Doel van het programma

De verbranding van fossiele brandstoffen in de zeevaart draagt bij aan de uitstoot van schadelijke stoffen. Naast koolstofdioxide (CO2) komt door zeevaart ook zwavel (S0x), fijnstof (PM) en stikstof (NOx) in de lucht terecht. Ook belanden scheepsafvalstoffen in zee.

De ILT wil een belangrijke rol vervullen bij het verduurzamen van de zeevaart. Een belangrijk deel van de regelgeving ligt vast in het internationale verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (MARPOL).

Om dit te bereiken heeft de ILT 4 doelen:

 • Minder emissies door zeevaart.
 • Betere internationale samenwerking op MARPOL-toezicht.
 • Aanbod scheepsbrandstoffen in Nederland volgens de specificaties van wet- en regelgeving.
 • Meer afgifte van scheepsafvalstoffen door zeeschepen die Nederlandse havens aandoen.

Hoe wil de ILT dat bereiken?

Om de bovenstaande doelen te bereiken voert de ILT vanaf 2021 onder andere de volgende acties uit:

Doel 1 - Minder emissies door zeevaart.

 • De ILT ontwikkelt ‘remote sensing’-technieken voor het meten van zwaveluitstoot door schepen. Voorbeelden hiervan zijn de snuffelpaal, dronevluchten, kustwachtvliegtuigen met sensoren, hoogvliegende autonome drones (HAPS) en satellieten (TROPOMI).

Doel 2 - Betere internationale samenwerking op MARPOL-toezicht.

 • De ILT agendeert onderwerpen en methoden van toezicht in internationale gremia. Zoals meetmethoden voor zwavel in de bunkertanks.
 • Haar visiedocumenten, ontwikkelde methoden, analyses en ervaringen met toezicht op zwavel, CO2, PM en NOx deelt de ILT met andere landen.
 • De ILT organiseert een (online) internationale conferentie om technieken van toezicht met elkaar te delen. Ze heeft daarmee een internationale voortrekkersrol in toezicht op MARPOL-normen.

Doel 3 - Aanbod scheepsbrandstoffen in Nederland volgens de specificaties van wet- en regelgeving.

 • De ILT verbetert haar informatiepositie over de kwaliteit van brandstoffen in de brandstofketen, van raffinage tot eindgebruiker. Dit doet de ILT door samen te werken met havenbedrijven, ‘letters of protest’ te behandelen en steekproefgewijs te inspecteren in de keten. ‘Letters of protest’ zijn klachten over de kwaliteit van de geleverde brandstof.

Doel 4 - Meer afgifte van scheepsafvalstoffen door zeeschepen die Nederlandse havens.

 • De ILT ontwikkelt een risicogestuurde toezichtsstrategie voor de afgifte van alle typen scheepsafvalstoffen. Dit doet ze in samenwerking met andere toezichthouders.
 • Met behulp van data-analyse doet de ILT specifiek onderzoek naar het illegaal lozen van vloeibare ladingrestanten tijdens het ‘zeezwaaien’. Daarmee gaat de ILT schepen op basis van risico’s gerichter selecteren voor inspectie.

Verder start de ILT in 2021 met het thematisch toezicht op de (nieuwe) MARPOL-normen op de BES-eilanden.
 

Wat levert het programma op?

Doel 1 - Minder emissies door zeevaart.

 • Maximale naleving van regels voor maximale zwaveluitstoot van zeevaart in Nederlandse wateren.
 • Maximale naleving op aanwezigheid van laagzwavelige scheepsbrandstof (< 0,5% zwavel) bij controle in Nederland.
 • Beter zicht op de naleving van verplichtingen voor CO2-emissieregistratie en de aangescherpte NOx-normen.

Doel 2 - Betere internationale samenwerking op MARPOL-toezicht.

 • Betere mogelijkheden voor Europese handhavers om actuele en risicogestuurde selecties te maken van de schepen die zij inspecteren. Dit gebeurt dankzij het structureel uitwisselen van signalen (‘alerts’) over risicovolle schepen.

Doel 3 - Aanbod scheepsbrandstoffen in Nederland volgens de specificaties van wet- en regelgeving.

 • Hoger bewustzijn binnen de sector van de regelgeving op het gebied van scheepsbrandstoffen en het handhaven hierop.

Doel 4 - Meer afgifte van scheepsafval door zeeschepen die Nederlandse havens aandoen.

 • Meer inzicht in lozingen van ladingrestanten.
 • De ILT is meer zichtbaar als toezichthouder op dit onderwerp op de Noordzee.
 • Meer risicogestuurde inspecties op scheepsafval. Hierdoor is er minder inspectiedruk op schepen die zich aan de regels houden.