Wat wil de ILT bereiken?

Met dit programma wil de ILT fysieke en economische schade als gevolg van onveiligheid en oneerlijke concurrentie binnen het goederenvervoer over de weg verminderen.

Er zijn 4 subdoelen:

 • Minder schade aan de infrastructuur, door minder overbelading in het goederenvervoer.
 • Minder fysieke en economische schade als gevolg van (over)vermoeidheid van chauffeurs door gebrek aan rust.
 • Aanpak onevenwichtige markt:
                              - Minder illegale cabotage
                              - Minder schijnconstructies;
                              - Minder parkeeroverlast vanwege weekendrust.
 • Verbeteren van de informatiepositie over het goederenvervoer over de weg.

Hoe wil de ILT dit bereiken?

In 2020 en 2021 wil de ILT deze doelen bereiken door:

 • Het aanspreken van grote opdrachtgevers en andere schakels in de keten die een belangrijke rol spelen bij overbelading, tachograaffraude, illegale cabotage en schijnconstructies.
 • Het verder implementeren van deskhandhaving om het toezicht op de rij- en rusttijden effectiever en efficiënter uit te voeren.
 • Het maken van afspraken met andere overheden om gezamenlijk de overlast op parkeerplaatsen aan te pakken.

Goede informatie

De ILT wil dit allereerst bereiken door het ontsluiten en combineren van goede informatiebronnen. Dit vormt de basis om overbelading, tachograaffraude, illegale cabotage en schijnconstructies aan te pakken. Belangrijk onderdeel van dit programma: het aanspreken van grote opdrachtgevers en andere belangrijke schakels in de keten.

Internationale samenwerking

Goederenvervoer stopt niet aan de grens maar is internationaal georiënteerd. Binnen het programma zoekt de ILT naar internationale samenwerking bij handhavingsacties en data-uitwisseling.

Geautomatiseerd toezichtsysteem

Door het gebruik van realtime data en andere databronnen ontwikkelt de ILT een verregaand geautomatiseerd toezichtsysteem. Op basis van gegevens van de onderneming maakt ze een analyse van rijtijden zonder vrachtwagencombinaties van de weg te halen. Dit betekent minder hinder voor ondernemers en een betere informatiepositie voor de ILT. Daarnaast speelt de ILT hiermee capaciteit vrij voor het toezicht op buitenlandse chauffeurs.

Waarom doet de ILT dit?

De ILT doet dit om onveiligheid op de wegen, schade aan het wegennet en verstoring van het marktevenwicht tegen te gaan.

Schade voorkomen

Via het Nederlandse wegennet is in 2017 circa 666 miljoen ton aan goederen vervoerd. Deze hoeveelheid neemt gestaag toe. Als de regels niet worden nageleefd, ontstaat er risico op schade aan de infrastructuur door overbelading. Er is ook risico op ongevallen door het overtreden van de rij- en rusttijden en oneerlijke concurrentie door overtreding van de arbeidswetgeving en sociale zekerheidswetgeving. In de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) wordt voor dit programma een totale schade aangegeven van 773 miljoen euro.

Eerlijke transportmarkt

Transportbedrijven kunnen voordeel behalen door de regels niet na te leven. Het behaalde economische voordeel komt ten goede aan de vervoerder en de opdrachtgever en zorgt daarmee voor een oneerlijke concurrentiepositie voor diegenen die zich wel aan de wet houden. Onveiligheid is een indirect gevolg van een oneerlijke markt. Wanneer iedereen in de keten een correcte prijs betaalt, dan zorgen de transporteurs voor juist betaald personeel en kwalitatief goed materieel. Daarom is het belangrijk dat alle deelnemers zich houden aan de Europese afspraken.

Felle concurrentie op de transportmarkt - die wordt versterkt door het aanbod van arbeidskrachten en ondernemingen uit Oost-Europa - werkt het niet naleven van wetgeving in de hand. Het leidt bovendien tot maatschappelijk ongewenste effecten, zoals overlast op parkeerplaatsen.