Waarom werkt de ILT hieraan?

Taxivervoer zonder vergunning veroorzaakt verschillende vormen van economische schade. Denk aan inkomstenderving voor het legale vervoer en oplichting van passagiers. Soms leidt illegaal taxivervoer ook tot verstoring van de openbare orde. Maar ook legale taxibedrijven kunnen economische schade veroorzaken. Bijvoorbeeld door fraude bij het registreren van arbeids- en rusttijden en door verboden bedrijfsconstructies. Fysieke schade kan ontstaan door onveilige situaties bij legaal en illegaal taxivervoer. 

De ILT-brede risicoanalyse (IBRA 2019) schat de totale schade op € 22 miljoen. Daarnaast is er een bedrag aan schade, van € 28 miljoen, door onveilig bus- en rolstoelvervoer.

Wat wil de ILT bereiken?

Met dit programma wil de ILT zorgen voor eerlijk en veilig taxivervoer. En criminele invloeden in de taximarkt voorkomen. 

Verhaal over het werk van de ILT

"Mensen zijn mondiger geworden en klagen meer. Maar dat begrijp ik", Marianne (inspecteur)

  • De taxibranche heeft flink te lijden onder de coronacrisis. Wat is er voor de inspecteurs taxi veranderd in hun dagelijkse inspectiewerk? Marianne is inspecteur en vertelt haar verhaal.

Wat heeft de ILT in 2020 gedaan?

De ILT start in de tweede helft van 2020 4 projecten vanuit het programma Marktwerking taxi: 

  • De ontwikkeling van een nieuwe handhavingsstrategie om illegaal taxivervoer (snorders) te voorkomen. 
  • Een onderzoek of de ILT kan aansluiten bij de regionale en landelijke informatie- en expertisecentra (RIEC/LIEC) om criminele invloeden in de taximarkt te bestrijden. 
  • Intensiever samenwerken en meer gegevens uitwisselen met de gemeente Amsterdam. En ook met andere gemeenten.  
  • Een onderzoek hoe de ILT het toezicht op de straattaxi kan verbeteren.


Algemene voetnoot
In het Meerjarenplan 2020-2024 heet dit programma ‘Verstoring marktwerking bij taxivervoer’.