Vanaf 2021 werkt de ILT met 11 toezichtprogramma’s. Daarnaast is één programma gericht op het optimaliseren van de dienst- en vergunningverlening. In dit hoofdstuk staat de aanpak per programma, met de bijhorende doelen. De ILT benoemt de acties en resultaten in 2021.

Programmatische aanpak

De ILT kiest ervoor om onderwerpen die prioriteit hebben gericht aan te pakken. Dit doet de inspectie in programma’s, naast het reguliere toezicht. Daarbij is de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) het startpunt. Programma’s, of verkenningen daartoe, kunnen ook voortkomen uit verplichtingen. Maar ook uit maatschappelijke, politieke of beleidsmatige ontwikkelingen of wensen. Een voorbeeld hiervan is het programma Veilig en duurzaam Schiphol. Programma’s of verkenningen kunnen daarnaast voortkomen uit een voorgenomen organisatieverandering. Het programma Optimaliseren dienst- en vergunningverlening is daar een voorbeeld van.

Sinds de start van het programmatisch werken in 2018 is de aanpak sterk in ontwikkeling. De reikwijdte van programma’s wordt in de loop van de tijd beperkter en daardoor gerichter. Een programma is altijd tijdelijk. De programmatische aanpak van de ILT bestaat uit:

 • Een flexibele manier van werken.
 • De inzet van de juiste middelen.
 • Een efficiënte inzet van multidisciplinaire teams.
 • Samenwerking met de omgeving.

Het programmatisch werken begint met het verkennen van onderwerpen of risico’s. Bij een verkenning beschrijft de ILT het maatschappelijk probleem en krijgt zij de oorzaken en veroorzakers van het probleem in beeld. Ook brengt de inspectie haar invloedsmogelijkheden en bevoegdheden in kaart. De ILT maakt inzichtelijk hoe het stelsel eruit ziet en welke betrokkenen een rol spelen. In een verkenning beargumenteert de ILT waarom een onderwerp al dan niet een programma waard is. Naar aanleiding van een verkenning beslist de ILT of zij:

 • Een programma inricht.
 • Voor een projectaanpak kiest.
 • De taak als lijnactiviteit uitvoert.
 • Het onderwerp (tijdelijk) minder intensief benadert.
 • Het onderwerp verder onderzoekt.

Evaluaties

De ILT wil in 2021 een aantal programma’s evalueren.

Bij deze evaluatie beoordeelt de ILT welke resultaten zij heeft behaald. Daarbij kijkt de ILT welk deel van de programmadoelen, en welke maatschappelijke effecten zij heeft gehaald. Een goede nazorg en evaluatie helpen bij het afronden van een programma, of onderdelen daarvan. Waar nodig helpt het ook om de taken ervan over te dragen aan het reguliere (niet-programmatische) toezicht. Ook is het belangrijk dat de ILT van lessen leert.

In 2021 evalueert de ILT het programma Juiste verwerking afvalstoffen. Het programma startte in 2018. Ook het kortlopende programma Legionella uit 2020 evalueert de ILT in 2021. In beide gevallen bekijkt de inspectie of het programma een vervolg krijgt.

In 2021 vindt een tussenevaluatie plaats van de volgende programma’s:

 • Minder broeikasgassen.
 • Duurzame producten.
 • Bodem, grond- en oppervlaktewater.
 • Slim en veilig goederenvervoer over de weg.