De manier waarop de ILT toezicht wil houden, vraagt om professionele, flexibele medewerkers. De ILT vindt het belangrijk dat haar medewerkers hun talenten optimaal kunnen benutten. Met als uiteindelijk doel: samen een bijdrage leveren aan de maatschappij.

Leiderschap

De leidinggevenden bij de ILT sturen op resultaat. Ze laten de inhoud van het werk over aan medewerkers en richten zich primair op ondersteuning en begeleiding. Je kan dit dienend leiderschap noemen. De dienende leider vervult een voorbeeldfunctie en inspireert. Maar leiderschap gaat verder dan de leidinggevenden. Het streven is dat alle medewerkers in 2021 persoonlijk leiderschap tonen. Dit stelt mensen in staat verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen werk. Ook weten ze wat ze van hun dienende leider nodig hebben om hun werk goed uit te voeren en zich te ontplooien.

Wendbaarheid

De ILT denkt vanuit kansen en mogelijkheden. Medewerkers anticiperen actief op ontwikkelingen in de omgeving en vragen dat ook van hun partners. De ILT stemt haar aanpak voortdurend af op wat op dat moment het beste aansluit bij de vraag en de gewenste resultaten. Dit leidt tot taakuitvoering in programma’s, projecten en lijnorganisatieonderdelen.

Naast de traditionele arbeidscontracten biedt de ILT ruimte voor nieuwe, flexibele en betrouwbare contract- en arbeidsvormen. Bijvoorbeeld duobanen, uitwisseling met kennisinstituten of werken voor en mét derden (co-creatie, allianties).

Duurzame inzetbaarheid

De ILT vindt duurzame inzetbaarheid belangrijk. Het doel van duurzame inzetbaarheid is dat medewerkers actief blijven werken aan hun loopbaan, hun ontwikkeling en hun vitaliteit. Duurzame inzetbaarheid draagt bij aan mens én organisatie.

Deskundigheid

De ILT werft in 2020-2024 gericht op deskundigheid die mogelijk in de toekomst nodig is. Denk hierbij aan waterveiligheid, een duurzame leefomgeving, smart mobility, systeemintegratie en blockchaintechnologie, data-analyses en kunstmatige intelligentie. Door kennis in huis te halen, kan de ILT de externe inhuur op bepaalde terreinen afbouwen.

Deskundigheid op het gebied van cybersecurity

De ILT wil meer deskundigheid in huis halen op het gebied van cybersecurity. Continu is er sprake van een digitale dreiging voor de nationale veiligheid (NCSC, 2018). Daarom is de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen gemaakt. De ILT is hier het bevoegd gezag.

De ILT wil qua kennis en kunde gelijkwaardig zijn aan de Aanbieders van Essentiele Diensten (AED’s). Dit zijn partijen die een dienst aanbieden waarvan de continuïteit van vitaal belang is voor de Nederlandse samenleving.

De beveiligingswet is erop gericht de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten, de gevolgen van cyberincidenten te beperken en zo maatschappelijke ontwrichting te voorkomen.

De wet schrijft voor dat er op 2 plaatsen gemeld moet worden: bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en bij het bevoegd gezag. De ILT is de toezichthoudende instantie voor de AED’s, maar de melding gebeurt bij het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC).

De AED’s waar de ILT bevoegd gezag voor is:

  • Luchtvaart: Schiphol, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM), Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Koninklijke Marechaussee (KMar), Aircraft Fuel Supply (AFS), Maastricht Upper Area Control (MUAC)
  • Scheepvaart: Rijkshavenmeester van Rotterdam
  • Drinkwater: de drinkwaterbedrijven

Door haar expertise op dit gebied te vergroten, draagt de ILT bij aan 1 van de doelstellingen van het kabinet Rutte III. Deze doelstelling luidt: Nederland is dé digitale koploper van Europa.

Kennisbeleid

Kennisbeleid geeft richting aan de informatie. Informatie is voor de ILT essentieel om haar werk gericht en goed te kunnen doen. Het kennisbeleid bij de ILT wordt, mede naar aanleiding van de beleidsdoorlichting, doorontwikkeld en is gericht op de organisatie. De ILT inventariseert structureel bij alle organisatieonderdelen en programma’s welke kennis er is en aan welke kennis behoefte bestaat. Dit resulteert in een kenniskaart per organisatieonderdeel en per programma.

Er zijn 3 inhoudelijke kennissporen:

  • Toezichtontwikkeling.
  • Technologische ontwikkeling binnen het ILT-speelveld.
  • Inhoudelijke ontwikkeling per taakveld in beeld.

De ILT wil de komende periode investeren in de ontwikkeling van kennis en kunde van alle ILT-medewerkers. Ze legt bestaande en nieuwe kennis van de medewerkers vast in kennisbronnen en houdt die up-to-date. Deze bronnen worden op een centrale plek beheerd en vormen de basis voor verandering en voortdurende ontwikkeling van zowel medewerkers als van de organisatie. Dit vergroot de wendbaarheid van de ILT als geheel en faciliteert flexibele inzet van de juiste ILT-medewerker op de juiste plaats. Dit zorgt ook voor betekenisvol werk dat ruimte biedt voor maximale zelfontplooiing. Ook op het gebied van de kennis en vakmanschap versterkt de ILT de samenwerking met kennispartners. Dat doet de ILT door allianties met de markt aan te gaan, communities of practice te organiseren en de banden met kennisinstituten, universiteiten en andere onderwijsinstellingen verder aan te halen.

Aantrekkelijke werkgever

Om een aantrekkelijke werkgever te worden voor jongeren met voor de toekomst belangrijke competenties biedt de ILT stages en traineeships aan in relevante studierichtingen. Ook besteedt de ILT in haar toekomstverkenningen en strategiestudies aandacht aan de gevolgen voor de omvang en samenstelling (competenties) van het personeel. Hiermee speelt de ILT in op de actuele uitdagingen op dit gebied.