Wat wil de ILT bereiken?

Het doel van dit programma is om de uitstoot van de broeikasgassen te verminderen: ozonlaagafbrekende stoffen (OAS) en gefluoreerde gassen (F-gassen).

De ILT doet dit via 2 projecten:

  • Het verminderen van lekverliezen van OAS en F-gassen bij oude koelinstallaties.
  • Het terugdringen van de productie en handel in verboden OAS en F-gassen.

Hoe wil de ILT dit bereiken?

Verminderen van lekverliezen

In het eerste project zoekt de ILT, op basis van data-analyse, waar het grootste risico is op het weglekken van deze broeikasgassen (lekverliezen). In 2020 bekijkt de ILT of het oprichten van een landelijke databank voor de registratie van koudemiddelen, onder andere gericht op uitstoot, helpt bij het in kaart brengen van het lekverlies. Hoort de ILT opvallende signalen of meldingen uit het veld? Dan kan dat aanleiding zijn voor een inspectie. In 2020 richt het programma zich op de doelgroepen die naar voren zijn gekomen uit de interventietoolbox.

Minder illegale handel

Binnen het 2e project brengt de ILT in 2019 de keten in kaart om de illegale handel terug te dringen. De ILT weet daarmee waar in de keten de zwakke schakels zitten. Op deze manier onderschepte de ILT bijvoorbeeld 1600 kilo illegale koudemiddel (R134A). Het toezicht richt zich in 2020 op ladingen afkomstig uit China en Turkije die de EU binnenkomen. Ook richt de ILT zich op de Rotterdamse haven vanwege de binnenkomende containers die zijn bestemd voor de illegale handel.

Innovaties

De ILT wil effect bereiken, haar omgeving betrekken en vanuit een stevige basis flexibel inspelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Zo zoekt de ILT naar innovatieve manieren om de kwaliteit en effectiviteit van het toezicht te verbeteren. Ook volgt de ILT de innovaties op het gebied van alternatieve manieren van koelen.

Waarom doet de ILT dit?

Door de uitstoot van broeikasgassen warmt de aarde op. Daarmee vormen broeikasgassen een bedreiging voor mens en milieu. Bij broeikasgassen wordt vaak gedacht aan CO2. Maar ook koelapparatuur, brandblussers en hoogspanningsschakelaars bevatten broeikasgassen. Dit zijn de zogenoemde ozonlaag afbrekende stoffen (OAS) en gefluoreerde gassen (F-gassen), ook wel synthetische broeikasgassen genoemd.