De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zet zich met grote betrokkenheid in voor het publiek belang. Met toezicht, handhaving en vergunningverlening werkt ze aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen. De werkwijze van de inspectie is informatiegestuurd en risicogericht, waar de maatschappelijke schade het grootst is. In 2018 versterkte de ILT haar signalerende functie, één van de pijlers van de Koers 2021.

Signalerende functie versterkt
Onze inspecteurs en vergunningverleners weten als geen ander wat er op hun vakgebied speelt in de maatschappij. Zij zien vaak als eerste hoe wetten en regels werken in de praktijk. Ook of er nieuwe wet- en regelgeving nodig is om te kunnen handhaven.

In 2018 introduceerden we een nieuwe manier van signaleren in de vorm van openbare Signaalrapportages aan de minister. Het gaat om zowel grote risico’s als kleinere, technische signalen die tot maatschappelijke schade kunnen leiden. Enkele voorbeelden die de aandacht in de media kregen zijn: Stookolie voor zeeschepen en autobrandstoffen voor West Afrika (African Blends), Stagnerende afzetmarkt voor thermisch gereinigde grond en diverse rapportages over Spoorveiligheid. Met de Staat van Schiphol brachten we voor het eerst op overzichtelijke wijze de veiligheid en duurzaamheid op en rond Schiphol in kaart. In 2019 volgt uitbreiding en verdieping.

Verandering
De Koers 2021 brengt een andere, informatiegestuurde en risicogerichte manier van werken met zich mee. Dat is geen eenvoudige opgave. Het vraagt extra inspanning van alle medewerkers. In 2018 zijn op basis van onze Inspectiebrede risicoanalyse (IBRA) 6 programma’s op de grootste risico’s van start gegaan en zijn er 5 in ontwikkeling.

De nieuwe werkwijze hebben we vertaald in een nieuwe inrichting van onze organisatie. Daarmee zijn we gaan proefdraaien in een tijdelijke werkorganisatie (TWO). In 2019 volgt een definitieve organisatiestructuur.

Actualiteit
Incidenten en ongevallen vereisten net als voorheen de onverminderde aandacht van de ILT. Het onderzoek naar de oorzaken van het tragische ongeval met een Stint in Oss in september 2018 vormt hiervan een voorbeeld. Ook nieuwe zaken vereisten de nodige aandacht, zoals de consequenties van een Brexit of de voorbereiding op een nieuwe toezichttaak. De lange hete zomer van 2018 gaf aan hoe snel er veranderingen in de accenten in het werk van de ILT kunnen optreden. Waar we ons de afgelopen jaren op hoogwaterveiligheid richtten, waren we als gevolg van lage waterstanden onder meer bezig met schepen die vastliepen in de vaargeulen.

Afrondend ben ik trots op wat we hebben bereikt. Ik realiseer me tegelijkertijd dat we nog een weg hebben te gaan.
 

mr. J.A. van den Bos

Inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport