De ILT staat voor efficiënte en klantgerichte dienst– en vergunningverlening. Het verlenen van vergunningen is in veel gevallen het begin van het toezicht. Voor een deel zijn de werkzaamheden uitbesteed aan derden. De ILT voert regie en houdt toezicht op deze partijen en de werkzaamheden.

Programmatische werkwijze

Het aanvragen van een vergunning moet duidelijk, eenvoudig en efficiënt zijn. De beoordeling van een vergunning moet bovendien effectief zijn én gericht op het beperken van maatschappelijke risico’s. Bij het verder optimaliseren van haar proces van dienst- en vergunningverlening streeft de ILT hiernaar.

Wat wil de ILT bereiken?

Het verder optimaliseren van haar dienst- en vergunningverlening doet de ILT vanuit 2 invalshoeken:

 • De waardering van de aanvrager moet omhoog.
  De administratieve lasten voor burgers en bedrijven moet verminderen. Duidelijkheid, eenvoud, gemak, inzicht en overzicht zijn belangrijke kernwaarden bij de procesverbeteringen.
  De ILT richt de vergunningsprocessen zodanig in of past ze zodanig aan dat het proces voor aanvragers duidelijk en transparant is. Statusinformatie moet beschikbaar zijn en documenten worden digitaal aangeleverd. Hierbij wordt eerdere informatie hergebruikt en is het proces zo ingericht dat de doorlooptijden optimaal zijn.
   
 • Het beoordelingsproces van aanvragen meer richten op de risico’s. Data-analyse is daarbij een hulpmiddel.
  De beoordeling van de aanvraag moet zich toespitsen op die aspecten en bedrijven die risicovol zijn. Daar pas de ILT het proces van vergunningsaanvragen op aan.
  Uitgangspunt voor de ILT als het gaat om beoordelen: vertrouwen waar het kan en wantrouwen waar het moet. Zo worden professionalisering en risicomanagement van de sectoren gestimuleerd.

Aanpak

Doorlichten processen

Tussen 2019 en 2022 zijn alle vergunningsprocessen vernieuwd en vereenvoudigd. Dat gebeurt door processen te ontdoen van onnodige stappen en door de verschillende stappen van het vergunningsproces te uniformeren. Ook worden de regelhulpen, formulieren en informatie die de aanvrager helpen bij het indienen van een aanvraag, verder uitgebreid en verbeterd. De ILT kijkt daarvoor kritisch naar de eigen werkwijze en betrekt daarbij de aanvrager.

Digitaliseren en automatiseren

Via het webportaal wordt het mogelijk om vergunningen digitaal aan te vragen. De vergunningsprocessen worden ondersteund door de digitale aanvraag, waarmee het contact met aanvragers optimaal wordt. De ILT automatiseert de overige werkprocessen zoveel mogelijk geautomatiseerd. Daardoor worden doorlooptijden korter. Ook is informatie over het dossier beter toegankelijk wat leidt tot ‘papierloos werken’. De invoering start in 2019 en loopt door tot 2022.

Risico- en informatiegestuurd werken

De ILT vergroot het maatschappelijk effect door bij het beoordelen van aanvragen te filteren op basis van risico’s. Bijvoorbeeld door bij terugkerende vergunningsaanvragen zonder grote risico’s alleen op hoofdlijnen te toetsen. Maar ook door meer aandacht te besteden aan activiteiten en bedrijven met een hoog risico.

De komende jaren onderzoekt de ILT met pilots en data-analyse hoe risico’s zijn te filteren. En de ILT kijkt hoe ze kan sturen op risico’s bij aanvragers. Dit om maatschappelijke risico’s rondom duurzaamheid en veiligheid bij het begin aan te pakken.

Kennis en informatie delen

Voor het herinrichten en optimaliseren van de werkprocessen werkt de ILT samen met bedrijven, brancheorganisaties en medetoezichthouders. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de omgeving, risico’s en kansen en mogelijkheden voor verbetering. Daarnaast investeert de ILT in de voorspelbaarheid van (grote) aanvragen door het contact met aanvragers hierop in te richten. Op deze manier kan de ILT tijdig capaciteit voor deze aanvragen beschikbaar maken.

Regie en toezicht op externe relaties en productie

Wat wil de ILT bereiken?

De ILT versterkt haar informatiepositie waardoor zij zicht heeft op de 1450 instellingen waarop zij regie voert en toezicht houdt.

Aanpak

De ILT voert regie op 1450 instellingen. Ook houdt zij toezicht op hun werkzaamheden. De afgelopen jaren hebben zich verschillende situaties voorgedaan die vragen oproepen over het functioneren van het stelsel van conformiteitsbeoordelingen. Aanleiding voor deze vragen zijn voornamelijk terug te voeren op de bevindingen van de Fyra-enquêtecommissie, het OVV-rapport over het ongeval met de Amicitia en meer recentelijk de casus met de boordcomputer taxi (BCT). Hoewel dit ‘slechts’ 3 situaties zijn, leggen de rapporten hiervan een uitgebreid beeld bloot over de wijze waarop conformiteitsbeoordelingen zijn vormgegeven en worden uitgevoerd en de wijze waarop de ILT hier toezicht op houdt.

Basisrisico

De 1450 instellingen zijn geordend naar type risico:

 • IBRA-risico’s (veiligheid en milieu);
 • Stelselrisico’s (inclusief politieke risico’s);
 • Financiële risico’s.

Om dit te kunnen doen, zijn deze instellingen als volgt ingedeeld:

 • Door de minister gemandateerde partijen.
 • ASBO’s (Assessement Bodies). Conformiteitsbeoordelende instanties over personen, diensten, managementsystemen, producten en laboratoria.
 • NOBO’s (Notified Bodies).
 • ZBO’s (Zelfstandige Bestuursorganen). Hieronder tevens de RWT’s (Rechtspersonen met een wettelijke taak).

Concreet: de ILT gaat kennis en schaarse capaciteit gericht inzetten op basis van risico’s. Ook kiest de ILT voor selectieve inzet op die terreinen waar het maatschappelijk effect het grootst is.