De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft ook in 2018 erop toegezien dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Wat is er in 2018 gedaan en bereikt?

Overgangsjaar

2018 was een overgangsjaar voor de Autoriteit woningcorporaties. Er waren veel ontwikkelingen en activiteiten: de Koers ILT, het programma Verticaal toezicht met Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de daarmee verbonden verschuiving van taken. Denk ook aan de concentratie op governance toezicht, het verbetertraject informatievoorziening en het daarmee samenhangende bestuurlijke akkoord met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Waarborgfonds en Aedes. Het uiteindelijke doel stond daarbij steeds centraal: bijdragen aan de totstandkoming van een sterke corporatiesector die het vertrouwen geniet van de samenleving en politiek.

Beoordelingskader

Een mijlpaal in 2018 was het gezamenlijke beoordelingskader met WSW. Dit kader legt de basis voor het samen optrekken van WSW en de Autoriteit woningcorporaties. Dit gaat in 2019 zijn beslag krijgen. Governance is meer de primaire invalshoek van het toezicht geworden. Dit wordt de komende jaren uitgebouwd. Uit de analyse van de toezichtbrieven blijkt al duidelijk dat de Autoriteit woningcorporaties vooral kijkt naar de organisatie en minder interventies hoeft op te leggen op het terrein van de rechtmatigheid.

Cijfers

Het aantal corporaties met interventies is met 14% laag gebleven, 4% van de corporaties staat onder verscherpt toezicht. In de 3 jaar van het bestaan van de Autoriteit woningcorporaties is slechts eenmaal een formele aanwijzing gegeven. In een aantal gevallen is een interventie van de externe toezichthouder ook niet nodig gebleken omdat de interne toezichthouder zijn verantwoordelijkheid nam. Daar zijn wij trots op: goed extern toezicht verhoudt zich niet met het veelvuldig interveniëren. Het beoogde systeem van sterk intern toezicht lijkt vruchten af te gaan werpen.

Risicogericht toezicht

Eind 2018 is ook een belangrijke eerste stap gezet met risicogericht toezicht. Dit houdt in dat de Aw niet meer iedere corporatie jaarlijks uitgebreid onderzoekt. Alleen als er risico’s gezien worden, is verder onderzoek door de toezichthouder gerechtvaardigd. Dit risicogerichte werken is een belangrijk kenmerk van het gezamenlijke beoordelingskader dat het Waarborgfonds en de Autoriteit woningcorporaties vanaf 2019 gaan hanteren. Alleen als uit een eerste basisbeoordeling blijkt dat er aanleiding toe is, zal er verdiepend onderzoek plaatsvinden. Ook bij het verlenen van goedkeuringen is risicogerichtheid een grotere rol gaan spelen, in eerste instantie bij de geschiktheid en betrouwbaarheid. Ook hiermee gaat de Aw in 2019 verder.

Inspectie en visitatie in 2018

Waarom?

Een Brabantse corporatie en een visitatiebureau hebben vanaf eind 2017 tot medio 2018 meegedaan aan het landelijk experiment ‘Vernieuwing van het maatschappelijk gesprek’, geïnitieerd door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland. Het experiment richtte zich in de eerste plaats op het beter positioneren van de leefwereld van belanghebbenden in het visitatiestelsel. Om het maatschappelijk gesprek meer ruimte te geven, is in het experiment ook gezocht naar slimme koppelingen op andere prestatievelden. Zo kon de verantwoordingsdruk worden beperkt. Omdat in het najaar van 2017 ook de governance-inspectie van de Autoriteit woningcorporaties gepland stond, heeft de corporatie voorgesteld om deze inspectie te combineren met de visitatie. De Autoriteit woningcorporaties en het visitatiebureau hebben de koppen bij elkaar gestoken en besloten om de gesprekken met de raad van commissarissen en het bestuur gezamenlijk te voeren. Niet alleen om de verantwoordingsdruk te verminderen, maar vooral om het oordeel op de governance te verrijken en in verbinding te brengen met het totale maatschappelijk presteren van de corporatie.

