Werving en scholing medewerkers

In 2020 en 2021 voerde de ILT het programma Merkbaar Meer uit. Doel van dit programma was het aantrekken van 130 nieuwe medewerkers met de extra financiële middelen die de ILT heeft ontvangen. Dit is vanaf 2021 structureel € 15 miljoen per jaar. Op 1 december 2021 zijn deze vacatures vervuld. De nieuwe medewerkers zitten in een Flexpool, waardoor zij flexibel inzetbaar zijn op de verschillende werkvelden van de ILT. Het programma is in 2021 afgerond.

Naast de werving voor de Flexpool ving de ILT het verloop van zo’n 270 medewerkers op. Voor de nieuwe medewerkers is een centraal introductieprogramma ontwikkeld. De Europese toezichthouders in de transportsector stellen hoge eisen aan medewerkers. Hiervoor stelde de ILT een opleidingsplan op.

Veilig werken is een belangrijke opdracht voor ILT-medewerkers. Team Human Resource Management stelde daarom in 2021 de risico-inventarisatie en evaluatie op. Het proces voor het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen is verbeterd door verdere automatisering.

De ILT heeft een grote bijdrage geleverd aan de realisatie van de doelstellingen diversiteit en inclusiviteit. Samen met het programma 1 Loket zijn meer dan 30 medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gegaan.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitsmanagementsysteem

De ILT zette in 2021 verdere stappen voor een ILT-breed kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) dat voldoet aan de ISO-normering. En aan de eisen die internationale organisaties als EASA, EMSA, ERA en ICAO stellen aan zo’n systeem. Eind 2021 waren 18 van de 21 processen beschreven en ingevoerd. Bij elke beschrijving houdt de ILT rekening met de bevindingen uit interne- en externe audits. Ook betrekt de inspectie een groot aantal medewerkers bij deze processen, waardoor het een systeem van en voor medewerkers is.

Audits

Bij de ILT zijn in 2021 een aantal externe en interne audits (oftewel inspecties) uitgevoerd. Dit waren operationele audits, financiële audits en compliance audits. De bevindingen vanuit deze audits zijn opgevolgd en de ILT heeft daarvoor een monitoringssysteem opgezet. De ILT heeft de bevindingen daarnaast in samenhang geanalyseerd en de bijbehorende risico’s in kaart gebracht.

In het kader van de ISO9001-certificering stelde de ILT een Directiebeoordeling op. Dit is een beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem van de ILT-organisatie door het IG-team. Het IG-team bestaat uit de inspecteur-generaal en 4 directeuren. De ILT heeft op het gebied van kwaliteit stappen vooruit gemaakt. Dit blijkt onder meer uit de ISO9001-controleaudits op Luchtvaart en Vlaggenstaat en de invoering van het ILT-brede kwaliteitsmanagementsysteem.

De ILT heeft er zo voor gezorgd dat er aandacht was en is voor continue verbetering. Kwaliteit staat op haar agenda.

Compliance (internationale) verplichtingen

Door het kwaliteitsmanagementsysteem en de uitgevoerde compliance-audits borgt de ILT de naleving van (internationale) verplichtingen, zoals deze met name in de transportdomeinen bestaan.

Datakoers ILT: versterken informatiegestuurd en risicogericht werken

Informatiegestuurd werken ondersteunt de ILT bij de optimale inzet van haar mensen en middelen. Zo bereikt de inspectie maximaal maatschappelijk effect. Informatie uit data geeft inzicht in de werking en resultaten van de ILT. Het geeft managers, inspecteurs en vergunningverleners steeds meer nieuwe mogelijkheden om over het eigen domein heen te kijken. Informatiegestuurd werken zorgt er ook voor dat de ILT in een dynamische omgeving continu haar eigen werking kan verbeteren. De inspectie kan selectief en effectief handelen en een waardevolle partner zijn van beleid of organisaties in het veld. De datakoers die in 2021 werd opgesteld, geeft de ILT hier handvaten voor.

Zo onderzocht de ILT in 2021 risicogericht consumentenvuurwerk. De inspectie zette hierbij in op die producten waarvan ze de kans op (ernstige) ongelukken of schade het grootst vindt. In totaal onderzocht de ILT 187 partijen vuurwerk. Die waren geselecteerd op basis van resultaten uit het verleden en het type vuurwerk. 9% van dit vuurwerk werd afgekeurd. Dat kwam neer op ruim 100.000 kilogram gevaarlijk vuurwerk dat niet op de markt kwam. Importeurs moesten dat vernietigen. Nadat het landelijk vuurwerkverbod werd ingesteld, zette de ILT in op het fop- en schertsvuurwerk. Dat mag het hele jaar worden verkocht. Hiervan bleek een hoger percentage (tot 34%) niet te voldoen.

