Waarom voert de ILT dit programma uit en wat wil de ILT ermee bereiken ?

De hoeveelheid goederenvervoer op het Nederlandse wegennet neemt nog steeds gestaag toe. Transportbedrijven kunnen economisch voordeel hebben door de regels niet na te leven. Dit heeft onveiligheid op de wegen, schade aan het wegennet en verstoring van het marktevenwicht tot gevolg. De ILT wil met het programma deze ongewenste gevolgen verminderen.

Daarom werkt het programma aan 4 doelen:

 • Minder schade aan de infrastructuur door minder overbelading;
 • Minder fysieke en economische schade door minder (over)vermoeidheid van chauffeurs;
 • Evenwichtiger wegtransportsector door minder schijnconstructies en minder parkeeroverlast door weekendrust van chauffeurs;
 • Verbeterde informatiepositie over de markt van goederenvervoer.

Hoe wil de ILT dit bereiken?

Om deze 4 programmadoelen te bereiken werkt de ILT in 2021 aan verschillende acties. Een actie kan bijdragen aan meerdere doelen. Digitalisering van het toezicht, samenwerking met andere (inter)nationale toezichthouders en het verkrijgen van een goede informatiepositie zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

 • De ILT werkt aan een systeem waarmee zij in 2021 volledig automatisch tachograafdata kan verzamelen. Ondernemers ontvangen dan van de ILT een rapport met een analyse van die gegevens. Zo kunnen zij zien hoe ze zich aan de regels (voor onder meer rij- en rusttijden) houden. Zonodig kunnen ondernemers hun eigen bedrijfsvoering verbeteren.
 • De ILT werkt in 2021 onder andere samen met de transportsector om manipulatie met tachograafsdata te bestrijden.
 • De ILT werkt in 2021 samen met een grote opdrachtgever in bouwprojecten om overbelading in het vervoer van bouwmaterialen (hoog risico) tegen te gaan.
 • In samenwerking met andere (inter)nationale toezichthouders, waaronder de Inspectie Sociale Zaken een Werkgelegenheid (ISZW), werkt de ILT aan het bestrijden van schijnconstructies. Het gaat hier om bedrijven die, door een nevenvestiging in het buitenland, van toepassing zijnde wet- en regelgeving omzeilen. Daardoor maken die bedrijven bijvoorbeeld illegaal gebruik van goedkope buitenlandse arbeidskrachten. Als dit het geval is, gaat dit om een overtreding van de Wet Minimum Loon en/of Wet arbeid vreemdelingen. De ISZW houdt hier toezicht op. Is er sprake is van een nevenvestiging, waarvan belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering zich in Nederland bevinden? Dan is de ILT bevoegd om op te treden tegen de Nederlandse onderneming (Europese verordeningen (1071/2009 en 1072/2009). In een dergelijke situatie voldoet de buitenlandse onderneming niet aan de voorwaarden. Deze voorwaarden hebben onder andere te maken met de locatie van de reële vestiging, waar de onderneming activiteiten daadwerkelijk uitvoert, beschikking over de voertuigen is en uitrusting (kantoor en benodigdheden) plaatsvindt. Ook cabotagevervoer en zaken rondom de vergunning worden vanuit de Nederlandse locatie gefaciliteerd. In 2021 doet de ILT onderzoek naar de aard en de omvang van de problematiek.  Dit doet zij op basis van de eerder genoemde Europese verordeningen, de wet Wegvervoer goederen, de Arbeidstijdenwet, het Arbeidstijdenbesluit Vervoer en de daaraan gelieerde verordeningen en regelgeving. Tot slot is het in dit kader van belang te vermelden dat het Europees Parlement op 8 juli 2020 heeft ingestemd met de nieuwe Mobility Package.
 • Eén van de gevolgen van het inzetten van buitenlandse arbeidskrachten is overlast op  parkeerplaatsen. Chauffeurs die hier tegen de regels in (lang) rusten veroorzaken deze overlast. In 2021 versterkt de ILT de samenwerking met betrokken instanties om tot een gezamenlijke aanpak te komen.
 • In 2021 maakt de ILT een omgevings- en krachtenveldanalyse van de sector. Hiermee krijgt de ILT meer kennis van de risico’s en spelers ten aanzien van veiligheid, zekerheid en duurzaamheid van het transport.

Wat levert het op?

 • Inzicht in, en verbetering van, de naleving van de regels voor de arbeids- en rusttijden van transportbedrijven;
 • Minder schade aan de infrastructuur door minder overbelading in het vervoer van bouwmaterialen;
 • Met de opgehaalde informatie uit de omgevings- en krachtenveldanalyse ontwikkelt de ILT nieuwe activiteiten. Die activiteiten helpen om de programmadoelen te halen;
 • Meer inzicht in schijnconstructies. Daarmee kan de ILT een methode ontwikkelen om dit aan te pakken.