Hoe is het bevallen?

 • Voor de Autoriteit woningcorporaties biedt een gezamenlijk gesprek grote meerwaarde. Door het gecombineerde gesprek kon de Autoriteit woningcorporaties haar rol scherper invullen. Het onderzoek van de visitatiecommissie bood een brede basis waardoor de Autoriteit woningcorporaties in staat is om door te vragen op onderdelen die zij anders niet snel in beeld krijgt. Hierdoor werd het voor de corporatiebestuurder een lastig gesprek, maar ook een waardevolle ervaring. Ook was er sprake van inhoudelijke kruisbestuiving tussen de Autoriteit woningcorporaties en de visitatiecommissie.
 • Voor de corporatie is de ‘winst’ in werkbelasting beperkt. Wel heeft de bestuurder het gezamenlijke gesprek als waardevol ervaren, omdat er ruimte was om over de alledaagse werkelijkheid waarin de corporatie opereert en haar bijdrage daaraan te spreken.
 • Voor de visitatiecommissie is het een lastige afweging in hoeverre zij bepaalde kennis over de organisatie inbrengt in het gesprek. Dit omdat zij weet dat de Autoriteit woningcorporaties vanuit haar toezichthoudende rol hierover kritische vragen kan stellen.

Aandachtspunten

 • Er zijn accentverschillen in de aanpak van de Autoriteit woningcorporaties en een visitatiecommissie.
 1. De Autoriteit woningcorporaties is meer risicogericht in de manier van kijken naar governance.
 2. Een visitatiecommissie kijkt naar het totale presteren van de corporatie en de beleving daarvan door belanghebbenden (gemeente, huurders, etcetera).
 • Zorg voor voldoende tijd voor de voorbereiding en het gecombineerde gesprek.
 • Kies voor een open houding: benoem alle plus- en minpunten en houdt niets achter.
 • Deze aanpak is niet geschikt voor corporaties waar iets aan de hand is.

Follow-up

Het is goed om het experiment te herhalen bij andere corporaties. Bijvoorbeeld bij grote corporaties in een complexe omgeving, bij ‘een kleintje’, bij een corporatie waar op governance-gebied het nodige speelt. Hoe werkt dan het samenspel tussen de Autoriteit woningcorporaties, corporatie en de visitatiecommissie?

Aanpassing visitatiemethodiek

Mede naar aanleiding van dit experiment is een vernieuwde visitatiemethodiek ontwikkeld. Hierin zijn doublures met het gezamenlijks beoordelingskader Autoriteit woningcorporaties - WSW op het gebied van financiën en (interne) governance geschrapt. De nieuwe methodiek geldt vanaf 1 januari 2019. De visitatie richt zich primair op het maatschappelijk presteren van de corporatie in de lokale context (horizontale verantwoording). De Autoriteit woningcorporaties zal voor de governance-inspecties gebruikmaken van de visitatierapporten, in het bijzonder presteren volgens belanghebbenden.

Nieuw kader

In 2018 zijn de fundamenten gelegd voor doorontwikkeling van het toezicht. In 2019 zal dit zichtbaar zijn als een nieuw normenkader ontwikkeld wordt. De bijzondere positie en taakopdracht van corporaties komt beter tot uitdrukking in dit waardebegrip dan in de marktwaarde of de bedrijfswaarde. De evaluatie van de Woningwet, maar ook de toenemende vragen die aan corporaties gesteld worden, maken dat het toezicht na 2018 absoluut niet stil zal staan. De vragen op het terrein van leefbaarheid en duurzaamheid met tegelijkertijd steeds meer knellende budgettaire kaders, maken dat de Autoriteit woningcorporaties zich meer zal ontwikkelen richting een toezichthouder die ook volkshuisvestelijke ontwikkelingen in zijn toezicht betrekt. Dit past ook binnen een bredere ontwikkeling in Nederland. Van toezichthouders wordt meer en meer verwacht dat zij gericht zijn op het maatschappelijke doel in plaats van uitssluitend het handhaven van wet- en regelgeving. Ook binnen de vergunningverlening maakt de Autoriteit woningcorporaties de komende periode een ommezwaai van goedkeuring vooraf naar melding achteraf. Dit past ook in het meer uitgaan van vertrouwen in plaats van controle en goedkeuring.

