Dit artikel hoort bij: Staat van 02

De 5e Staat van Schiphol

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) publiceert dit jaar voor de 5e maal de Staat van Schiphol.

De Staat van Schiphol verschijnt ieder jaar en wordt uitgegeven naar aanleiding van aanbevelingen in het rapport ‘Veiligheid Vliegverkeer Schiphol (2017)’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De Staat van Schiphol brengt in beeld hoe het is gesteld met de veiligheid en duurzaamheid op en rond de luchthaven Amsterdam Airport Schiphol (Schiphol). De ILT richt zich in deze Staat van Schiphol op de onderwerpen waar de ILT toezicht op houdt en die belangrijk zijn voor passagiers, de mensen die op Schiphol werken en voor de mensen die rondom Schiphol wonen. De ILT kijkt niet alleen of luchtvaartbedrijven voldoen aan wet- en regelgeving. De ILT signaleert ook trends en ontwikkelingen die raken aan de bovengenoemde thema’s en waar geen norm voor is, maar wel een kans is op maatschappelijke schade. Dat past bij de missie van de ILT om te werken aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid. 

Een compactere Staat van Schiphol

Deze Staat van Schiphol is compacter dan die van vorig jaar. De ILT heeft hiervoor gekozen om de leesbaarheid van het rapport te verbeteren. Ook kunnen we zo meer aandacht besteden aan de onderwerpen die in 2022 actueel zijn geweest. Dat een onderwerp dit jaar niet is opgenomen in de Staat van Schiphol, wil niet zeggen dat het onbelangrijk is. Een voorbeeld hiervan is het risico van een onstabiele nadering. In vergelijking met voorgaande jaren zijn er geen grote veranderingen geweest voor wat betreft dit risico. Het onderwerp onstabiele naderingen is dan ook niet opgenomen in deze Staat van Schiphol. Wel zijn cijfers en trends over alle onderwerpen opgenomen in het online dashboard Cijfers over een Veilig en Duurzaam Schiphol.

Handhavingsrapportage naleving veiligheids- en milieuwetgeving

De ILT publiceert 2 maal per jaar een handhavingsrapportage waarin staat hoe het luchthavenbedrijf Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en luchtvaartmaatschappijen de regels voor milieu, geluidsbelasting en veiligheid voor omwonenden naleven. Het gaat om de regels in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) voor geluid, het maximum aantal nachtvluchten, de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen (emissies), de veiligheid voor de omgeving, baan- en routegebruik en voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen op het luchtvaartterrein. Met deze handhavingsrapportages voldoet de ILT aan artikel 8.29 van de Wet luchtvaart.

De jaarlijkse handhavingsrapportage is integraal onderdeel van de Staat van Schiphol. In het handhavingsrapport doet de ILT onder andere verslag over de naleving van de grenswaarden voor geluid in de handhavingspunten. In de pagina’s van de Staat van Schiphol over geluid en luchtkwaliteit worden de belangrijkste conclusies van de handhavingsrapportage Schiphol samengevat.

Informatiebronnen voor de Staat van Schiphol

De Staat van Schiphol is gebaseerd op eigen onderzoek, inspecties, audits en data van de ILT. Daarnaast vraagt de ILT gegevens op bij Schiphol en organisaties als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (uitstoot), het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol BAS (meldingen geluidshinder) en het ministerie van Defensie (drones). Op deze manier ontstaat een zo compleet mogelijk beeld van de veiligheid en duurzaamheid op Schiphol.

Gebruiksjaar Schiphol

De informatie in de Staat van Schiphol 2022 gaat over het Schiphol ‘gebruiksjaar’ zoals gedefinieerd in het LVB. Het gebruiksjaar Schiphol loopt van 1 november tot en met 31 oktober.

Luchtvaartbedrijven

Waar in de Staat van Schiphol ‘luchtvaartbedrijven’ staat, doelt de ILT op alle sectorpartijen: Schiphol, het luchtvaartbedrijf Schiphol, KLM, Luchtverkeersleiding Nederland, luchtvaartmaatschappijen en grondafhandelaren.

Staat van Schiphol als pdf

U kunt deze Staat van Schiphol ook downloaden als pdf

Enquête

Laat weten wat u vindt van deze Staat van Schiphol en vul de enquête in. Met uw feedback kunnen we de Staat van Schiphol verder verbeteren. Alvast dank!