De ILT heeft voor strafrechtelijk opsporingsonderzoek een Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD). De prioriteiten in de strafrechtelijke opsporing liggen bij de thema’s afval, bodem, gevaarlijke stoffen, woningcorporaties en transport. De ILT/IOD richt zich daarbij op georganiseerde criminaliteit met een ondermijnend karakter en vaak met internationale (financiële) constructies en handelsstromen. Strafrechtelijke onderzoeken voert de ILT/IOD, waar mogelijk, in samenwerking met andere opsporingsdiensten uit om een maximaal effect te sorteren.

Free riders

Vanuit de intelligence-positie van de ILT/IOD wordt de aandacht, in het verlengde van handhaving en toezicht, mede gericht op ‘free riders’. Dat zijn organisaties en individuen die zich bewust onttrekken aan het toezicht en bedrijven die gebruik maken van een nieuwe modus operandi.

Productieaantallen

Product10 Aantal
Signalen 88
Preweegdocumenten 16
TCI-pv's 30
TCI-criminele inlichtingen rapporten 70
Analyses 2
PV's (eindopsporingsonderzoeken) 10

10. De aantallen producten zijn vooruitlopend op de afstemming met het OM over het Handhavingsarrangement.