Defensie

De ILT verleent vergunningen en houdt toezicht op inrichtingen van het ministerie van Defensie op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer (Wm). Deze taken blijven de komende jaren een belangrijk speerpunt. Gezocht wordt naar betere en effectievere toezichtmethoden om de naleving door Defensie te verbeteren.

GGO

Het nieuwe Besluit genetisch gemodificeerde organismen (GGO) en de ontwikkelingen in het veld (gene drive en ‘zelfbouwpakketten’) verlangen andere deskundigheden van de inspecteurs en een andere manier van toezicht. Deze veranderingen kunnen de komende jaren doorgevoerd worden.

Buisleidingen

De grote nalevingbereidheid van buisleidingexploitanten leidt de komende jaren tot een vermindering van toezicht bij goed presterende exploitanten. Ook wordt het toezicht meer gericht op de goede werking van het volledige veiligheidsbeheerssysteem, ondersteund door reality checks.

Productieaantallen

  2017 2018 2019 2020 2021
Vergunningen 6,7 83 80 40 40 40
Administratiecontroles 95 95 85 70 70
Audits 90 90 85 85 85
Objectinspecties 225 190 165 135 135
Incidentafhandeling 10 10 10 10 10

6. Vanaf 2019 treedt naar verwachting de omgevingswet in werking, de Wabo-vergunningen tav BRIKS gaan dan over naar gemeenten.
7. 3 concessieaanvragen buisleidingen.