De ILT werkt aan een optimale dienst- en vergunningverlening. Door middel van vergunningen geeft de ILT toestemming aan bedrijven, objecten en personen om deel te nemen aan economische activiteiten op de werkterreinen van de ILT. Denk hierbij aan het transport van afval en gevaarlijke stoffen. Of aan de toelating van een bepaald type vuurwerk. In een aantal gevallen zijn taken op het gebied van vergunningverlening uitbesteed aan andere organisaties, zoals keuringsinstanties en opleidingsinstituten. Dit zijn de zogenaamde certificerende instellingen. De ILT houdt toezicht op het functioneren van deze instellingen.

Programma Optimaliseren dienst- en vergunningverlening

Waarom werkt de ILT hieraan?

Een optimale dienst- en vergunningverlening is één van de kernwaarden van de ILT. Burgers en bedrijven moeten toegankelijke, begrijpelijke en eenduidige informatie vinden op de website van de ILT. Ook kunnen zij eenvoudig contact leggen met de inspectie. Daarnaast kunnen burgers en organisaties op ieder moment eenvoudig een aanvraag voor een vergunning of een melding doen. En hebben zij hierover inzicht en overzicht. De beoordeling van een vergunning moet effectief zijn én bijdragen aan het verminderen van maatschappelijke risico’s.

Wat wil de ILT bereiken?

Het programma heeft 3 doelen:

  • Vergunningverlening is eenduidig, transparant en kosteneffectief;
  • Het beoordelingsproces van aanvragen meer inrichten op de risico’s;
  • Hogere waardering van de aanvrager voor vergunningverlening.

Wat heeft de ILT in 2021 gedaan?

Hogere waardering van de aanvrager voor vergunningverlening

In 2021 is het webportaal MijnILT verbeterd. Met deze vernieuwing kent MijnILT ook een verbetering op digitale toegankelijkheid. Hiermee kunnen organisaties gemakkelijk en digitaal vergunningen aanvragen en meldingen doen. Naast EVOA en drinkwater kunnen organisaties nu ook de volgende vergunningen digitaal aanvragen:

  • Precursoren;
  • Vuurwerk;
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De webpagina’s voor deze vergunningen zijn geactualiseerd en verbeterd. Voor de machinistenvergunning, Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg) en liability certificaat voor koopvaardij is een verbeterd, digitaal aanvraagformulier beschikbaar.

Eenduidig, transparant, efficiënt en kosteneffectief vergunningsverleningsproces

Bij het opnieuw ontwerpen van de processen rondom vergunningverlening let de ILT zowel op de (kosten)efficiëntie voor de ILT als ook voor de gebruikers. Deze efficiëntie is bij gebruikers vooral merkbaar doordat zij bij grote aantallen aanvragen vooraf ingevulde formulieren kunnen gebruiken.

Het beoordelingsproces van aanvragen meer inrichten op de risico’s

De ILT kijkt bij beoordeling van de aanvraag naar onderdelen en bedrijven die risicovol zijn. Daarom heeft de inspectie betrouwbare, actuele en eenduidige data voor analyse nodig. Met het invoeren van vergunningaanvragen en behandeling in nieuwe systemen wordt dit bereikt. Dit is een eerste stap om deze analyses mogelijk te maken.

Programma Inspectie en certificering

Waarom werkt de ILT hieraan?

De ILT houdt in 35 werkvelden toezicht op conformiteitsbeoordeling en erkenning. Het gaat daarbij om taken die uitgevoerd worden door erkende of aangewezen partijen of die zijn uitbesteed aan private partijen.

Conformiteitsbeoordeling is het proces waarin wordt aangetoond of er is voldaan aan de vastgestelde eisen voor een product, proces, dienst, systeem, persoon of instantie. De maatschappij moet kunnen vertrouwen op een wettelijk certificaat, beoordeling of persoonsregister. Ook wanneer private instellingen of een conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI) deze geven of uitvoeren.

De laatste jaren zijn er vragen ontstaan over de vakkundigheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van conformiteitsbeoordeling. Dat geldt ook voor het samenspel tussen CBI’s en publiek toezicht. Zijn de publieke belangen van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid voldoende geborgd? Waar zijn verbeteringen nodig?

Wat wil de ILT bereiken?

Het stelsel van publiek en privaat toezicht kan alleen bestaan als iedereen in de samenleving er vertrouwen in heeft. Daarom is het belangrijk dat de ILT daarbinnen zichtbaar is en als toezichthouder richting geeft en bijstuurt. Hiervoor is meer inzicht in en grip vereist op de private instellingen die werken in het werkterrein van de ILT en waarmee de ILT een toezichtrelatie heeft. Daarvoor is het volgende nodig:

  • De ILT heeft zicht op het functioneren van het stelsel. Als dat nodig is, grijpt de ILT in of geeft ze een signaal af.
  • Er is goede informatie over hoe het stelsel functioneert. De ILT wil dat er blijvend informatie wordt uitgewisseld, waarbij de CBI’s actief informatie delen met de inspectie.
  • De ILT optimaliseert haar werkwijze, zodat de vergunningverlening en het toezicht op de private partijen van hoog niveau zijn.

Wat heeft de ILT in 2021 gedaan?

Basis op orde

In 2021 bracht de ILT 35 verschillende stelsels van conformiteitsbeoordelingen in beeld. De komende jaren licht de inspectie alle stelsels door en maakt zij afspraken over structurele informatie-uitwisseling. Hierdoor heeft de ILT een goed beeld van de grootte van de potentiële risico’s.

Regievoering

In 2021 gaven de ILT en de Raad voor Accreditatie invulling aan een informatieprotocol dat eind 2020 werd afgesloten. Door het delen van informatie zien zij potentiële risico’s sneller.

In de DOE-coalitiecertificering van de Inspectieraad werken de ILT, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) samen. Dit doen zij om zicht en grip te krijgen op het samenspel tussen private certificering en publiek toezicht in een aantal risicovolle stelsels. Doel is om van elkaar te leren door werkmethoden te delen en te bekijken of er gezamenlijke knelpunten zijn. Het samen optrekken versterkt en ondersteunt veranderingen binnen individuele inspecties. De ILT heeft hierin een leidende rol.

Vergunningverlening en het toezicht op private partijen en stelsels

Naast het inventariseren van de 35 stelsels ging de ILT in 2021 een verbetertraject in met een grote organisatie: KIWA. Deze organisatie is binnen meerdere stelsels actief. Als onderdeel van dit verbetertraject voerde de ILT audits uit. Hierbij keek de ILT hoe de rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn belegd. En hoe informatie gedeeld kan worden. Bij de audit keek de ILT ook of andere toezichtvormen ingezet kunnen worden, zoals besturingstoezicht.

Er is een sterke relatie met het programma Vertrouwen. Daar onderzoekt de ILT hoe het wederzijds vertrouwen tussen de ILT en de instituties waar ze toezicht op houdt versterkt kan worden. Daarnaast is er afstemming met het programma Optimaliseren dienst- en vergunningverlening over bulkvergunningen die bij externe partijen zijn ondergebracht.