Waarom voert de ILT dit programma uit en wat wil de ILT ermee bereiken?

Als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen warmt de aarde op. Dat vormt een bedreiging voor mens en milieu. Met het programma 'Minder Broeikasgassen: OAS en F-gassen' wil de ILT een bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van deze broeikasgassen en een vermindering van de afbraak van de ozonlaag.

Om dit te bereiken heeft de ILT 2 doelstellingen geformuleerd:

 • Het verminderen van lekverliezen van OAS en F-gassen (met als belangrijkste risicogroep ‘end-of-life’ oude koelinstallaties);
 • Het terugdringen van de productie en handel in verboden OAS en F-gassen;

Hiervoor is het van belang dat de ILT haar informatiepositie versterkt. En dat zij de nieuwe informatie gebruikt voor het formuleren van nieuwe programmadoelen, projecten en innovatief toezicht.

Subdoelstelling 1: het verminderen van lekverliezen van OAS en F-gassen (met als belangrijkste risicogroep de oude koelinstallaties). Vanuit de exploitant:

 • Adequaat omgaan met het logboek volgens wettelijke eisen (lekcontrolefrequentie, lekkagedetectiesysteem, etcetera) Gecertificeerde bedrijven voeren onderhoud uit.
 • Is er sprake van onacceptabele emissies/lekverliezen? (Een indicator is hoeveel er is bijgevuld)

Vanuit het installatie onderhoudsbedrijf:

 • Het aanpakken van niet-gecertificeerde installateurs door toezicht te houden naar aanleiding van meldingen en signalen.

Subdoelstelling 2: het terugdringen van de productie en handel in verboden OAS en F-gassen en door uitfaseringsdoelstellingen te realiseren. Het aanpakken van overtreders op de markt.

 • Is er wettelijke toestemming om te handelen?
 • Wordt het quotum dat is verleend niet overschreden?
 • Wordt aan alle overige handelsverplichtingen voldaan?
 • Gerichte profielen laten draaien bij de Douane op importen van specifieke stoffen.

Het aanpakken van handelaren die illegaal handelen. Dit is voor de huidig ingerichte systemen niet zichtbaar;

 • Ketenonderzoek waarbij de ILT gebruik maakt van nationale en internationale meldingen van verschillende partijen ( de Douane, EU, Detectivebureaus, internationale opsporings- en handhavingsdiensten zoals de omgevingsdiensten)
 • Uitvoeren van containercontroles in de Rotterdamse haven
 • Met behulp van strafrechtelijke instrumenten (door de IOD) binnendringen in illegale ketens.
 • Gerichte profielen laten draaien bij de Douane op importen van OAS en F-gassen.

Hoe wil de ILT dit bereiken?

Om de hiervoor genoemde doelen te bereiken voert de ILT vanaf 2021 de volgende acties uit:

Subdoelstelling 1

 • Het doorlichten van de keten. Dit begint bij de gebruikers van koudemiddelen, van installatie- en onderhoudsbedrijven en keuringsinstanties in het kader van het verminderen van lekverliezen;
 • Het bevorderen van de naleving bij exploitanten en installatie- en onderhoudsbedrijven. De ILT gaat deze bedrijven inspecteren op hun verplichtingen;
 • Het bevorderen van de naleving van de afvoer van koudemiddelen uit koelinstallaties die buiten werking zijn gesteld. Concreet betekent dat dat de gebruikers de resterende gassen structureel en op een milieuvriendelijke manier afvoeren;
 • Samenwerken met Omgevingsdiensten om gebruik te maken van de onderlinge wettelijke bevoegdheden. Zo wordt het toezicht effectiever.

Subdoelstelling 2

 • Het aanpakken van de illegale handelaren die buiten de systematiek om smokkelen en handelen (ook op internet);
 • Het houden van toezicht en het handhaven op geregistreerde handelaren door te controleren of er quotum is verleend. Door te controleren of en hoeveel zij dan overschrijden en of zij aan de rapportageverplichting voldoen.
 • Het verbeteren van de internationale samenwerking, onder andere met medewerking van de diverse douanes;

Voor beide subdoelstellingen geldt: transformatie van inspecties op basis van expert judgement naar risicogerichte inspecties en op basis van analyses; transformatie van de individuele inspectie naar informatie gestuurd en gericht toezicht.

Wat levert het op?

Subdoelstelling 1

 • Minder emissies, c.q. verminderen lekkages.
 • Dekkend netwerk waarin signalen worden doorgegeven en worden opgevolgd.

Subdoelstelling 2

 • Dat het behalen van de reductiedoelstellingen van de F-gassenverordening in de praktijk.