Foto Inspectie Leefomgeving en Transport - fotograaf Paul Voorham

Waarom werkt de ILT hieraan?

De maatschappij moet kunnen vertrouwen op een veilig spoor. Het Nederlandse spoor is een veilige, betrouwbare en duurzame vorm van transport. En dat wil de ILT zo houden. Een aantal ontwikkelingen kunnen op termijn zorgen voor een daling van het veiligheidsniveau op het Nederlandse spoor. Het gaat om toenemende drukte op het spoor, internationalisering, marktwerking, afnemende deskundigheid en de beschikbaarheid van spoorpersoneel. De ILT-brede risicoanalyse (IBRA 2019) schat de totale schade op € 55 miljoen. Dit is alleen de schade aan het hoofdspoor.

Wat wil de ILT bereiken?

De ILT wil de veiligheid op en rond het spoor minimaal op het huidige hoge niveau houden. Om dit te bereiken heeft dit programma 4 doelen:

  • Een goed uitgevoerd kwaliteit- en veiligheidsmanagement;
  • Een betere veiligheidscultuur;
  • Een verbeterde veiligheid op risico-onderwerpen;
  • Een goed werkend stelsel van erkenning en certificering door derden.

Podcast over het werk van de ILT

"We werken aan een veiligheidscultuur op het spoor. Dat je leert van fouten, dat je leert van onveilige situaties. Onveilige situaties worden nu nog te weinig gemeld. Die cultuur willen we veranderen", Chris Sjoers (adviseur programmateam veiligheidscultuur bij de NS):

Wat heeft de ILT in 2020 gedaan?

Een goed uitgevoerd kwaliteit- en veiligheidsmanagement 

De ILT voert in 2020 audits uit bij het grootste deel van de betrokken spoorwegondernemingen. Hiermee wil de ILT inzicht krijgen, in hoeverre de veiligheidsbeheersystemen van alle Nederlandse spoorwegondernemingen en de infrastructuurbeheerder voldoen aan Verordening (EU) 2018/762. De ILT sluit aan bij het Management Maturity Model van de ERA. Dit is een nieuwe methode die, met de invoering van het 4e spoorwegpakket, wordt gehanteerd. Met de uitgevoerde nulmeting heeft de ILT inzicht in de volwassenheid en effectiviteit van de spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerder, op het gebied van veiligheidsmanagement.

Betere veiligheidscultuur

De ILT stelt een plan van aanpak Veiligheidscultuur op. Dit doet zij om de veiligheidscultuur binnen de spoorsector te verbeteren. Hiervoor spreekt de inspectie met de directeuren/CEO’s van 19 spoorwegondernemingen. De Safety Culture Declaration van de ERA vormt het startpunt van het gesprek. De ILT beschouwt deze gesprekken als nulmeting, waarop zij de audits voor 2021 afstemt.

Verbeterde veiligheid op risico-onderwerpen

Er vinden in 2020 inspecties plaats voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoor. Dit zijn inspecties op het gebied van druppellekkages en informatievoorziening. Daarnaast maakt de ILT een start met de verkennende projecten Beveiligingsplannen en Noodplannen voor emplacementen. Door de coronamaatregelen is deuitvoering van deze projecten vertraagd. 

Het huidige systeem voor spoorbeveiliging is Automatische Trein Beïnvloeding (ATB). Dit systeem is niet berekend op de (steeds toenemende) drukte op het spoor. Daarom wordt dit systeem vervangen door het European Rail Traffic Management System (ERTMS). De ILT heeft een verkenning uitgevoerd. Dat heeft zij gedaan om te bepalen hoe zij haar rol bij de invoering van het ERTMS het beste in kan vullen.

Een goed werkend stelsel van erkenning en certificering door derden

De ILT voert in 2020 een verkenning uit naar de risico’s in het stelsel van CBI’s (conformiteitsbeoordelingsinstanties) voor de toelating van materieel en infra. Op basis daarvan heeft de ILT een toezichtstrategie ontwikkeld.