Op basis van artikel 2.26 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de ILT aangewezen als adviseur voor het Wabo-bevoegd gezag (provincies en gemeenten) bij aanvragen voor omgevingsvergunningen van risicovolle (BRZO) bedrijven. De inspectie toetst de Wabo-vergunningen die worden verleend aan 800 BRZO- en andere milieurelevante bedrijven met als doel landelijk uniforme vergunningen die voldoen aan (inter)nationale milieuvoorschriften (gelijk speelveld).

De inspectie houdt toezicht op de naleving van de vergunningvoorschriften van grote olieopslagterminals op Bonaire en Sint Eustatius. Deze bedrijven hebben pas in 2013-2014 een actuele milieuvergunning gekregen waarop de ILT toeziet.

Toezicht op provincies

Ter invulling van de stelselverantwoordelijkheid van de minister voert de inspectie het interbestuurlijk toezicht op de provincies uit en bepaalt of de provincies volgens de wet de zogenoemde medebewindtaken uitvoeren. Prioriteit ligt daarbij bij de taken voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) van de provincie ten aanzien van risicovolle bedrijven (met name bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen en de Richtlijn industriële emissies cat. 4). De ILT geeft uitvoering aan deze opdracht door het opstellen van provinciebeelden (administratiecontroles). Zij gaat daarbij uit van vertrouwen en voert de taak voornamelijk uit op basis van bestaande (openbare) gegevens.

Melding ongewone voorvallen

De Wet milieubeheer (art 17.2) verplicht bedrijven om een ongewoon voorval (incident of afwijking van de reguliere bedrijfsvoering) te melden aan het Wabo-bevoegd gezag. Het bevoegd gezag stuurt deze meldingen conform de Wet milieubeheer door aan de inspectie.

De ILT verwerkt deze meldingen, beoordeelt en analyseert ze. De resultaten worden gedeeld met het bevoegde gezag en het departementale beleidsonderdeel.

Nationale belangen

De ILT houdt verder toezicht op de borging van de nationale belangen in het ruimtelijke ordeningsbeleid. Zij toetst de provinciale ruimtelijke verordeningen en inpassingsplannen en de gemeentelijke ruimtelijke plannen aan het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en andere AMvB’s met ruimtelijke consequenties.

Luchthavens

De ILT toetst bouwplannen binnen het zogenoemde beperkingengebied (Luchthavenindelingsbesluit) rond Schiphol en rondom regionale luchthavens van nationaal belang (Lelystad en straks ook Rotterdam, Eindhoven en Maastricht) en verleent, als dat op zijn plaats is, een verklaring van geen bezwaar.

Productieaantallen

  2017 2018 2019 2020 2021
Vergunningverlening8 55 55 55 55 55
Wabo-adviezen 175 175 175 175 175
Administratiecontroles 2009 200 200 200 200
Audits 6 6 6 6 6
Onderzoek 10 10 10 10 10
Trendanalyse 1 1 1 1 1

8. Verklaring van geen bezwaar Luchthavenindelingbesluit
9. Doorwerking nationale belangen in bestemmingsplannen