De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) biedt deze actualisering voor 2021 van het Meerjarenplan (MJP) 2020-2024 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan de Staten-Generaal aan. Ook namens de andere bewindspersonen voor wie de ILT toezichttaken uitvoert. In dit document vindt u ook het jaarplan van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt dit jaarplan vast (hoofdstuk 5).

Actualisering 2021

De ILT stelt ieder jaar een Meerjarenplan vast. Deze heeft een looptijd van 4 jaar. Dit MJP beschrijft de kaders voor het werk van de ILT over een langere periode. Deze strategie wijzigt niet jaarlijks. Tegelijkertijd is de programmatische aanpak van de ILT nog sterk in ontwikkeling. Daarom kiest de ILT dit jaar voor een actualisering van het MJP 2020-2024. De ILT wijdt dit MJP vooral aan de programmatische aanpak. En aan de programma’s waar de ILT in 2021 in werkt.

De algemene werkwijze van de ILT vindt u terug in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 vindt u een toelichting op het programmatische werken binnen de ILT. Ook leest u over de programma’s waar de ILT in 2021 in werkt. In hoofdstuk 4 is er aandacht voor de ILT als organisatie. In hoofdstuk 5 vindt u het jaarplan van de Autoriteit woningcorporaties.

Relatie ILT/Ministerie van IenW

De ILT werkt aan een verbeterde samenwerking binnen het departement van IenW. Dit doet zij naar aanleiding van de doorlichting artikel 24 [1]. Binnen deze samenwerking staat opgavegericht werken aan de maatschappelijke thema’s centraal. Hiervoor zijn nieuwe afspraken nodig. Die afspraken moeten de rollen en verwachtingen over en weer verduidelijken. De ILT is een onafhankelijke toezichthouder voor het publieke belang. De inspectie werkt aan een integrale risico-gebaseerde afweging en prioriteitstelling binnen het strategisch werkplan. Natuurlijk moet dit ook passen binnen de ILT-begroting.

Nieuwe taken in 2021

In 2021 krijgt de ILT een aantal nieuwe taken. Daarvoor ontwikkelt zij nu het toezicht. Daarna voert de ILT deze taken uit. De ILT wordt bij voorkeur in een vroeg stadium bij nieuwe taken betrokken. Door middel van een zogenaamde Handhaafbaarheid-, Uitvoerbaarheid- en Fraudebestendigheidstoets (HUF-toets) geeft zij aan welke informatie en financiering zij voor de uitvoering van een taak nodig heeft. Voor het ministerie van IenW gaat het om de volgende taken:

 • Afsluitdijk; uitbesteding deel toezicht en vergunningverlening.
 • Cybersecurity; maritiem; drinkwater; luchtvaart: toezicht vanuit de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen.
 • Bijzondere bromfietsen.
 • Digitale tachografen (nadere toelichting in hoofdstuk 3 bij het programma Slim en veilig goederenvervoer)
 • Scheepsafvalstoffenbesluit en –regeling; (wijziging omtrent lozing huishoudelijk afvalwater door zeeschepen.
 • Slothandhaving Luchtvaart; uitwisseling gegevens Schiphol.
 • Drones; European Union Aviation Safety Agency (EASA) basis regulation. Toezicht en vergunningverlening.
 • Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma; medewerking aan uitvoering NLVP.
 • Verkeersproducten; goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens. Intensivering bestaande taak.
 • Doorontwikkeling Boordcomputer Taxi (BCT); variantenstudie. Inspectietool.
 • Eurostar; NS verbinding Amsterdam-Londen. Toezicht veiligheidsaspecten onder verantwoordelijkheid spoorwegonderneming.


Voor het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om de taak Conflictmineralen; Uitvoeringswet Verordening Conflictmineralen.

Voor het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat het om de taak Wet ter bescherming van de Koopvaardij.

Daarnaast geldt dat besluitvorming over nieuwe taken voor de ILT gedurende het hele jaar plaatsvindt, waardoor het daadwerkelijk aantal nieuwe taken voor 2021 nog kan toenemen.Voetnoot
[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/12/aanbieding-beleidsdoorlichting-begrotingsartikel-24-handhaving-en-toezicht-ministerie-van-ienw