldingen en vragen), WOB-verzoeken, bezwaar- en beroepschriften en klachten. Voor de Autoriteit Woningcorporaties zijn de cijfers apart vermeld.

Bij vergunningverlening is er sprake van een toename van het aantal afgegeven vergunningen ten opzichte van eerdere jaren. Bij toezicht is er sprake van een afname van het aantal uitgevoerde inspecties, onderzoeken, audits en incidentafhandelingen ten opzichte van eerdere jaren. Dit laatste is te verklaren uit de programmatische aanpak waarvoor de ILT heeft gekozen, waarbij het accent meer ligt op het maatschappelijk effect dat we willen bereiken. Om dat te bereiken heeft de ILT in 2019 ingezet op het gebruik van (nieuwe) innovatieve toezichtsmethoden, met als gevolg dat het aantal ‘reguliere’ inspecties is afgenomen.