Wat wil de ILT bereiken?

Met dit programma wil de ILT schade voorkomen of beperken voor mens en milieu als gevolg van de onjuiste verwerking van afvalstoffen. Er zijn 3 pijlers. Per pijler volgt een aantal doelen en projecten.

 • Minder verspilling van schaarse grondstoffen
 • Minder onjuiste verwerking van gevaarlijke afvalstoffen
 • Voorkomen van dump van Nederlands afval in niet-OESO-landen met een kwetsbare verwerking- en toezichtstructuur

Hoe wil de ILT dit bereiken?

Minder verspilling van schaarse grondstoffen

 • Bedrijven hebben al bij het productontwerp aandacht voor het feit dat het product in de afvalfase gerecycled kan worden.
 • Afval wordt gescheiden ingezameld. Inzameling van afvalstoffen wordt verbeterd.
 • De ILT pakt lekstromen effectief aan.
 • Gescheiden ingezameld afval wordt zo hoogwaardig mogelijk gerecycled.
 • Hoogwaardige verwerking van afvalstoffen is conform de minimumstandaard in het Landelijk afvalbeheerplan.
 • De ILT toetst of in de circulariteit zorgvuldig en conform het beleid en Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen (REACH) met zeer zorgwekkende stoffen wordt omgegaan.

Minder onjuiste verwerking van gevaarlijke afvalstoffen

 • (Petro)chemische bedrijven en raffinaderijen leven de regels goed na voor reststromen en bijproducten die zij als brandstofcomponent op de markt brengen. Zij nemen verantwoordelijkheid voor de hele keten, om risico's voor mens en milieu zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Olieterminals kennen en beheersen de inkomende stromen door actief acceptatiebeleid en kwaliteitsborging.
 • Tankopslagbedrijven werken bij het mengen van brandstof volgens de REACH-verordening. Zij gebruiken hierbij de handleiding van de Vereniging van Nederlandse tankopslagbedrijven (VOTOB).
 • De ILT heeft zicht op de verspreiding van GenX-houdende afvalstromen en de bewerking daarvan. De ILT zet dit actief op de agenda van de betrokken bedrijven en toezichthouders.

Voorkomen van dump van Nederlands afval in niet-OESO-landen met een kwetsbare verwerking- en toezichtstructuur

 • Gerichte toezicht op exportstromen op basis van douane-selectieprofielen.
 • Effectieve toezichtstrategie voor logistiek EVOA-toezicht in de zeehavens.
 • Focus op de export van sloopschepen en voertuigen die aan het eind van hun levensduur zijn.

Verder wil de ILT met dit programma een actieve bijdrage leveren aan de transitie van het afvalbegrip in de circulaire economie door:

 • Het benutten van ruimte in bestaande regelgeving.
 • Het optimaliseren van het afvalrecht en het experimenteren hiermee.
 • De inzet op specifieke CE-sturingsinstrumenten.

Waarom doet de ILT dit?

Met dit programma pakt de ILT 3 maatschappelijke problemen aan die schadelijk zijn voor mens en milieu:

 • Verspilling van schaarse grondstoffen en energie.
 • Onjuiste verwerking van gevaarlijke afvalstoffen.
 • 'Dump’ van Nederlands afval in niet-OESO-landen met een kwetsbare verwerking- en toezichtstructuur.