Een ander voorbeeld is het toezicht op het veilig vervoer van verpakte gevaarlijke stoffen over zee. De inspecties gebeuren in havens of bij bedrijven die zijn betrokken bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het werk is de afgelopen jaren enorm veranderd. Een aantal jaar geleden bepaalde de inspecteur in de haven wat deze ging inspecteren. Nu maakt de ILT (of de Douane) vaak voordat het schip in de haven is al selecties op basis van databronnen in verschillende systemen. Zo weten betrokken bedrijven vooraf dat hun goederen worden geïnspecteerd. En dat hun vracht nog even moet wachten op verder vervoer vanuit de haven. De winst is dat bedrijven voorbereid zijn: de logistiek wordt minder verstoord. Tegelijk kunnen inspecteurs zich meer focussen op ladingen die een risico kunnen zijn, omdat de gegevens van de lading al bekend zijn.

Innovatie

De ILT zoekt altijd naar innovatieve oplossingen om haar doelen te bereiken. Ze biedt ruimte om te experimenteren. Dat gebeurt binnen de programma’s (bijvoorbeeld met behulp van de inzet van ‘aerosensing’), maar ook binnen het Innovatie- en Datalab (IDlab). Het IDlab gebruikt nieuwe technologie om andere inzichten op een nieuwe manier voor de ILT in te zetten. Zij werkt daarbij intensief samen met universiteiten en kennisinstituten. Het werkveld van het IDlab is breed, want bij het praktisch toepassen van de innovaties komt meer kijken dan techniek alleen. In 2021 werkte het IDlab onder andere aan:

Inzicht in gedrag met data en modellen

  • Ontwikkeling van het ‘inspectiespel’. Dit is een model waarmee de ILT gedragssimulaties van de interactie tussen de ILT en ondertoezichtstaanden kan maken. Zo worden effecten van bijvoorbeeld interventies gemodelleerd om de juiste strategieën te kiezen.
  • Onderzoek van meerjarige patronen in regelovertreding in de binnenvaart. Uit Inspectieview is data gehaald met vergelijkbaar nalevingsgedrag onder ondertoezichtstaanden. Hierdoor ontstonden nieuwe inzichten over mogelijk handelen door de ILT. Inspectieview is een systeem voor meerdere toezichthouders. Hierna leest u meest over Inspectieview.

Verantwoord gebruik van artificial intelligence (AI)

AI voor risicogerichte inspecties

Het IDlab ontwikkelde in 2021 modellen voor overtredingen in binnenvaart en wegtransport. En voor het voorkomen van ‘beaching’ (sloop) van schepen in Zuid-Azië. De ontwikkelfases zijn succesvol afgerond. Ze worden opgevolgd door pilots.

Een selectie uit de overige projecten:

  • Internethandel in kaart. Door met behulp van webscraping en AI geautomatiseerd informatie van internet te verzamelen, kregen inspecteurs een beter beeld van de online handel in bepaalde producten. Bijvoorbeeld de illegale handel in koelgassen.
  • Digitale inspectie van zichtlijnen bij onbewaakte spoorwegovergangen. Proof of concept waarbij aan de hand van 3D omgevingsdata overwegen op afstand worden geïnspecteerd.
  • Detectie afvallozingen op zee. Een model dat op basis van vaarpatronen ‘zeezwaaien’ achterhaalt. Dit is het lozen van waswater met ladingrestanten. Bij dit project werkte het IDlab samen met de Kustwacht.

Inspectieview

Met de rapporten van de Algemene Rekenkamer (januari en juni 2021) en van de commissie van Aartsen (maart 2021) was er veel aandacht voor het delen van gegevens in het domein van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH). Daarmee is er ook meer aandacht voor Inspectieview. Dat is een systeem voor toezichthouders dat informeert en signaleert.

De ILT is stelselverantwoordelijke voor Inspectieview. De afgelopen jaren verbeterde de ILT het systeem qua functionaliteit, beheerste zij de kosten en vergrootte zij het aantal aangesloten partijen. Met als resultaat inmiddels meer dan 1.800.000 te raadplegen inspecties en meer dan 500.000 overtredingen. De rapporten maken wel duidelijk dat er op het gebied van datakwaliteit de komende jaren nog veel te doen is.