De ILT onderschrijft dat samenwerking belangrijk is om de naleving te bevorderen. Samenwerking maakt namelijk een meer omvattende aanpak mogelijk. Daarmee is het mogelijk dat ‘het net zich sluit’ om bedrijven die zich niet aan de wet willen houden. Daarnaast past het bij het rijksthema ‘Meer effect, minder last’ om door betere samenwerking de toezichtlast te verminderen. Hiervoor is interne afstemming nodig binnen de ILT en tussen de ILT en andere diensten, zoals de Belastingdienst, de Douane, de Politie, de NVWA en Rijkswaterstaat. Bij het toezicht op de vervoerswetgeving werkt de ILT ook samen met de Koninklijke Marechaussee en bij het toezicht op gevaarlijke stoffen met  een onderdeel daarvan, het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen.

Voor de uitwisseling en het delen van gegevens bestaat er een systeem als Inspectieview van de Inspectieraad (het samenwerkingsverband van rijksinspecties). Toezichthouders maken waar mogelijk gebruik van elkaars risico-analyses en risicoprofielen. De inzet is om controles zo veel mogelijk te concentreren op één moment in het logistieke bedrijfsproces, zodat dat proces niet méér gehinderd wordt dan noodzakelijk.

Rijksinspecties

De ILT geeft in lijn met het kabinetsbeleid ten aanzien van de organisatie en het functioneren van de rijksinspecties invulling aan de beleidskeuzes van het kabinet. De ILT is:

  • dichtbij de beleidskernen en de verschillende werkvelden gepositioneerd;
  • neemt daarbij een onafhankelijke positie ten opzichte van de beleidsdepartementen in;
  • en werkt - door gerichte samenwerking met andere rijksinspecties - alsof er één rijksinspectie is.

Opsporing

Naast de samenwerking in het toezicht bestaat er samenwerking bij de opsporing van zware georganiseerde milieucriminaliteit en fraude bij woningcorporaties. Daarvoor beschikt de ILT over een eigen Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD). Deze richt zich vooral op bedrijven en personen die de regelgeving op het gebied van milieu, transport en wonen stelselmatig en op een ernstige manier overtreden. Samenwerking met de toezichtonderdelen van de ILT, met andere bijzondere opsporingsdiensten, het Functioneel Parket en tal van andere partners worden steeds effectiever. De IOD wil een bijdrage leveren aan het afpakken van crimineel vermogen.

Structureel en notoir overtredende bedrijven in de sectoren rail, bus, taxi, goederenvervoer en transport gevaarlijke stoffen worden samen met onder meer Belastingdienst, Politie, FIOD, RDW, de Douane en de Koninklijke Marechaussee met zware handhavingsinstrumenten uit de markt gehaald. Het OM regisseert een gezamenlijke aanpak voor bedrijven die structureel of planmatig wet- en regelgeving overtreden.

Brancheverenigingen en sectoren

Brancheverenigingen zijn vaak nuttige organisaties voor informatie van de ILT. Zij hebben zelf belang bij goede ‘nalevers’ onder hun leden. En het verbeteren van de naleving is ook wat de ILT met haar toezicht wil bereiken. Met een goede samenwerking kunnen deze partijen elkaar versterken.

Samenwerking in het toezicht op asbest

Ondanks een totaalverbod op nieuwe toepassing in Nederland is asbest nog altijd op veel plaatsen in de samenleving aanwezig. Het toezicht op juiste verwerking is verdeeld over verschillende overheidsinstanties, waaronder de ILT. Een van de taken van de ILT is het toezicht op asbestwegen en industriële toepassing.

Samenwerking in de luchtverkeersdienstverlening

Nederland werkt met een aantal andere Europese landen samen aan een internationaal gedeeld luchtruim die een grotere vluchtefficiëntie nastreeft en vertragingen in het vliegverkeer wil terug brengen. Moderne, veilige en betrouwbare technieken kunnen helpen om de versnippering van systemen en operationele procedures te verminderen. De ILT vervult hierin de rol van National Supervisory Authority.

Samenwerking in het toezicht op de scheepvaart

Diverse organisaties zijn betrokken bij het toezicht op de binnenwateren en in de zeehavens. Deze leggen afspraken over speerpunten vast in een jaarlijks Toezichtplan Veilig Vervoer over Water. De ILT initieert het overleg en werkt hierin samen met de Douane, de Havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam, de Inspectie SZW, de Koninklijke Marechaussee, de Kustwacht, de Politie, de NVWA, het OM en Rijkswaterstaat.

Voorbeeld: toezicht op luchtverkeersdienstverlening

Nederland, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg werken samen in het kader van het Functional Airspace Block Europe Central-verdrag (FABEC).

De inspectie werkt in FABEC-verband als ‘National Supervisory Authority’ (NSA) actief samen met de NSA’s in de andere Europese lidstaten voor het toezicht op de nieuwe Europese regelgeving en het afgeven van certificaten en vergunningen. Voor het toezicht op Eurocontrol Maastricht en het afgeven van certificaten en vergunningen werkt de NSA Nederland nauw samen met Duitsland, België en Luxemburg.

Er is sprake van harmonisatie en standaardisatie binnen Europa in relatie tot het gebruik van het luchtruim boven Europa. Daartoe lopen de volgende acties:

  • De NSA Safety Manual-werkgroep is belast met het opstellen van gemeenschappelijke processen en procedures voor het toezicht. Deze procedures zijn opgenomen in een NSA Safety Manual dat door alle deelnemende FABEC-landen is ondertekend.
  • De NSA Training task force werkt aan de  gemeenschappelijke acceptatie van trainingprogramma’s voor verkeersleiders;
  • De NSA Change task force maakt afspraken voor het beoordelen en accepteren van grote wijzigingen in luchtruim- en/of verkeersleidingsprocedures en -systemen;
  • De NSA Safety Performance-werkgroep ontwikkelt methodes en analyses om binnen de FABEC landen aan de Europese eisen voor Safety performance te voldoen. NSA FABEC audit team: sinds 2015 worden de nationale toezichtprogramma’s van iedere NSA gedeeld en is begonnen met een uitwisseling van auditors tussen de verschillende landen.

Internationaal

Zowel in Europees als in mondiaal verband werkt de ILT veelvuldig samen met toezichthouders uit andere landen. Tegelijkertijd zijn er veel internationale regels die bijvoorbeeld een vaste controlefrequentie voorschrijven. Die beperken de ILT soms om zelf keuzes te maken op basis van de grootste risico’s.