Waar gaat dit programma over?

Met dit programma wil de ILT bijdragen aan het circulair maken van de economie en het verminderen van de risico’s van (gevaarlijk) afval en afvaltransport. De uitvoering van het programma verloopt langs 3 sporen: circulaire economie, gevaarlijke afvalstromen en toezicht op de logistieke knooppunten in exportstromen naar niet-OESO landen.
 

Resultaten in 2018

Circulaire economie

Kunststof verpakkingen

Ook in 2018 hield de ILT toezicht op de kunststofketen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de recyclevriendelijke productie van verpakkingen en het monitoren van het aantal kleine flessen in het kader van de discussie over de toepassing van statiegeld. De ILT heeft gesprekken gevoerd met de Stichting Afvalfonds Verpakkingen om de doelstellingen te halen. Verder heeft de ILT een traject gestart voor het recyclebaar ontwerpen van producten en kunststof verpakkingen.

China-ban

De gevolgen van de zogenoemde China-ban waren dit jaar zeer merkbaar binnen Europa. Dit houdt in dat kunststofafval niet langer voor verwerking naar China kan worden verstuurd. Het gebrek aan recyclingmogelijkheden toont de kwetsbaarheid van de Europese economie. De ILT heeft een inventarisatie uitgevoerd van de verandering in kunststofstromen naar aanleiding van de importban door China. Daarbij zijn de grote kunststofafval-exporteurs geïdentificeerd.

Brand

Opvallend in 2018: een toename van het aantal branden bij recyclebedrijven. Samen met de rechercheurs van de IOD zijn de toezichthouders van de ILT bezig om deze ontwikkeling beter in beeld te brengen.

Elektronica recyclen

In 2018 is de ILT een project gestart om bij het ontwerpen van elektrische en elektronische apparatuur meer rekening te houden met de recyclebaarheid en met het gebruik van gerecycled materiaal. Daarbij is aansluiting gezocht bij de transitieagenda van het ministerie van IenW. Voor een betere en hoogwaardigere recycling en inzameling is de ILT ook met allerlei deelprojecten begonnen. De ILT heeft in dit kader samengewerkt met de omgevingsdiensten en heeft 250 inspecties uitgevoerd. Verder heeft de ILT toezicht gehouden met als doel een inzamelingspercentage van 65% in 2019 (45% in 2018). De sector heeft een plan opgesteld om dit doel te bereiken.

Gevaarlijke afvalstromen

Ongezonde brandstoffen

In 2018 verscheen een internationaal rapport over stookolie voor zeeschepen en over brandstoffen voor landvoertuigen voor de West-Afrikaanse markt. De branche heeft onvoldoende inzicht in de kwaliteit van de gebruikte ingrediënten en de kwaliteit van brandstofmengsels. Gebleken is dat de branche ingrediënten gebruikt voor Afrikaanse benzine en diesel die in Europa niet toegelaten zijn vanwege milieu- en gezondheidsrisico’s. De inspectie heeft hierover in 2018 gesprekken gevoerd met de betrokken brancheorganisaties om hen hiervan bewust te maken. De ILT is een project gestart om de kwaliteit van de producten te verbeteren.

Afvalstoffen verwerken

In 2018 heeft de ILT een onderzoeksrapport uitgebracht over de verwerking van afvalstromen van Chemours. Uit dit onderzoek blijkt dat zowel de fabrikant als de transporteurs en de afvalverwerkers geen aandacht hebben voor gevaarlijke stoffen in het afval. In geen enkele vergunning was hierop vooruitgelopen en een wettelijk kader is nauwelijks aanwezig. De ILT heeft ‘zachte’ interventies gepleegd door Chemours zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te laten nemen en de omgevingsdiensten te attenderen op de zorgplicht. Momenteel loopt een vervolgonderzoek naar de oorsprong van andere stoffen die zijn opgespoord. Bij zo’n 10 bedrijven heeft het meet- en monsternameteam van de ILT monsters genomen.

Toezicht export niet-OESO-landen

Sloopschepen

In 2018 ontving de ILT 33 meldingen van potentiële sloopschepen. De ILT heeft alle meldingen onderzocht en afgehandeld. Verder is de ILT gestart met een signalerende rapportage over hoe om te gaan met sloopschepen. Veel van deze schepen eindigen op de stranden in Azië. Na dit zogenoemde ‘beachen’ ontmantelen lokale arbeiders de schepen onder zeer slechte arbeidsomstandigheden en met kwalijke gevolgen voor het milieu.

End-of-Life vehicles

Het milieuprogramma van de Verenigde Naties, UNEP, heeft een wereldwijd programma opgezet om de kwaliteit van gebruikte auto’s bestemd voor ontwikkelingslanden te verbeteren. Vermoedelijk zo’n 140.000 auto’s verlaten jaarlijks Nederland om in andere landen opnieuw te worden gebruikt. In 2018 is de ILT gestart met een onderzoek naar de kwaliteit van auto’s bestemd voor Afrika. Ook onderzoekt de ILT hoe de handel in gebruikte auto’s in West-Europa bestemd voor West-Afrika is georganiseerd. In 2019 is het rapport klaar.