Waar gaat dit programma over?

Met dit programma wil de ILT de fysieke en economische schade beperken die ontstaat door oneerlijke concurrentie en onveiligheid binnen het goederenvervoer over de weg. Daarbij kijkt de ILT vooral naar overbelading in het goederenvervoer, oververmoeidheid door gebrek aan rust en onrechtmatige concurrentievoordelen (illegale cabotage, cabinerust, schijnconstructies, parkeeroverlast).

Resultaten in 2018

Informatie op orde

Risicogericht werken kan alleen wanneer er een scherp beeld bestaat van de sector. In 2018 heeft de ILT gewerkt aan de identificatie van benodigde gegevens en bestanden die van belang zijn voor het opbouwen van dat beeld. Een aantal bronnen is ontsloten en in de operatie van de ILT opgenomen. Bij goederentransport combineert de ILT bijvoorbeeld gegevens van derden, zoals de RDW (Dienst Wegverkeer), de NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) en het Kiwa (bedrijf gespecialiseerd in testen, inspecteren en certificeren). Met deze informatie kunnen nieuwe analyses gemaakt worden. Denk aan een combinatie van kenteken op de truck en op de oplegger (wie rijdt voor wie).

Deskhandhaving

De ILT wil een deel van de inspectietaken die ze nog langs de kant van de weg uitvoert vanuit efficiencyoverwegingen automatiseren en vanuit kantoor uitvoeren. Dit gebeurt binnen het project ‘Ontwikkeling deskhandhaving’. Wat is er in 2018 gedaan? We werken aan een upload-functionaliteit binnen de MijnILT-omgeving waarmee transportondernemers in de nabije toekomst tachograafbestanden beschikbaar kunnen stellen aan de ILT. Verder kwam eind 2018 een nieuwe analysetool beschikbaar waarmee de ILT tachograafbestanden kan analyseren en eventuele overtredingen kan vaststellen. In 2019 gaat zij deskhandhaving verder ontwikkelen in samenwerking met belangenorganisaties en collega-handhavingsdiensten.

Schijnconstructies

In 2018 is een operationele samenwerking gestart met de Landelijke Eenheid van de politie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW). Inzet is een gezamenlijke aanpak rond een transportknooppunt. Deze geografische aanpak is nieuw. De analysefase is cruciaal. Het begint met het opbouwen van een gedetailleerd beeld van de transportbewegingen en –ondernemingen rond het knooppunt. Pas als het beeld helder is, kan de ILT eventueel ingrijpen. Iedere betrokken handhavende partij doet dat dan weer wel vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Vanuit de ILT ligt de nadruk op schijnconstructies en tachograaffraude. De analysefase heeft de ILT uitgevoerd in de 2e helft van 2018, interventies vinden plaats in het 1e kwartaal van 2019.

Overbelading

In 2018 heeft de ILT een visie ontwikkeld op het ontdekken en terugdringen van overbelading. De ILT wil hiervoor kunnen beschikken over geautomatiseerde weeggegevens van vrachtwagens, weegbruggen, weeglussen in de weg (en in de toekomst ook van tolsystemen). Eind 2018 heeft de ILT een analyse uitgevoerd op gegevens van bestaande weeglussen in Nederland die door Rijkswaterstaat (RWS) waren geleverd. Met RWS vindt overleg plaats over het beschikbaar stellen van deze gegevens.

Tachograaffraude

Via een strafrechtelijk onderzoek dat de ILT, de IOD en de politie samen met het functioneel parket uitvoerden, heeft de ILT de werkwijze bij manipulaties met tachografen geanalyseerd. De manipulaties nemen steeds geavanceerder vormen aan. Denk aan ver­an­dering van de elektronica van de tachograaf en verande­ring in de software. Het blijkt dat de wette­lijke mogelijkheden zeer beperkt zijn om verkopers van gemanipuleerde tacho­grafen en de installateurs die ze inbouwen aan te pakken. Sancties voor bedrijven die de manipulatie toepassen, staan in geen verhouding tot het economisch gewin dat met de manipulaties wordt verkregen. Verder heeft de ILT eind 2018 een project over tachograaffraude gestart waarin de ILT een andere aanpak wil uitwerken. Manipulaties in deze tachografen zijn namelijk vaak niet te ontdekken langs de kant van de weg en bij een periodiek onderzoek.