Visie in aantocht

Van de Autoriteit woningcorporaties wordt de komende jaren een bredere visie verwacht. De Autoriteit woningcorporaties zal die ook ontwikkelen. De financiële en governance-aspecten van de corporatiesector én het volkshuisvestelijk belang zullen in het toezicht een rol spelen. Consolidatie heeft daarmee geleid tot een volgende fase van ontwikkeling.

Een governance-inspectie in 2018

Waarom?

Van een, financieel gezonde, middelgrote corporatie wordt verwacht dat zij het voortouw neemt in de noodzakelijke nieuwbouw. Eind 2017 vond bij deze corporatie een governance-inspectie plaats. Het verloop op bestuurlijk niveau en managementniveau was dermate hoog dat de Autoriteit woningcorporaties een (governance) verbeterplan heeft opgelegd. Onderdeel van het verbeterplan was een grondige analyse door een extern bureau.

Uitkomst analyse

De conclusie van de analyse was confronterend voor de raad van commissarissen. In hun pogingen te zorgen voor goed bestuur en management hadden zij teveel bestuurlijke taken naar zich toegetrokken. Hierdoor ontstond een patroon van onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en wantrouwen. Door hun ingrijpen was de raad een belangrijke oorzaak van de bestuurlijke problemen. Voor enkele commissarissen was de analyse aanleiding om zich terug te trekken, om hiermee ruimte te maken voor een ‘reset’ van het interne toezicht.

Actie Autoriteit woningcorporaties

Er was alle reden voor de Autoriteit woningcorporaties om deze corporatie onder verscherpt toezicht te plaatsen. Uiteindelijk is hiertoe niet besloten omdat de corporatie aannemelijk maakte het herstel zelf vorm te kunnen geven. De analyse vond veel weerklank op de werkvloer, men voelde zich erkend. Dit leidde tot een sterke motivatie tot verbetering. Onder leiding van een interim bestuurder en een vernieuwde raad van commissarissen zijn verbetermaatregelen geformuleerd. De Autoriteit woningcorporaties volgt de ontwikkelingen op de voet.

Resultaat

De verhouding tussen (interim)bestuur en het intern toezichtorgaan is hersteld. Er is behoefte aan voortzetting van bestendig beleid. Daar is voor een deel al invulling aan gegeven en dat wordt verder uitgebouwd. Er blijkt veel meer energie in de organisatie te zitten dan voorheen. De volkshuisvestelijke prestaties zijn toegenomen. Eens te meer is gebleken hoe belangrijk de rolvastheid van de raad van commissarissen is voor de kwaliteit van de governance en de organisatie in het algemeen.

Resultaten

3 jaar na de inwerkingtreding van de Woningwet heeft het merendeel van de corporaties de basis op orde en voldoen ze aan de nieuwe wet- en regelgeving. Dit blijkt uit de vergelijking van de integrale oordeelsbrieven uit de ronde 2017/2018 met die uit 2016. In de laatste ronde is het aantal corporaties met interventies de helft van het aantal eind 2016. Vooral het aantal waarschuwingen, de lichtste interventie, daalde sterk. Bij de meeste corporaties spelen geen noemenswaardige problemen op het gebied van governance, rechtmatigheid, integriteit of financiën. Desondanks blijven er risico’s in de sector bestaan en nog steeds doen integriteitsschendingen en governance-problemen zich voor. Dit zal nooit helemaal voorkomen kunnen worden en er zijn nog genoeg uitdagingen voor corporaties om zich te verbeteren. De Autoriteit woningcorporaties zal hierbij helpen en waar nodig ook interveniëren.

