Waarom werkt de ILT hieraan?

In 2018 startte de ILT met het programma Bodem, grond- en oppervlaktewater. Uit de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) blijkt dat de kans op schade aan de bodem groot is. Het gaat bijvoorbeeld om de onjuiste (circulaire) toepassing van afvalstoffen als bouwstoffen. Hierdoor ontstaat een grotere kans op verontreiniging van bodem en oppervlaktewater.

Wat wil de ILT bereiken?

De ILT wil verontreiniging en aantasting van de bodem voorkomen. Daarom treedt zij waar nodig handhavend op. De inspectie ziet erop toe dat bedrijven volgens de regels werken. Zo verbeteren zij de kwaliteit van het beheer en de bescherming van de bodem. De ILT realiseert deze doelen op 3 manieren:

  • Versterken van de ketensamenwerking;
  • Thematisch aanpakken van risico-onderwerpen;
  • Wetgeving vereenvoudigen.

Wat heeft de ILT in 2021 gedaan?

Om maatschappelijk effect te bereiken op het thema bodem, kiest de ILT voor die onderwerpen waarover zij signalen van haar omgeving heeft gekregen. Met de inzet van dit programma werkte de ILT in 2021 aan:

  • Grondimport;
  • AEC-bodemas;
  • Bodemenergie;
  • Thermisch gereinigde grond;
  • Grondbanken;
  • Omkatten van grond;
  • Ketensamenwerking en een handhavingsbeeld.

Nieuws over het werk van de ILT

Een satelliet in de ruimte die het verplaatsen van grote hoeveelheden grond op aarde in de gaten houdt. Of die beoordeelt welke grondstoffen er gebruikt worden in bouwprojecten. Op deze innovatieve manier probeert de ILT haar informatiepositie op het gebied van bodemwerken te versterken.
Lees het nieuwsbericht: ILT controleert grondwerken met ruimtesatelliet.

Effect

De ILT heeft aan dit onderwerp gewerkt door onder andere inspecties uit te voeren, voorlichting te geven, sectorbijeenkomsten te organiseren, onderzoek en inzet van data-analyse en vernieuwende technieken als aerosensing. Met aerosensing voerde de ILT ‘contactloze inspecties’ uit. Waar normaal gesproken een inspecteur controles met eigen ogen uitvoerde, vliegt er nu een drone met camera. Binnen de risicovolle onderwerpen hebben de eerder genoemde activiteiten gezorgd voor meer inzicht in de markt en meer aandacht voor juiste verwerking en toepassing van bouwstoffen zoals bodemas. Ook is er een betere naleving door bedrijven en zijn er daarom minder risico’s op schade aan het milieu.

Afsluiting

Het programma is in 2021 geëvalueerd en beëindigd. Er is gekeken naar zowel de bereikte resultaten als de organisatie van het programmatisch werken binnen de ILT. De kennis en ervaringen die de ILT heeft opgedaan, neemt zij mee in een nieuw programma met een nieuwe focus. In het nieuwe programma Grond en bouwstoffen verlegt de ILT de focus op bouwstoffen en het wegmengen van verontreiniging in grond.