Dit artikel hoort bij: Staat van 02

Meer geluidshinder door toename vliegtuigbewegingen

Het aantal mensen dat ernstige geluidshinder en ernstige slaapverstoring ervaart rond Schiphol nam toe in 2022. Dit blijkt uit berekeningen van Schiphol. De wettelijke geluidsnormen werden niet overschreden. 

Een belangrijke oorzaak voor de toename van de berekende ernstige geluidhinder is dat er vorig jaar meer vliegtuigbewegingen waren dan in 2021. Dit gebruiksjaar maakten ook meer omwonenden meldingen van geluidoverlast bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Ook hebben omwonenden meer meldingen gedaan bij Vliegherrie.nl. Het aantal vluchten was in 2022 echter nog niet terug op het niveau van 2019, dus voor de coronacrisis (ruim 96.000 minder vluchten dan in 2019).

Toename aantal melders geluidsoverlast

In gebruiksjaar 2022 nam het aantal melders bij BAS ten opzichte van 2021 met 38% toe tot 10.600. De website van ‘Meld vliegherrie’ ontving meldingen van 4.400 mensen, waarbij deze wel deels voor andere luchthavens dan Schiphol waren. Bij beide waren er tussen mei en juli de meeste melders. 

Het meldpunt van Rotterdam The Hague Airport registreerde ook meldingen over vluchten van en naar Schiphol. In 2022 kwamen deze van 580 melders, 57% meer dan in 2021. In 2022 ontving de ILT vragen en meldingen van 92 personen over het geluid en milieu rondom Schiphol. 

Wel ernstige hinder maar geen overschrijding van normen

Wanneer er meldingen bij de ILT binnenkomen, dan onderzoekt de ILT of er sprake is van een overtreding van het Luchthavenverkeerbesluit (LVB). Telkens blijkt dat de wettelijke normen niet overschreden worden. De ILT heeft dan geen basis om te handhaven. De wetgeving bevat grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten in een gebruiksjaar. Het LVB heeft geen normen voor de blootstelling van individuele omwonenden aan geluid.

Relatief veel meldingen over vlieghoogte bij ILT

Relatief veel omwonenden meldden in het afgelopen gebruiksjaar dat er veel vaker boven hun woning gevlogen werd en dat toestellen daarbij laag overvlogen. Dit waren ook melders die op relatief grote afstand van de luchthaven wonen. Ook hier bleek dat de regels voor de minimale vlieghoogte niet zijn overtreden. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) blijft binnen de percentages die hiervoor zijn toegestaan (zie ook de Handhavingsrapportage Schiphol). 

Ondanks dat er geen regels waren overtreden, deed de ILT navraag bij LVNL of er in het algemeen lagere naderingsroutes worden gevlogen naar Schiphol. Volgens LVNL is daar in 2022 niet structureel sprake van geweest.

Ook keek de ILT of er een trend is van lager vliegen op grotere afstanden van Schiphol. Uit dit oriënterend onderzoek blijkt dat verder van de luchthaven ongeveer even hoog werd gevlogen als in 2019. 

Lokaal soms ander beeld dan Schiphol als totaal

Sinds 2018 is er een maximum gesteld aan het aantal vluchten in de nacht (23:00 -06:00 uur) en vroege ochtend (06:00 – 07:00 uur) (zie ook de handhavingsrapportage). Omwonenden van Schiphol maken zich zorgen dat er door deze norm een verschuiving naar de randen van de nacht optreedt (de uren voorafgaand aan 23:00 uur en na 07:00 uur). 

Uit onderzoek van de ILT blijkt dat verkeerscijfers van vertrekkend verkeer van Schiphol in de randen van de nacht niet toegenomen zijn sinds het instellen van de norm. Voor sommige startbanen is het beeld echter anders. Op de Kaagbaan, die het meest gebruikt wordt, nam het aantal vluchten in de nacht af ten opzichte van 2017, maar vertrokken meer vluchten in de randuren. Dit beeld blijkt hetzelfde voor de Zwanenburgbaan in noordelijke richting (36C). Voor andere startbanen laten de cijfers geen toename zien in de nachtranden.

Meer informatie over geluidshinder

Kijk voor aanvullende informatie (aantallen en aard klachten, gebieden met geluidshinder en tijden) in Geluidshinder.