Sectorbeeld 2018

In het Sectorbeeld 2018 [1] wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen binnen de sector en het toezicht van de Autoriteit woningcorporaties. Daarnaast bevat het Sectorbeeld een aantal signalen voor de minister van BZK die wijzen op een verdere verslechtering van de verdiencapaciteit waardoor de investeringsruimte onder druk komt te staan. Dit wordt nog pregnanter door de verwachte inspanningen van corporaties voor verduurzaming. In deze verantwoording over 2018 geeft de Autoriteit woningcorporaties aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden weer op welke manier zij een maatwerkaanpak toepast in haar toezicht en zoekt naar andere vormen van verantwoorden en toezicht.

Is deze bestuurder geschikt?

De toets ‘Geschiktheid en betrouwbaarheid’ is in 2018 als preventief instrument ingezet om de geschiktheid en betrouwbaarheid van bestuurders en interne toezichthouders te toetsen. Na ruim 3 jaar ervaring en meer dan 1.900 toetsen is de Autoriteit woningcorporaties van mening dat deze toets heeft bijgedragen aan de bewustwording bij corporaties van het belang van een goede werving en selectie. Steeds vaker zien wij voorbeelden waaruit blijkt dat de vacature voor een nieuwe bestuurder of commissaris aanleiding is voor reflectie: waar staat onze corporatie, waar willen we heen, wat moeten we daarvoor doen, wat zijn de externe ontwikkelingen, wat zijn kansen en bedreigingen, wat zijn de sterke en zwakke punten van de huidige leden, welke versterking hebben we nodig?

Aantal meldingen zienswijze (her)benoeming bestuurder/lid RvC

Totaalaantal: 499

Bestuurders Totaal Meerhoofdig bestuur Eenhoofdig bestuur Lid dagelijks bestuur Man Vrouw

Benoeming

64 14 49 1 41 23
Herbenoeming 38 16 18 4 28 10
Totaal 102 30 67 5 69 33

Een derde van het aantal benoemingen betreft interim bestuurders. Geen van de meldingen had betrekking op een kandidaat met een niet westerse achtergrond. 70% van de kandidaten heeft een achtergrond in de corporatiesector. Ruim 95% van alle meldingen had betrekking op kandidaten met een opleiding hbo en hoger.

Is deze kandidaat geschikt?

Een Randstedelijke corporatie heeft in haar missie opgenomen zich in te spannen voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen, waarin mensen met verschillende inkomens en achtergronden plezierig kunnen samenleven. In verband met het vertrek van een huurderscommissaris was een vacature ontstaan. In het functieprofiel voor de nieuw te benoemen commissaris is nadrukkelijk opgenomen dat de kandidaat:

Werkzaam moet zijn in het sociaal-maatschappelijk domein

 • Kennis en ervaring heeft met woon- en volkshuisvestelijke vraagstukken
 • Betrokken is bij ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en de complexiteit van het maatschappelijk veld goed weet te duiden
 • Zich herkent in de diversiteit van de stad
 • Aantoonbaar actief is in de lokale samenleving
 • Affiniteit heeft met de doelgroep
 • Enthousiast bijdraagt aan het behartigen van de belangen van de doelgroep.

De werving en selectie is begeleid door een bureau dat gespecialiseerd is in diversiteit. In de toelichting op de selectieprocedure wordt uitgebreid beschreven hoe dit proces is verlopen. Ook staat hierin hoe de selectiecommissie unaniem en met overtuiging tot een voordracht is gekomen. Doorslaggevend in de keuze was de mate waarin de kandidaat maatschappelijk actief betrokken is met bewoners en bewonersparticipatie en in de stad een groot netwerk heeft.

