Niet elk onderwerp pakt de ILT programmatisch aan. In dit hoofdstuk staan de andere toezichtactiviteiten van de ILT.

Toezicht en opsporing

Toezicht en opsporing worden sterker verbonden. Er zijn informatiepleinen en overlegtafels voor het uitwisselen van kennis en informatie. Teams van toezicht en opsporing zullen samen optrekken. Zo wordt opsporing een onderdeel van de totale handhavingstoolbox: opsporing als optimum en niet als ultimum. Ook wordt strafrecht breder ingezet binnen de ILT. Informatie uit toezicht en opsporing wordt teruggegeven aan de rest van de organisatie.

Bij een niet-programmatische werkwijze benut de ILT de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe toezichtmethoden ook. Zwaardere toezichtmethoden, zoals opsporing, worden naar het hele toezichtsveld verbreed. Dat leidt tot meer en op maat toegesneden interventiemogelijkheden.

Een meer samenhangende aanpak met slimmere en betere toezichttechnieken en –methodieken is noodzakelijk. Dit als gevolg van de toenemende onderlinge vervlechting van sectoren en de snelle technologische ontwikkelingen. Denk aan de groeiende stroom gevaarlijke en niet-duurzame stoffen in de kleine pakketpost en de komst van zelfrijdende transportmiddelen.


 

Meer internethandel vraagt om meer internettoezicht

Steeds vaker worden producten en diensten via internet verkocht. Hierdoor is het bereik van producenten, importeurs, distributeurs en dienstverleners sterk vergroot. Nederlandse consumenten en bedrijven kopen rechtstreeks bij webshops die binnen en buiten de EU zijn gevestigd. Consumenten en bedrijven die producten buiten de EU kopen, moeten zich volgens de wet ervan vergewissen dat ze voldoen aan de Europese regels. Dat gebeurt vaak niet en veel producenten zijn zich hier ook niet van bewust.

Wat is de ambitie van de ILT?

De ILT is meer zichtbaar aanwezig op internet, waardoor de pakkans vergroot wordt en de ILT kan ingrijpen als dat nodig is. Internettoezicht is een vast onderdeel van het dagelijkse werk van de ILT. Door de informatieorganisatie wordt er online structureel gemonitord op maatschappelijk relevante onderwerpen.

Hiermee krijgt de ILT meer inzicht in de productstromen, ketens en partijen op internet. Daarmee verbetert de kwaliteit van de informatiepositie. Het toezicht kan selectiever en efficiënter worden ingericht en levert informatie op waarmee beredeneerd kan worden dat het toezicht daadwerkelijk effect heeft gehad.

De aanpak bestaat uit de volgende bouwstenen:

  • Verankering in de organisatie.
  • Gericht inzetten van ICT-tools.
  • In kaart brengen van de wettelijke voorwaarden.
  • Ontwikkelen van kennis voor de uitvoering van internettoezicht.
  • Aangaan van samenwerkingsverbanden met toezichthouders en online  handelsplatformen.

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst

Soms overtreden personen of bedrijven de regelgeving op een stelselmatige en ernstige manier, zoals bij de tachograaffraude en biodieselfraude. Dan komt de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de ILT om de hoek kijken. De IOD richt zich op georganiseerde criminaliteit met een ondermijnend karakter en vaak met internationale financiële constructies en handelsstromen.

Bij het aanpakken van deze zware overtredingen trekt de IOD meestal samen op met het Openbaar Ministerie, wetgevers en andere bijzondere opsporingsdiensten. Meer hierover staat in het Meerjarige handhavingsarrangement 2020-2023.

De maatschappij ondermijnende problematiek vraagt een integrale aanpak waarbij de ILT nauw samenwerkt met andere overheidspartners in binnen- en buitenland. Omdat de ILT informatiegebaseerd handhaaft, zoekt zij aansluiting bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum/Landelijk Informatie en Expertise Centrum (RIEC/LIEC infrastructuur). Dat draagt bij aan
sneller en effectiever handhaven met een groter maatschappelijk effect. Per zaak wordt vooraf duidelijk gemaakt wat het beoogde effect is en wordt gekozen voor een passende interventiestrategie. Daarbij is er speciale aandacht voor het afpakken van crimineel vermogen. Integrale interventiestrategieën zorgen ervoor dat criminaliteit effectief wordt bestreden.

ID Lab

Binnen het innovatie- en datalab (ID Lab) werken analisten en wetenschappers aan oplossingen voor analysevraagstukken en maatschappelijke problemen op de diverse terreinen van de ILT. Het ID Lab experimenteert met nieuwe toepassingen van databronnen en is continu op zoek naar nieuwe, betere analysetechnieken en nieuwe databronnen. Specialisten op verschillende terreinen zoals data science, remote sensing, GIS, speltheorie, gedragswetenschappen, text mining en webscraping werken continu aan vernieuwende oplossingen.

Omgaan met incidenten

Ingrijpende gebeurtenissen trekken veel aandacht, zoals het binnen 5 maanden neerstorten van 2 vliegtuigen van het type Boeing 737 Max 8 of de overboordgeslagen containers van de MSC Zoë. Incidenten zijn niet te plannen en vragen veel inzet van de ILT, wat ten koste gaat van andere activiteiten.

De voorbeelden van de MSC Zoë en de type Boeing 737 Max 8 zijn 2 van de vele zichtbare risico’s in de Nederlandse samenleving. De ILT heeft als doel om ervoor te zorgen dat er bij het optreden van (ernstige) incidenten zo snel mogelijk weer kan worden teruggekeerd naar de normale situatie. Dit gebeurt door onmiddellijk in actie te komen om erger te voorkomen. Bijvoorbeeld: voorkomen dat er slachtoffers vallen of dat er schade aan de infrastructuur en leefomgeving ontstaat. Of als er sprake is van een ongeval: voorkomen dat de situatie escaleert.