Waar gaat dit programma over?

Met dit programma wil de ILT schade van transport per zeeschip voorkomen. Het hogere doel is: vermindering van SO2 (zwaveldioxide) emissies en afvallozingen door de zeevaart. Nederland is een belangrijk land voor de zeevaart: vanwege onze zeehavens en omdat Rotterdam één van de belangrijke plaatsen is waar scheepsbrandstoffen worden aangeboden. De keerzijde van de economische medaille is dat de zeevaart bijdraagt aan grote hoeveelheden emissies. Het gaat om emissies die zorgen voor luchtverontreiniging en die bijdragen aan het broeikaseffect.

De hoofddoelen:

  • Met ingang van 2020 maximale naleving van de SO2 norm in Nederlandse wateren
  • In Nederland geleverde scheepsbrandstoffen zijn conform wet- en regelgeving
  • Een toename van afgifte van scheepsafval
  • Meer internationale samenwerking
  • Internationaal een voortrekkersrol in toezicht op dit terrein.

Resultaten in 2018

Boetes

In 2018 heeft de ILT - in overleg met het Openbaar Ministerie - de stap gezet om overtreders voortaan strafrechtelijk te vervolgen als na bemonstering blijkt dat er teveel schadelijke stoffen (zwavel) in hun scheepsbrandstoffen zitten. Dit jaar is dat 3 keer gebeurd.

Snuffelapparatuur

In 2018 heeft de ILT ervaring opgedaan met het opsporen van overtreders via snuffelapparatuur. Dat gebeurde op 2 manieren: via een vliegtuig en via een speciaal daarvoor uitgeruste snuffelpaal. De gemeten SO2-waarden zijn indicatief en vormen vervolgens de basis om gerichte inspecties uit te voeren. Verder is een eerste test met een drone van de ILT uitgevoerd tijdens de internationale campagne ‘30 days at Sea’ in oktober. Deze eerste ervaring vraagt om volgende testen. Tijdens de campagne is ook aandacht besteed aan het toezicht op lozing van scheepsafvalstoffen. De ILT en de politie werkten samen in deze campagne.

Tender

De ILT heeft bij de Europese Unie met succes een tender (aanbestedingsprocedure) geplaatst om te werken aan het operationaliseren van data (met name op open zee) die worden verzameld door de TROPOMI-satelliet. Deze satelliet registreert de luchtkwaliteit en dus ook verontreiniging. Komende jaren zal onderzoek plaatsvinden om deze data voor het toezicht te kunnen inzetten.

Netwerkanalyses

De ILT stelde in 2018 een netwerkanalyse op. Het aanpakken van een groot thema als vermindering van emissies en lozingen vraagt immers om samenwerking, zowel met andere toezichthouders als met de sector en met maatschappelijke organisaties. Regelmatig hield de ILT in 2018 presentaties over dit programma.

Overtreders per vlag

Om nog meer risicogestuurd te kunnen werken, heeft de ILT in 2018 de doelgroepen op het gebied van zwavelinspecties in kaart gebracht. Zij bekeek hoe de inspecties, overtredingen en aanhoudingen in 2017 waren verdeeld over de vlaggen waar zeeschepen onder varen.

De ILT heeft nu een beeld van de verdeling hiervan over de verschillende scheepstypen die de Nederlandse havens binnenvaren.