Besluitvorming Autoriteit woningcorporaties

Op basis van deze toelichting, in relatie tot de missie en visie van de corporatie, kan de toetsingscommissie van de Autoriteit woningcorporaties zich goed vinden in deze voordracht. De commissie heeft een positieve zienswijze verstrekt op basis van de overgelegde stukken. Hierbij is de commissie afgeweken van haar richtlijn om nieuwe commissarissen met beperkte toezichtervaring uit te nodigen voor een gesprek. Uit de motivering werd voldoende aannemelijk dat de raad van commissarissen professioneel invulling heeft gegeven aan de werving en selectie van een nieuw lid.

Diversiteit

Commissarissen Totaal Man Vrouw Hbo en hoger
Benoeming 220 120 100 100%
Herbenoeming 116 75 41 97%
Totaal 336 195 141 99%

Het aantal vrouwen dat voorgedragen wordt voor eerste benoeming neemt toe. Slechts 10 van de voorgedragen kandidaten voor benoeming tot commissaris heeft een niet-westerse achtergrond. Het aandeel vrouwen dat voorgedragen wordt voor de functie van voorzitter is nog beperkt.

Aantal meldingen voor voorzitter RvC Totaal Man Vrouw Aandeel vrouw
Benoeming 25 20 5 20%
Herbenoeming 36 32 4 11%
Totaal 61 52 9 15%

Vergunningen

Voor een aantal handelingen of activiteiten moeten corporaties vooraf een ontheffing, een goedkeuring of een zienswijze aanvragen bij de Autoriteit woningcorporaties. Onderstaand voorbeeld geeft aan dat de Autoriteit woningcorporaties hierbij actief in contact wil treden met de aanvrager.

Autoriteit woningcorporaties zoekt contact met aanvrager

Woningverkoop aan derden

Verkoop van corporatiewoningen aan derden moet aan diverse eisen voldoen:

 • De koopsom moet ten minste gelijk zijn aan de getaxeerde marktwaarde of WOZ-waarde.
 • Bij verkoop van gereguleerde woningen moet een doorexploitatiebeding worden opgenomen.
 • De beoogde koper moet aantonen dat hij of zij bonafide is.

Naast het voorkomen van het weglekken van maatschappelijk vermogen, wil de wetgever met deze regels voorkomen dat corporatievastgoed in handen komt van criminelen, die via vastgoedtransacties zwartgeld witwassen.

Verkoop van woningen met afkoop van winstdeling

In het verleden zijn door corporaties woningen verkocht waarbij het economisch eigendom werd overgedragen aan een marktpartij. Vervolgens verkocht deze marktpartij de woningen aan particulieren en beleggers. In een beding bij de koopovereenkomst werd opgenomen dat de behaalde winst verdeeld werd tussen de marktpartij (verkoper) en de corporatie. Deze constructie is in de huidige wet- en regelgeving niet langer toegestaan.

Een grote, landelijk opererende corporatie legde een aanvraag voor verkoop met een vergelijkbaar beding voor aan de Autoriteit woningcorporaties. Wat de beoordeling voor de Autoriteit woningcorporaties complex maakte, was het betrekken van de winstdeling bij de taxatie van de marktwaarde. De aanvraag was onvoldoende duidelijk en aanleiding tot intensief contact met de corporatie. Uiteindelijk is de aanvraag goedgekeurd omdat de koopsom de toets van de marktwaarde kon doorstaan en gemeenten en bewonersorganisaties positieve zienswijzen hebben verstrekt.

Afspraken voor de toekomst

Na goedkeuring van deze aanvraag heeft het team Vergunningen samen met het vastgoedteam van de corporatie het goedkeuringstraject geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan is met de corporatie afgesproken dat in het vervolg vooraf afstemming wordt gezocht met het team Vergunningen over de wijze van aanvragen. Hierdoor wordt het voor de corporatie duidelijk welke stukken zij moet overleggen. Dit voorkomt vertraging van het goedkeuringsproces en onnodig veel tijd, energie en frustratie bij zowel de corporatie als de Autoriteit woningcorporaties.

