De ILT heeft een groot aantal taken op het gebied van toezicht en vergunningverlening. Daarnaast komt de ILT specifiek in actie bij incidenten. In dit hoofdstuk leest u de belangrijkste of meest bijzondere gebeurtenissen in 2019.

Januari

In januari verliest het containerschip de MSC Zoe 342 containers ten noorden van de Waddenzee. Het grootste deel komt terecht in het water en bij de kust. Samen met de maritieme politie werkt de ILT mee aan het strafrechtelijke onderzoek van het Openbaar Ministerie. De ILT geeft vergunningen (certificaten) aan vissers om het afval op te ruimen.  
Verder publiceert de ILT een onderzoek naar de mogelijke invloed van
(elektro)magnetische straling op de Stint bij de spoorwegovergang in Oss. Hier vond in 2018 een tragisch ongeval plaats. De ILT voert het onderzoek samen uit met de Autoriteit Telecom. 

Februari

In februari krijgt de ILT een bijzondere vergunningaanvraag, namelijk voor ontheffing voor het transport van een ontmantelde Boeing 747 van Corendon. Het toestel is op Schiphol met hijskranen verplaatst. Vervolgens gaat de Boeing 747 dwars over de snelweg en via weilanden naar het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag kijkt de ILT vooral naar de hoogtebeperkingen op Schiphol en de mogelijke impact op het vliegverkeer. 

Verder voert de ILT deze maand een inspectie uit met een drone in Vlaardingen. Aanleiding: door slecht onderhoud is een bolder aan een steiger in Vlaardingen afgebroken. Daar zit een tanker aan vast. Het gevolg: ernstige schade en verontreiniging van het oppervlaktewater. 

Maart

De minister van Infrastructuur en Waterstaat sluit in maart het Nederlandse luchtruim voor Boeing 737 MAX-toestellen om de veiligheid van passagiers te kunnen garanderen. Nadat de Europese luchtvaartautoriteit EASA een sluiting van het Europese luchtruim verordent, trekt de minister de nationale sluiting in. Het Nederlandse luchtruim is gesloten voor 737 MAX-toestellen, zolang de EASA de Europese sluiting handhaaft. 

De Raad van State komt met een uitspraak over het schorsen van de vergunningen van luchtvaartmaatschappij Solid aiR. De zaak kwam in 2011 aan het rollen na een tip van een klokkenluider. De ILT voerde vervolgens inspecties uit bij de luchtvaartmaatschappij. Solid aiR werd onder verscherpt toezicht geplaatst. Een schorsing van de vergunningen volgde. Na 7 jaar procederen, oordeelt de Raad van State dat de schorsing terecht is. 

April

De Raad van State oordeelt dat de ILT de dwangsom van € 7.500 mag innen die de ILT heeft geëist vanwege vervuilde grond. Wat is er aan de hand? De ILT legde in 2016 een last onder dwangsom op aan een bedrijf na een keuring van een partij vervuilde grond. In 2017 vorderde de ILT de dwangsom toen bleek dat er opnieuw sprake was van een overtreding. Het bedrijf verweert zich door erop te wijzen dat de fout al vóór de tweede inspectie door het bedrijf is opgemerkt en later is hersteld. De Raad van State oordeelt desondanks dat de ILT de dwangsom mag innen.

De ILT levert een bijdrage aan de door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontwikkelde viewer hoogtebeperkingen luchtvaart. Deze viewer biedt bij bouwplannen in de hoogte snel inzicht in de geldende hoogtebeperkingen, vanwege militaire luchtvaart en burgerluchtvaart.

Mei 

De ILT brengt een rapport uit op basis van onderzoek in 2018 en 2019 naar de spoorweginfrastructuur (o.a. spoortunnels, wissels, overwegen en treinbeveiligingsinstallaties) in 5 contractgebieden. Conclusie: de kwaliteit van het spoor voldoet steeds meer (96,3%  ten opzicht van 85% in 2013 nulmetingsjaar) aan de onderhoudsnormen van ProRail.

