De ILT ontleent haar wettelijke taken op het gebied van vervoer gevaarlijke stofen voornamelijk aan de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Schepenwet en de Wet luchtvaart en de hierbij behorende besluiten en regelingen.

Internationaal komt de regelgeving tot stand op grond van de volgende verdragen en overeenkomsten:

  • Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR);
  • Reglement betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor (RID);
  • Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN);
  • Technische voorschriften voor het veilige vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht (ICAO TIS);
  • De Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG Code, IMSBC Code, IBC Code).

Productieaantallen

  2017 2018 2019 2020 2021
Vergunningen 275 270 270 270 270
Administratiecontroles 275 275 275 275 275
Audits 54 66 72 72 72
Convenanten 8 9 10 11 11
Objectinspecties 6470 6470 6470 6470 6470
Incidentafhandeling 1402 1402 1402 1402 1402
Onderzoek 20 20 20 20 20