Verscherpt toezicht

Corporaties met een verhoogd risico staan onder verscherpt toezicht van de Aw. Bij verscherpt toezicht is er sprake van het opleggen van de plicht tot het maken en uitvoeren van een herstelplan. De Aw doet jaarlijks verslag van de voortgang in de uitvoering van de verbeter- dan wel herstelplannen. [2] De volgende corporaties stonden in 2018 onder verscherpt toezicht.

Verscherpt toezicht
Corporatie Periode van Periode tot Stand van zaken
WSG 2012 Heden Eind 2018 is er een einde gekomen aan de onzekerheid van huurders van het WSG-bezit. 8 woningcorporaties uit de regio hebben het WSG-bezit door middel van een afsplitsing overgenomen samen met de overname van een deel van de lening portefeuille. Daarnaast is door de saneerder een bijdrage verstrekt van ruim € 311 miljoen, voor de aflossing van een ander deel van de lening portefeuille. Er blijft daarna nog € 170 miljoen aan leningen achter bij WSG die gedurende de restant looptijd van de leningen zullen worden afgewikkeld. De lasten daarvan zullen overeenkomstig het saneringsbesluit en de overeenkomst met WSW, grotendeels door WSW worden gedragen. Op aanwijzing van de minister is het toezicht op WSG door de AW aangepast aan de afwijkende situatie.
Vestia 2012 Heden

Sinds juli 2015 is de saneringstaak gemandateerd aan WSW. Uitvoering van het goedgekeurde verbeterplan wordt gemonitord in goed overleg tussen Vestia, WSW (borg en gemandateerd saneerder) en Aw.

Vestia geeft thans inhoud aan de inrichting van de herijking verbeterplan medio 2019 op basis van de Jaarstukken 2017 en de Meerjarenbegroting 2019. Het te herijken verbeterplan en de besluitvorming daarover moet uitzicht bieden op Duurzaam Financieel Herstel van Vestia ultimo 2021 en een voldoende volkshuisvestelijk presteren van Vestia.

Parallel aan de herijking verbeterplan onderzoekt Vestia in pilots de mogelijkheden van activa-passiva transacties met collega-corporaties werkzaam in de maatwerkgemeenten.

Vestia geeft voorts inhoud aan de verdere implementatie van vastgoedsturing op tactisch en operationeel niveau.

Stichting Humanitas Huisvesting 2013 Heden

Eind november 2017 heeft WSW als gemandateerd saneerder de saneringsaanvraag van SHH afgewezen. Tegelijkertijd heeft WSW als borger aangegeven financieel te zullen bijdragen aan de totstandkoming van de voorgenomen fusie tussen SHH en Woonbron. Een fusie en bijbehorende bijdrage ineens door borger WSW bleek niet haalbaar. In tweede helft van 2018 is gewerkt aan alternatief waarbij middels afsplitsing Woonbron het bezit van SHH en een deel van haar lening portefeuille overneemt. De overfinanciering van SHH blijft bij restentiteit SHH achter. WSW-borger neemt via restentiteit SHH de verplichting op zich te voldoen aan de dienst der lening van de overfinanciering.

De afsplitsing en overname van vastgoed en leningen zal per 1/7/2019 gereed zijn.

Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam 2014 Heden

SOR staat sinds november 2014 onder verscherpt toezicht. De belangrijkste reden hiervoor is het niet voldoen aan de financiële ratio’s van Aw en WSW. In februari 2015 is het herstelplan goedgekeurd.

Jaarlijks vindt met het opstellen van de meerjarenbegroting een update van het herstelplan plaats. Aw en WSW monitoren de uitvoering van het herstelplan.

