Waarom werkt de ILT hieraan?

Op een juiste manier verwerken van afvalstoffen beperkt of voorkomt schade voor mens en milieu. Met het programma Juiste verwerking afvalstoffen draagt de ILT bij aan het circulair maken van de economie en het terugdringen van de risico’s van afval.

Waarom werkt de ILT hieraan?

Dit programma heeft 3 doelen:

 • Voorkomen van verspilling van grondstoffen (duurzaamheid);
 • Juiste verwerking van gevaarlijke afvalstoffen (toxiciteit);
 • Voorkomen dat Nederlands afval wordt geëxporteerd en gedumpt in niet-OESO landen. OESO staat voor Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Wat heeft de ILT in 2021 gedaan?

Verbeterde informatiepositie

De ILT verbeterde haar informatiepositie voor de volgende onderwerpen:

 • Kunststoffen;
 • Sloopschepen;
 • Accu’s en batterijen;
 • Biomassa, kwik, BIA/RIA inzamelingsbedrijven;
 • Brandstoffen;
 • End of Life Vehicles;
 • Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur.

In 2021 werden verkenningen gedaan voor de volgende onderwerpen:

 • Biomassa (hout en olie- en vetten);
 • Kwik ;
 • Accu’s en batterijen.

Deze onderwerpen worden in 2022 opgenomen in de toezichtactiviteiten van de ILT.

Brandstoffen Afrika

In 2021 publiceerde de ILT een onderzoek dat TNO in opdracht van de inspectie uitvoerde: Petrol Fuel Quality and its effects on the vehicle technology and the environment. TNO onderzocht voor de ILT wat de gevolgen voor mens en milieu zijn van het gebruik van hoogzwavelige-, hoog benzeen- en mangaanhoudende benzine.

Brandstoffen die in Nederland worden geproduceerd voor de Afrikaanse markt bevatten hoge gehaltes van deze stoffen. Ze zijn schadelijk voor de gezondheid van de mens en ze vervuilen het milieu. De ILT vindt deze werkwijze in strijd met de zorgplicht voor stoffen en mengsels uit de Wet milieubeheer (Wm).

In 2021 informeerde de ILT de in Nederland opererende bedrijven over het inzetten van een Beleidsregel in 2022, waarin de gewenste betere kwaliteit van brandstoffen staat. Het doel is milieu- en gezondheidsschade verminderen in de landen waar deze brandstoffen worden gebruikt. In 2022 vinden verdere gesprekken plaats met de betrokken partijen.

Portretfoto van Marcel Verweij.

Verhaal over het werk van de ILT

"Hergebruik van afvalstoffen is goed, maar wees je ook bewust van de risico’s.”

De ILT stimuleert duurzaam handelen en streeft naar circulaire economie.

Lees het verhaal met Marcel Verweij, teamleider Bodem.

End of Life Vehicles

Het heeft geen zin om in een deel van de wereld voertuigen te vervangen door elektrische voertuigen zonder ook na te denken wat er met de oude vervuilende voertuigen gebeurt. Die boodschap werd tijdens de klimaattop in Glasgow in 2021 afgegeven door de Staatssecretaris. Op basis van de bevindingen van de ILT werd gerichte input gegeven voor de herziening van relevante Europese wetgeving. De ILT heeft daarnaast onder andere internationale seminars verzorgd en zorg gedragen voor het opstellen van een toetsingskader voor de rijwaardigheid van auto’s om het onderscheid tussen afval en product te maken. Deze wordt in 2022 uitgerold.

Glas- en kunststof verpakkingen

De ILT stimuleert bedrijven om zo duurzaam mogelijk te werken door zo min mogelijk grondstoffen te gebruiken en afval zoveel mogelijk te beperken. Zo is er ook minder energie nodig om een product te maken en te vervoeren. De ILT is in gesprek met producenten en importeurs van gedistilleerde dranken en wasverzachters om verpakkingen lichter te maken. Producenten en importeurs die niet voldeden aan het Besluit beheer verpakkingen 2014 kregen een last onder dwangsom van de inspectie. Een aantal producenten heeft hun verpakkingen inmiddels aangepast.

Verwerking (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

De ILT heeft met de omgevingsdiensten, de politie en het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen van Rijkswaterstaat een landelijke analyse uitgevoerd en een taskforce ingesteld. Het doel daarvan was om toezicht te kunnen houden op de keten van inzameling en verwerking. En om regie te kunnen voeren op het toezicht.

In 2021 is een aantal gezamenlijke controles uitgevoerd. Uit analyse van controles over de periode 2018-2021 bleek dat het nalevingspercentage van de inzameling van AEEA steeg en het percentage overtredingen op de Regeling AEEA afnam.

Sloopschepen

Voor vroegtijdige signalering en identificatie van toekomstige sloopschepen heeft de ILT een kunstmatig intelligentiemodel ontwikkeld. Zo heeft de ILT het interventiemoment verlegd van de achterkant naar de voorkant van het proces.