De Europese Unie wil de interne markt zodanig reguleren dat aan de buitengrenzen alleen duurzame, gezonde en veilige producten worden toegelaten.

Nederland, met internationale havens en luchthavens, moet die buitengrens bewaken.
Naast de reguliere controles en afspraken met bijvoorbeeld de Douane wil de ILT meer inzicht krijgen in en toezicht houden op de handel van gevaarlijke stoffen die via alternatieve routes of met andere transportmiddelen worden vervoerd.

Ook valse concurrentie en staatssteun probeert Nederland in EU-verband tegen te gaan. De scheiding van ‘DAEB/niet-DAEB’ door de woningcorporaties is daar een voorbeeld van. De Autoriteit woningcorporaties gaat erop toezien dat woningcorporaties zich beter concentreren op hun diensten van algemeen economisch belang (DAEB).

Internet

De handel via internet groeit dagelijks. De mogelijkheden om te interveniëren bij de internetbedrijven zelf, zijn voor de ILT nog beperkt. Zij benut de huidige mogelijkheden en leert van positieve ervaringen. Verder onderzoekt zij hoe de middelen en bevoegdheden uitgebreid kunnen worden.

De producten die via internet worden besteld, komen ergens Nederland binnen. Daarom wil de ILT behalve met de Douane ook samenwerken met postdistributiebedrijven. Dit is niet alleen relevant voor vuurwerk, ontplofbare stoffen en biociden, maar zou dat ook kunnen zijn voor het toezicht op de eerder genoemde GGO-zelfbouwpakketten. De regelgeving op deze onderwerpen is nieuw of in ontwikkeling en het scala aan doelgroepen is groot, dynamisch en diffuus.

Internet biedt natuurlijk ook voordelen. Het bevat enorm veel informatie. Een goede analyse van de informatie kan de ILT helpen om met informatiegericht toezicht de effectiviteit en efficiëntie van haar toezicht te vergroten.

REACH: chemische stoffen

De ILT heeft tot taak om toe te zien op de productie en het gebruik van chemische stoffen en de naleving van regels voor REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen). Daarbij werkt de ILT samen met de NVWA en de Inspectie SZW. Het opstellen en het gebruik van adequate veiligheidsinformatiebladen vormen bij het toezicht op chemische stoffen voor de ILT een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast gaat in het bijzonder de aandacht uit naar producten die worden vervaardigd in de brandstofketen. Dit in combinatie met controles op de naleving van de regels voor afvalstoffen en scheepsbrandstoffen.