Woningbouwvereniging Rosehaghe 2015 Heden Herstelplan is als voldoende beoordeeld. Uitvoering wordt gemonitord.
Woningbouwvereniging Volksbelang 2015 Heden Het verscherpt toezicht blijft gehandhaafd aangezien er nog grootschalige investeringen (sloop/nieuwbouw 450 woningen) in het verschiet liggen. Met Volksbelang is afgesproken dat een gebiedsontwikkelingsplan met scenario’s wordt opgesteld waarin tevens de effecten op de financiële positie zichtbaar worden gemaakt. Dit plan wordt in mei met de Aw besproken. De vraag staat dan ook centraal of Volksbelang zelfstandig kan voortbestaan.  
Stichting WoonCompas 2015 Heden WoonCompas staat sinds november 2015 onder verscherpt toezicht. De belangrijkste reden hiervoor is het niet voldoen aan de financiële ratio’s van Aw en WSW. In maart 2016 is het herstelplan goedgekeurd en zijn afspraken gemaakt over de monitoring van de uitvoering van de herstelmaatregelen. Gezien de kwetsbare financiële positie onderzoekt WoonCompas de mogelijkheden van een fusie met Woonvisie.
Bouwvereniging "Huis en Hof" voor de gemeente Nijmegen 2016 Heden Huis en Hof heeft als erg kleine corporatie moeite om aan alle eisen uit de Woningwet te voldoen. Eind 2018 is een governance inspectie uitgevoerd, waarbij het eventueel opheffen van verscherpt toezicht is besproken. Kort daarna kon Huis & Hof de prognose informatie niet tijdig aanleveren, zodat verscherpt toezicht gehandhaafd blijft.
Woningbouwvereniging Maarn 2017 Heden Herstelplan is als voldoende beoordeeld. Uitvoering wordt gemonitord.
Woonstichting Vooruitgang 2017 Heden

Woningstichting Vooruitgang staat sinds 2017 onder verscherpt toezicht vanwege problemen in de governance, bedrijfsvoering en financiën. Het eerste herstelplan voldeed niet aan de verwachtingen van de Aw alsmede het WSW. Medio 2018 zijn er nadere afspraken gemaakt over de eisen aan het herstelplan.

Eind augustus 2018 is het herstelplan aangeleverd waarin het toekomstperspectief, een fusie met een regio-corporatie, van Vooruitgang is uitgewerkt. De Aw monitort de voortgang van het fusietraject.

Woningstichting Eendracht 2017 Heden Sinds eind november 2017 onder verscherpt toezicht. Herstelplan is in januari 2018 ingediend. Bestuur en RvC van Eendracht is tot de conclusie gekomen dat taken en verantwoordelijkheden in een snel veranderende omgeving steeds moeilijker zijn in te vullen, mede gezien de omvang en daarmee samenhangende kwetsbaarheid in organisatie en continuïteit voor Eendracht. Er is besloten stappen te zetten die moeten leiden tot het beëindigen van het zelfstandig voortbestaan van Eendracht. De Aw monitort de verkenning naar fusie of samenwerking en de naleving van het herstelplan.
Stichting WoonGoed 2-Duizend 2018 Heden

De Aw heeft in nauwe samenwerking met het WSW op 25 januari en 1 februari 2019 een governance audit bij Woongoed 2-Duizend uitgevoerd. Woongoed 2-Duizend heeft tot op heden op adequate wijze invulling gegeven aan de uitvoering en realisatie van het herstelplan. De samenwerking binnen de organisatie is duidelijk verbeterd en er is momenteel geen sprake meer van een angstcultuur. Op basis van deze conclusie kan verder vorm worden gegeven aan de doorstart van de organisatie en is een fusie met een grotere woningcorporatie niet langer meer opportuun.

Conform het herstelplan is het streven om uiterlijk per 1 juli 2019 het herstel te hebben afgerond. Op basis van onze bevindingen in de governance audit is dit streven nog steeds realistisch.

Voetnoten

[1] In december 2018 gepubliceerd op de website van de Autoriteit woningcorporaties.
[2] Deze toezegging is gedaan in antwoord op vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van de Toezichtvisie en het Meerjarenprogramma 2016 – 2020 van de Autoriteit woningcorporaties (2015- 2016, 29 453 nr. 419)