Deze maand verschijnt ook de signaalrapportage ‘Fraude met certificering duurzame biodiesel’. 

In de Tweede Kamer wordt de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 24: Handhaving en Toezicht van hoofdstuk XII, Infrastructuur en Waterstaat behandeld. Naar aanleiding hiervan worden er binnen de ILT diverse acties opgestart, waaronder een project om te bepalen hoe de effecten van de toezichtprogramma’s kunnen worden gemeten, om de toezeggingen van de minister aan de Tweede Kamer verder uit te werken.

Juni

De ILT stapt in juni naar de bestuursrechter om de provincie Noord-Holland te bewegen om de milieuvergunning van Tata Steel in IJmuiden aan te passen. Eerder al adviseerde de ILT de provincie om in de milieuvergunning de voorwaarde op te nemen, dat Tata Steel onderzoekt hoe zij de uitstoot van stikstofoxiden door de pelletfabriek omlaag brengt. De provincie legde dit advies naast zich neer en de ILT ging daarom in beroep. In 2018 stapte de ILT ook al naar de bestuursrechter om in beroep te gaan toen de provincie besloot dat Tata Steel geen aanvullende maatregelen hoefde te nemen om bij het (wind-)verhitten aan de Europese uitstootnormen van stikstofoxiden te voldoen. 

In juni treedt nieuwe wet- en regelgeving in werking onder het Vierde Spoorwegpakket. Daarmee wijzigt de taakverdeling tussen de ILT en de European Railway Agency (ERA) voor het vergunningverleningsproces voor internationaal opererende spoorwegondernemingen. Dit krijgt onder meer vorm met de introductie van een digitaal loket (One Stop Shop). Dit loket moet de kwaliteit en de efficiëntie van de Europese spoorwegsector verbeteren.

In juni publiceert de ILT resultaten van onderzoek eerder dit jaar naar spoorweginfrastructuur op het rangeerterrein Kijfhoek in een informatieblad. Het onderzoek brengt geen acuut onveilige situaties aan het licht. Wel is het aantal wissels dat aan de norm voldoet lager (87,2%) dan het landelijk gemiddelde (97%). Op termijn leidt dit tot versnelde slijtage van spoorobjecten.

Juli

In juli start de ILT met inspecties van sauna’s op legionella. De ILT checkt welke voorzorgsmaatregelen sauna’s nemen om legionellabesmetting te voorkomen. De warmte in sauna’s gecombineerd met de aanwezigheid van water maakt sauna’s tot een mogelijke voedingsbodem voor legionellabacteriën. Deze bacteriën vormen vooral een risico bij inademing, bijvoorbeeld door verneveling van water in de douche of het bubbelbad. 

Na een melding van de NVWA komt het gebruik van de illegale biocide DutriRock Bedding Powder aan het licht. Deze biocide wordt door pluimveebedrijven gebruikt voor salmonellabestrijding in kippenstallen. De ILT haalt het middel van de markt en legt de importeur en de leverancier sancties op. Zo voorkomen de NVWA en de ILT dat deze biocide uiteindelijk in kuikens en in kuikenvlees terechtkomt. 

Augustus

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de ILT doet huiszoekingen en vordert gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar de mogelijk illegale export van afval. Het gaat om verdenking van het illegaal exporteren van ongeveer 12 miljoen kilo afval naar Afrika en Azië, waarbij de opbrengst vermoedelijk witgewassen wordt. Door het verlenen van vergunningen voor afvaltransporten kan de ILT toezien op een juiste verwerking van afval en kan schade aan het milieu worden voorkomen. 

September

In september wijst de ILT verkopers van koplampen op de naleving van producteisen. De boodschap is dat voertuigverlichting op de openbare weg een E-merk moet hebben. Dit geeft aan dat de verlichting volgens de geldende normen getest is. Hiermee wil de ILT de verkoop van verlichting zonder keurmerk stoppen. Ook wil de ILT oneerlijke concurrentie voorkomen. Om de communicatie kracht bij te zetten, kondigt de ILT voor eind 2019 inspecties aan.

