Dit artikel hoort bij: Staat van 02

Uitstoot vliegverkeer blijft binnen normen

Het luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) bevat normen voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen van vliegtuigen. Ook dit jaar bleef de uitstoot weer binnen de normen. 

Het LVB stelt grenswaarden voor de uitstoot van koolmonoxide (CO), stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxiden (SO2), vluchtige organische stoffen (VOS) en fijnstof (PM10). De ILT controleert deze normen. De ILT rapporteert al jarenlang geen overschrijdingen van de grenswaarden (zie de Handhavingsrapportage Schiphol). Ook in gebruiksjaar 2022 bleef Schiphol onder de grenswaarden. 

Relatieve normen (gebaseerd op gemiddelden)

De normen voor de uitstoot van de hiervoor genoemde luchtverontreinigende stoffen worden uitgedrukt in gram per ton vliegtuiggewicht (maximum startgewicht). De totale jaarlijkse uitstoot per stof wordt gedeeld door de vliegtuiggewichten van alle vluchten bij elkaar opgeteld. Omdat de normen op gemiddelden gebaseerd zijn, leggen ze geen beperkingen op aan individuele vluchten. Ook wordt het totaal aantal vluchten niet beperkt. 

Ultrafijnstof

De Gezondheidsraad riep in 2021 op tot het terugdringen van de uitstoot van ultrafijnstof in de buitenlucht. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voerde in 2022 een onderzoek uit naar gezondheidseffecten van ultrafijnstof van vliegverkeer rond Schiphol. Dit onderzoek sluit niet uit dat er effecten voor de gezondheid zijn door langdurige blootstelling aan concentraties van ultrafijnstof in de lucht. Ook vanuit de omgeving neemt de roep toe om de uitstoot van ultrafijnstof te beperken.

Kerosine bevat zwavel. Bij het verbranden van kerosine wordt zwavel vrijwel volledig omgezet in SO2. Deze SO2 vormt in de lucht ultrafijnstof. Het aandeel zwavel is daarmee bepalend voor de hoeveelheid ultrafijnstof in de lucht. 

In december 2022 informeerde de minister de Tweede Kamer over de stand van zaken in het dossier Emissie door de luchtvaart.

Uitstoot in gebruiksjaar 2022

Het RIVM verzamelt via de Emissieregistratie informatie over de totale uitstoot op en rond Schiphol. De uitstoot per vliegtuigbeweging lijkt vooral beïnvloed te zijn geweest door de coronaperiode. De toename van NOx is terug op het niveau voor corona. Voor CO, PM10 en SO2 geldt dat de dalende trend is omgebogen naar een (lichte) toename, maar nog steeds met waardes lager dan in 2019.

Gemiddelde uitstoot per vliegtuigbeweging

Gemiddelde uitstoot per vliegtuigbeweging
CONOxPM10SO2VOS
201791,0587,917084,7673,69
201889,2288,6568,484,2968,45
201988,8587,7666,883,8168,1
202086,6491,1961,283,8164,4
202184,593,154,482,462,6
202285,4987,8361,282,3865,24
Bron: RIVM/Emissieregistratie Brontabel als csv (224 bytes)