De ILT werkt in 2019 binnen 7 programma’s aan de grootste risico’s op het gebied van veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen. In dit hoofdstuk leest u de voortgang van de programma’s op hoofdlijnen.

Zo werkt de ILT: aanpak van de grootste risico’s

Selectief

De ILT zet haar schaarse middelen in op de taken met de grootste maatschappelijke risico’s. Welke dat zijn, bepaalt de inspectie jaarlijks met behulp van de ILT-brede risicoanalyse (IBRA). Vervolgens bekijken analisten en inspecteurs welke mogelijkheden er zijn om een risico te verminderen. Het totaal aan interventies, in combinatie met een inschatting van de benodigde mensen en middelen, staat beschreven in een programma. De ILT kiest ervoor een deel van haar capaciteit specifiek op programma’s in te zetten.

Effectief

Idealiter zou een maatschappelijk risico na de uitvoering van een programma moeten zijn afgenomen. Er kunnen echter ook andere oorzaken zijn waardoor een risico afneemt. Anders gezegd: een causaal verband tussen wat de ILT doet en het bereikte effect is vaak lastig aan te tonen. Deze problematiek speelt rijksbreed. Daarom is het ministerie van Financiën het programma ‘Inzicht in kwaliteit’ gestart. Ook doet de Inspectieraad in het kader van de wetenschapsagenda ‘Toezicht’ onderzoek naar de vraag: hoe kunnen inspecties maatschappelijke effecten van toezicht beter in kaart brengen?

Signalerend

Zaken die de ILT in de praktijk tegenkomt en die mis dreigen te gaan of ontwikkelingen waarvoor nieuwe regels nodig zijn kan de ILT opnemen in een signaalrapportage.

Concreet en meetbaar

De ILT beschrijft de invloed op de afname van risico’s in termen van plausibiliteit in plaats van causaliteit. Via een logische redeneerlijn wil de ILT aannemelijk maken dat haar inzet bijdraagt aan het gewenste maatschappelijk effect. De hoofddoelen van de programma’s zijn uitgewerkt naar concrete en beter meetbare operationele doelstellingen. De operationele doelen zijn zodanig opgezet dat aannemelijk te maken is dat bij de realisatie ervan ook de realisatie van het hoofddoel - en dus het maatschappelijk effect - dichterbij gekomen is. Een voorbeeld hiervan is de inzet van hulpmiddelen als snuffelpalen en drones. Die drones maken het mogelijk om efficiënter (slimmer en meer) zwavelmetingen uit te voeren.

Informatiegestuurd

Om meer risicogericht te werken, moet de ILT haar informatiepositie versterken. Goed toezicht vereist een optimaal gebruik van beschikbare informatie. De complexiteit van regels, betrokken partijen en informatiebronnen stelt de nodige uitdagingen. Zowel op het gebied van de kwaliteit van informatie, als op het gebied van de benodigde ICT-ondersteuning. Elk programma werkt daarom continu aan het verbeteren van deze informatiepositie. Dit is essentieel om het effect van de programma’s zichtbaar te kunnen maken. 

Meerjarig

De programma’s zijn meerjarig en omvatten zowel voorbereidende (analyse-)activiteiten als daadwerkelijke interventies. Daarnaast zijn de programma’s op verschillende momenten gestart. Hierdoor zijn er verschillen in de voortgang van de programma’s.