De ILT werkt aan een risicogerichte aanpak. De ILT organiseert daarvoor haar werk steeds meer in programma’s. Onderwerpen waar de grootste maatschappelijke schade kan ontstaan, hebben prioriteit. In 2018 gingen 6 meerjarige programma’s van start. Ze dragen bij aan de versterking van veiligheid, duurzaamheid, zekerheid en vertrouwen in infrastrafstructuur, milieu en wonen. De eerste resultaten en rapportages kwamen in 2018 uit. De komende jaren vindt uitbreiding en verdieping plaats. De aanpak in programma’s bouwt de ILT verder uit.

Waar zitten de grootste risico’s?

De thema’s van de programma’s vinden hun basis in een ILT-brede risicoanalyse. Het zijn 6 onderwerpen met de grootste maatschappelijke risico’s in transport, leefomgeving en milieu.

De programma’s zijn:

 1. Bodem-, grond- en oppervlaktewater
 2. Minder broeikasgassen
 3. Afval circulair
 4. Slim en veilig goederenvervoer over de weg
 5. Duurzame producten
 6. Schoon Schip

In de loop van het jaar ging aanvullend van start het programma:

 • Veilig en duurzaam Schiphol

Resultaten waren: de eerste Staat van Schiphol en de eerste beoordeling van de Roadmap safety improvement Schiphol (maatregelen voor de verbetering van de veiligheid). De minister van IenW nam ze eind 2018 in ontvangst.

Daarnaast is een aantal programma’s in ontwikkeling die in 2019 van start gaan:

 • Nog BeteR ZO (risicovolle bedrijven)
 • Veiligheid op het spoor
 • Legionellabesmetting bij prioritaire instellingen
 • Verstoring marktwerking bij taxivervoer

Werkwijze

Met de activiteiten en projecten uit de programma’s wil de ILT maximaal maatschappelijke effect bereiken. De risicogerichte aanpak staat centraal. Qua omvang en complexiteit en ook qua tempo en voortgang verschillen de programma’s van elkaar. De ILT past innovatieve methodieken toe en zoekt creatieve oplossingen. Door het verzamelen en analyseren van data benoemt de ILT de belangrijkste risico's binnen een programma en pakt die als eerste aan.