De ILT werkt aan optimale dienst- en vergunningverlening. Wat bereikt de ILT in 2019?

Wat is optimale dienstverlening?

Optimale dienstverlening houdt in dat burgers en bedrijven duidelijkheid, eenvoud, gemak, inzicht en overzicht hebben in de contacten met de ILT. Zij kunnen bijvoorbeeld op ieder moment een melding doen, of een vraag stellen. Burgers en bedrijven hebben contact met de ILT via het klantcontactcentrum, via informatie op de website, Twitter, persvoorlichting of bijeenkomsten met sectoren en branches. De ILT herkent en vangt signalen op uit de omgeving en zet deze door naar de juiste plek binnen de organisatie. De tevredenheid van klanten meet de ILT via klanttevredenheidsonderzoeken.

MijnILT

In 2019 neemt de ILT het webportaal ‘MijnILT’ in gebruik. Via dit portaal kunnen ondernemers meldingen indienen en vergunningen aanvragen (https://e-loket.ilent.nl/). Ook hebben indieners altijd overzicht over hun vergunningaanvragen (inclusief de status) en meldingen. Daarnaast verkleint digitaal werken de kans op fouten en zijn dossiers sneller op orde. De ILT gaat het portaal voor meerdere vergunningaanvragen en meldingen beschikbaar stellen.

Vergunningen

De verdere digitalisering van onderdelen van het EVOA-proces start in de tweede helft van 2019. Een deel van de transportmeldingen wordt vanaf september direct ingelezen en vanaf december is ‘MijnILT’ beschikbaar voor EVOA-vergunningaanvragen en de buitenlandheffing op export van afval.

Doelgroep betrekken

De sector denkt ook in 2019 actief mee over het makkelijker maken van vergunningverleningsprocessen bij de ILT. Dat gebeurt via paneldiscussies, rondetafelgesprekken en werksessies. In het najaar van 2018 start de ILT een pilot om blockchaintechnologie toe te passen op het gebied van internationaal afvaltransport (EVOA). De ILT zet deze pilot in 2019 voort. Met deze pilot wil de ILT de efficiëntie verbeteren en de regeldruk binnen de EVOA-keten verminderen.

De ILT breidt de regelhulpen uit die de aanvrager helpen bij het indienen van een aanvraag. Ook zorgt de ILT ervoor dat zij beter kan anticiperen op grotere hoeveelheden aanvragen, bijvoorbeeld als gevolg van de inwerkingtreding van nieuwe wet- en regelgeving. Dit doet zij door het klantcontactcentrum hierop in te richten. Op die manier kan de ILT op tijd capaciteit vrijmaken voor de afhandeling van deze aanvragen.