Doel van het programma

De ILT wil een effectieve, zichtbare bijdrage leveren aan permanente verbetering in aanloop naar een veilig en duurzaam Schiphol. Ook bij groei en gecontroleerd herstel. Zij doet dit aan de hand van de volgende doelstellingen:

 1. Integrale veiligheid op Schiphol, veilig vliegen en veilig werken.
 2. Minder hinder. Betere gezondheid, minder geluidhinder, betere luchtkwaliteit, minder klimaatrisico's.

De ILT wil hiermee de invulling van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid verder doorzetten. Het afmeten van de resultaten en de effecten van de inzet van de ILT wordt steeds beter zichtbaar, via de indicatoren en beelden in de Staat van Schiphol. De ILT monitort daarnaast of en hoe stakeholders de inbreng van de ILT meenemen bij het maken van beleid en het nemen van besluiten. En in hun vormgeving van een veiliger en duurzamer Schiphol. Deze stakeholders zijn vooral de sectorpartijen en beleid/politiek.

Hoe wil de ILT dit bereiken?

De ILT werkt binnen dit programma rond 4 thema’s om de bovengenoemde doelen te bereiken:

 1. Veilig vliegen en veilig werken.
 2. Gezond en veilig leven.
 3. Vertrouwen en een betrouwbare feitenbasis.
 4. Vernieuwing van het toezicht.

De volgende acties dragen bij aan deze thema’s:

 • De ILT zet haar taak als toezichthouder ten aanzien van de EASA-regelgeving en de veiligheidsprestaties van de sector door. Het toezicht wordt gestuurd door (risico-)informatie. Haar toezicht richt de ILT meer risicogericht en maatschappelijk relevant in. De ILT wil het toezicht op Schiphol verder ontwikkelen en de capaciteit uitbreiden. Dit zorgt voor een effectievere aanpak van grote maatschappelijke risico’s.
 • De ILT houdt toezicht op een integrale, participatieve en reflecterende manier. De Staat van Schiphol geeft elk jaar actuele¹ monitoring en analyses van toezichtresultaten, trends (onder meer ABL) en risico’s. Vanaf 2021 oordeelt de ILT daarmee transparant en inzichtelijk over het niveau van integrale veiligheid. Dat doet zij ook over de hindermaatregelen van de verschillende partijen. De ILT oordeelt of deze effectief bijdragen aan de randvoorwaarden voor groei.
 • Met de ketenpartners werkt de ILT actief samen aan veiligheidsanalyses, beoordelingskaders voor hinderreductie en groei. Ook draagt de ILT bij aan het in beeld brengen van het veiligheidsniveau, de mate waarin sectorpartijen dit verbeteren. Een aan de handhaafbaarheid van de nieuwe regelgeving. De ILT draagt vanuit haar informatiepositie bij aan de bouwstenen voor beleidskeuzes. Zo geeft zij mede invulling aan het nationale veiligheidssysteem (NVLP) en de regierol van IenW.
 • Naast de lopende thema’s (integrale veiligheid, geluid, luchtkwaliteit en klimaat) verkent of ontwikkelt de ILT in 2021 ook nieuwe thema’s. Dit zijn cybersecurity en veiligheid bij energietransitie.

Wat levert het op?

 • Sectorpartijen op Schiphol werken op een proactieve en toekomstbestendige manier samen aan continue verbetering. Dit doen zij door risico’s op het niveau van integrale veiligheid te beheersen. Zowel alleen als samen. Ook werken zij aan hinderreductie en duurzaamheid op Schiphol, zodanig dat Schiphol groei ‘verdient’.
 • Beleid en politiek kunnen, onder andere door informatie van de ILT, zinvolle afwegingen maken. Zij maken afwegingen over een veilige en duurzame groei van de luchthaven, dan wel gecontroleerd herstel van vliegbewegingen naar aanleiding van de coronacrisis.
 • Het publiek heeft toegang tot transparante en onafhankelijke inzichten. Dit versterkt de maatschappelijke dialoog. 
 • De ILT verbetert de prioriteiten en strategieën van haar eigen toezicht op Schiphol.
 • De 4e Staat van Schiphol.