Dit artikel hoort bij: Staat van 02

Wettelijke geluidsnormen niet overschreden

Schiphol voldeed in 2022 aan alle wettelijke normen voor geluid. 

Het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) stelt de toegestane hoeveelheid geluid vast voor 35 handhavingspunten rond Schiphol. Ook de maximale totale hoeveelheid geluid is wettelijk vastgelegd. Het doel hiervan is geluidsoverlast te beperken. In 2022 bleef bij alle handhavingspunten het geluid binnen de wettelijke grenswaarden. Ook de grenswaarden voor de totale hoeveelheid geluid werden niet overschreden. Zie ook de Handhavingsrapportage 2021-2022.

Handhaving van geluidsoverschrijdingen

De ILT handhaaft alleen als geluidsoverschrijdingen zijn ontstaan doordat de regels van het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel NNHS) zijn overtreden. Volgens deze regels moet Schiphol zoveel mogelijk de banen gebruiken die het minste geluidhinder geven. Deze zogenoemde baanpreferentieregels zijn nog niet wettelijk vastgelegd, maar de afspraak is dat de luchtvaartbedrijven al wel zoveel mogelijk werken volgens dit systeem. Wanneer een overschrijding van een grenswaarde het gevolg is van vliegen volgens de regels van het NNHS, dan gedoogt ILT de overschrijding en legt zij geen maatregelen op. Dit anticiperend handhaven geldt stopt per november 2023.

Door de grote drukte en de personeelstekorten bij het beveiligingspersoneel ontstonden verstoringen in het vetrekkende verkeer. Hierdoor kon LVNL de tweede startbaan niet voorspelbaar inzetten. Daardoor is het vereiste verantwoordingspercentage voor de inzet van een 2de startbaan (baanregel 2 van het NNHS) in het zomerseizoen niet gehaald. Omdat de wettelijke geluidsnormen niet zijn overschreden, had de ILT geen aanleiding om te handhaven.

De ILT informeerde op 5 november 2021 de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de juridische onhoudbaarheid van het anticiperend handhaven, met name vanwege de lange periode. Dit signaal is met de Tweede Kamer gedeeld (zie Kamerstuk II 2021/22, 29665, nr. 418 Evaluatie Schipholbeleid).

De minister informeerde op 24 juni 2022 de Tweede Kamer over het besluit het anticiperend handhaven te gaan beëindigen. Dit gebeurt per november 2023. Ook besloot de minister het maximum aantal vliegbewegingen op Schiphol terug te brengen naar 440.000. 

Overschrijding van grenswaarden handhavingspunt 20 in 2021

Bij handhavingspunt 20 kwam in het gebruiksjaar 2021 het geluid boven de grenswaarden uit. Handhavingspunt 20 ligt in het verlengde van de Schiphol Oostbaan en de Buitenveldertbaan. Schiphol meldde de overschrijding zelf in haar geluidsrapportage over gebruiksjaar 2021 en de LVNL in haar verantwoordingsrapportage. Voor de ILT in 2022 reden om te onderzoeken waarom het geluid bij het punt boven de norm uitkwam. Dat is belangrijk omdat die reden bepaalt of de ILT wel of niet kan handhaven en hoe de ILT eventuele handhaving invult. 

Afspraken over grenswaarden in 2021 overtreden

Een belangrijke oorzaak van de geluidsoverschrijding bij handhavingspunt 20 was het groot onderhoud aan de Polderbaan in 2021. Schiphol had ingeschat dat het onderhoud niet tot geluidsoverschrijdingen zou leiden, maar dat gebeurde toch. De ILT constateerde ook dat niet alle baanpreferentieregels zijn gevolgd in 2021. Daarmee hebben Schiphol en LVNL in 2021 de regels overtreden. Daarom heeft de ILT handhavend opgetreden en in 2022 maatregelen opgelegd. 

5 maatregelen opgelegd – en nageleefd

De ILT legde in het voorjaar van 2022 5 maatregelen aan Schiphol en LVNL op. Deze maatregelen waren bedoeld om de omgeving van de luchthaven te beschermen tegen een nieuwe geluidsoverschrijding bij handhavingspunt 20. Schiphol en LVNL hebben alle 5 maatregelen nageleefd, waardoor het geluid bij dit handhavingspunt in 2022 onder de grenswaarde is gebleven.

De 5 maatregelen waren:

  1. Op 30 september 2022 mag handhavingspunt 20 maximaal voor 86% van de maximaal toegestane geluidsruimte zijn ‘volgevlogen’.
  2. Schiphol en LVNL leveren de ILT uiterlijk 1 augustus 2022 een beheersplan waarin zij opgeschreven hebben hoe zij maatregel 1 gaan uitvoeren.
  3. Schiphol en LVNL gaan vervolgens overeenkomstig dit beheersplan handelen.
  4. Vanaf 1 september 2022 gaat de rapportagefrequentie van de verplichte geluidsrapportage over handhavingspunt 20 omhoog naar 1 keer per 2 weken.
  5. Het plannen van het groot baanonderhoud en het afwegingskader met betrekking tot het aanvragen van vervangende grenswaarden moet voor 31 oktober 2022 geborgd zijn in het kwaliteitsmanagementsysteem van Schiphol.

Meer informatie over de geluidbelasting bij de verschillende handhavingspunten is terug te vinden op het online dashboard Cijfers over een Veilig en Duurzaam Schiphol.