Doel van het programma

Eén van de kernwaarden van de ILT is een optimale dienst- en vergunningverlening. Het aanvragen van een vergunning moet duidelijk, eenvoudig en efficiënt zijn. De beoordeling van een vergunning moet bovendien effectief zijn én gericht op het beperken van maatschappelijke risico’s.

Om dit te bereiken heeft de ILT de volgende 3 doelen:

 1. De waardering van de aanvrager moet omhoog. De ambitie is DEGIO (duidelijkheid, eenvoud, gemak, inzicht en overzicht)
 2. Een eenduidig, transparant, efficiënt en kosteneffectief vergunningsverleningsproces.
 3. Het beoordelingsproces van aanvragen meer inrichten op de risico’s.
   

Hoe wil de ILT dit bereiken?

Om de genoemde doelen te bereiken voert de ILT in 2021 en later de volgende activiteiten uit:

Doelstelling 1 – De waardering van de aanvrager moet omhoog.

 • Via het webportaal MijnILT wordt het mogelijk om vergunningen digitaal aan te vragen.
 • Regelhulpen, formulieren en informatie die de aanvrager helpen bij het indienen van een aanvraag breidt de ILT verder uit. Ook verbetert zij deze. De ILT kijkt daarvoor kritisch naar de eigen werkwijze en betrekt daarbij de aanvrager. De ILT werkt hierbij samen met bedrijven, brancheorganisaties en medetoezichthouders. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de omgeving, risico’s en kansen en mogelijkheden voor verbetering.

Doelstelling 2 – Een eenduidig, transparant, efficiënt en kosteneffectief vergunningsverleningsproces.

 • In 2020 en 2021 licht de ILT alle vergunningsprocessen door, ontwerpt ze opnieuw en vereenvoudigt ze. Onnodige stappen haalt de ILT uit het proces. Ook maakt de ILT verschillende stappen van het vergunningsproces eenduidig . Waar mogelijk automatiseert de ILT deze stappen. Er is een workflowproces dat medewerkers optimaal ondersteunt en inzicht en overzicht geeft. De doorlooptijd is de tijd die nodig is om een vergunning af te handelen. Deze gaat omlaag en administratieve taken vervallen. Hierdoor komt capaciteit vrij voor andere werkzaamheden.
 • De ILT automatiseert de overige werkprocessen zoveel mogelijk. Daardoor worden doorlooptijden korter.
 • De invoering is gestart in 2020. In 2021 implementeert de ILT de hernieuwde vergunningsprocessen voor rail, luchtvaart en scheepvaart. Nieuwe applicaties ondersteunen dit proces.
 • In 2022 implementeert de ILT de laatste restpunten en vindt een doorontwikkeling en verbetering plaats. Dit gebeurt op basis van gebruikservaringen en feedback uit de sector. 

Doelstelling 3 – Het beoordelingsproces van aanvragen meer inrichten op de risico’s.

 • De beoordeling van de aanvraag moet zich toespitsen op aspecten en bedrijven die risicovol zijn. Data-analyse helpt daarbij. Hiervoor bouwt de ILT eerst in 2020 en 2021 betrouwbare en actuele data op in de systemen voor vergunningverlening en ontsluit deze.
 • Vanaf 2021 zijn dan realtime dashboards in de systemen en analysedata beschikbaar. In 2021 start de ILT met data-analyse. De ILT onderzoekt hoe je kunt filteren op risico’s. De eerste pilots met risicogerichte vergunningverlening gaan ook van start. Vanaf 2021 is risico- en informatiegestuurd vergunning verlenen voor alle vergunningen de norm.
 • Vanaf 2022 wil de ILT nog een stap verder. De ILT bekijkt hoe je kunt sturen op verbeterde risicoanalyse en risicomanagement bij aanvragers. Uitgangspunt voor de ILT bij beoordeling: vertrouwen waar het kan en wantrouwen waar het moet. Zo stimuleert de ILT de professionalisering en het risicomanagement van de sectoren. Daar past de ILT het proces van vergunningsaanvragen op aan.
 • Dit betekent dat processen makkelijker worden. Door te werken met een eigen verklaring en schriftelijke toetsing en/of toetsing door steekproeven. In 2021 zijn de data uit de systemen hiervoor beschikbaar.

Wat levert het programma op?

 • Lagere administratieve lasten voor burgers en bedrijven.
 • Het aanvragen van vergunningen kost bedrijven minder tijd.
 • Kortere doorlooptijden.
 • Hogere waardering voor de ILT in klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Bij het beoordelen van aanvragen filtert de ILT op basis van risico’s. Bijvoorbeeld door terugkerende vergunningsaanvragen zonder grote risico’s binnen de wettelijke kaders alleen op hoofdlijnen te toetsen. Maar ook door meer aandacht te besteden aan activiteiten en bedrijven met een hoog risico. Zo pakt de ILT maatschappelijke risico’s rondom duurzaamheid en veiligheid bij het begin aan.