Oktober

In oktober wordt de Hoekse Lijn in gebruik genomen: de metroverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland. De ILT is hier al in een vroeg stadium bij betrokken. Als toezichthouder kijkt de ILT of de veiligheid van de de voormalige spoorverbinding geborgd is. Na deze toetsing kan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de vergunning verlenen. 

Verder voert de ILT verkennende toezichtacties uit op het varend ontgassen van restladingen door binnenvaartschepen. Varend ontgassen van een aantal stoffen is verboden. Na het lozen van vloeibare lading blijft altijd een geringe hoeveelheid restlading achter. Voor het vervoeren van andere lading moeten de ladingtanks met ventilatoren worden doorgeblazen. De ILT voert de acties verspreid door het land uit in samenwerking met Rijkswaterstaat en omgevingsdiensten. Bij deze acties zet de ILT een drone in en maakt de ILT gebruik van een netwerk van snuffelpalen (e-noses) om overtredingen op te sporen. Het resultaat: 5 van de 70 passerende schepen zijn in overtreding, 1 schip brengt mogelijk ook schadelijke stoffen in de lucht, nader onderzoek hiernaar loopt nog.

November

Steeds vaker komen er meldingen van lastige passagiers aan boord van vliegtuigen. Dat blijkt in 2019 uit de jaarlijkse inventarisatie van het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen van de ILT. Door het verstoren van de orde, kan de veiligheid aan boord in het geding komen. De meeste incidenten gebeuren op middellange en langeafstandsvluchten. 

December 

De Uithoflijn, de nieuwe tramverbinding tussen Utrecht Centraal en de Uithof, wordt na goedkeuring van de ILT in gebruik genomen. De ILT is sinds 2016 betrokken bij de realisatie van de tramverbinding. Evenals bij de Hoekse Lijn verleent de ILT de verklaring van veiligheid van de infrastructuur en van de nieuwe trams. Daarna volgt de gemeente Utrecht met een vergunning voor de ingebruikname van het traject. 

Drinkwaterbedrijven leven de wettelijke controlevoorschriften goed na. Het drinkwater voldoet ook vrijwel altijd aan de gestelde norm. Dat blijkt uit het jaarverslag Drinkwaterkwaliteit 2018.

De ILT biedt in december het jaarverslag Spoorveiligheid 2018 aan de Tweede Kamer aan. Daaruit blijkt dat het Nederlandse spoor veilig is en dat het aantal slachtoffers de afgelopen 10 jaar geleidelijk is gedaald. Tegelijkertijd blijven spoorwegovergangen een punt van zorg. Verder reden vooral rangeertreinen vaker door rood, wat niet tot gevaarlijke situaties leidde. 

Nadat uit herkeuringen blijkt dat de kwaliteit van thermisch gereinigde grond (TGG) van de bedrijven Theo Pouw en ATM aan de eisen voldoet, mag het materiaal in beginsel weer worden toegepast. Door dit besluit raakt de afzetmarkt voor TGG uit zijn impasse. 

In december stuurt de ILT 2 rapporten naar de minister over de inrichting van de zorgplicht op dijken, duinen en stormvloedkeringen door Rijkswaterstaat en de waterschappen. Het merendeel van de waterschappen en regio’s van Rijkswaterstaat blijkt de (werk)processen en organisatie voldoende geborgd te hebben om hun zorgplicht bij het beheer en onderhoud van deze primaire waterkeringen uit te voeren.
December is ook de maand van het vuurwerk. De ILT keurt het knalvuurwerk type Cobra 3 BP23 af. Dit vuurwerk voldoet niet aan de veiligheidseisen. De vuurwerkbranche informeert vuurwerkhandelaren dat zij dit product niet langer aan consumenten mogen verkopen.