Foto Arjan Almekinders

De ILT werkt in 2020 aan 10 toezichtprogramma’s. De inspectie zet met deze programma’s in op de grootste maatschappelijke risico’s. In dit hoofdstuk leest u op hoofdlijnen over de voortgang van deze programma’s.

De ILT kiest bij deze programma’s voor instrumenten die het meest effectief zijn. Daarbij houdt de ILT rekening met de snel veranderende wereld om haar heen. Voor een beter toezicht werkt zij binnen ieder programma aan het verbeteren van haar informatiepositie, bijvoorbeeld door het selecteren van de juiste bronnen. Daarnaast zet de ILT innovatieve en geavanceerde analysetechnieken in. Zodoende kan zij gericht keuzes maken op het gebied van handhaving, vergunningverlening, sturing en beleid. Hiermee ontwikkelt de ILT zich verder als informatiegestuurde organisatie. Ook zoekt de ILT bij de uitvoering van de programma’s de samenwerking met de buitenwereld. Bijvoorbeeld met andere handhavingsorganisaties als de Politie, de Douane, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie SZW en omgevingsdiensten.

Meerjarig

De programma’s zijn voor het grootste deel meerjarig. Het gaat hierbij om voorbereidende (analyse)activiteiten en het echte ingrijpen. In 2020 starten 3 nieuwe programma’s: Marktwerking taxivervoer, Legionella en Veiligheid op het spoor. De programma’s die in 2019 zijn gestart, gaan in 2020 verder. Ook voert de ILT een aantal verkenningen uit naar nieuwe programma’s. In dit jaarverslag leest u op hoofdlijnen over de voortgang van deze programma’s.

Taakoverstijgend

De taken van de ILT zijn vastgelegd in een groot aantal wetten en regels. Zowel nationaal als internationaal. Vaak zijn deze wetten en regels opgesteld vanuit een specifieke invalshoek, bijvoorbeeld transport of milieu.

De programmatische aanpak richt zich op het verminderen van maatschappelijke risico’s. Deze risico’s overstijgen vaak de reikwijdte van de afzonderlijke regels. Voorbeelden van zulke programma’s  zijn: Juiste verwerking van afvalstoffen, Schoon Schip en Veilig en duurzaam Schiphol. Bij deze programma’s komen regels op het gebied van transport en milieu samen. Om deze reden kiest de ILT ervoor deze programma’s te beschrijven vanuit het perspectief van de maatschappelijke relevantie. En niet vanuit de individuele wet- en regelgeving.