Foto John Gundlach - Flying Holland

Waarom werkt de ILT hieraan?

De overheid moet meer tegenwicht bieden aan de risico’s van het systeem van conformiteitsbeoordeling. Dit is een belangrijke les naar aanleiding van een aantal incidenten in de afgelopen jaren, zoals de Fyra, Amicitia en tachograaffraude. Conformiteitsbeoordeling is het proces waarin wordt aangetoond of is voldaan aan de vastgestelde eisen voor een product, proces, dienst, systeem, persoon of instantie. De maatschappij moet kunnen vertrouwen op een wettelijk certificaat, beoordeling of persoonsregister. Ook wanneer private instellingen, of een conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI) deze verlenen of uitvoeren.

Met dit programma wil de ILT bereiken dat de werking van het systeem van certificering/keuring beter is gewaarborgd. Hierdoor is er meer vertrouwen in het stelsel (en de daarbij horende instanties). Dit draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Wat wil de ILT bereiken?

De ILT wil dat de maatschappij kan vertrouwen op een afgegeven certificaat van een private partij. De stelsels moeten zo (gaan) werken dat zij belangen van de veiligheid en duurzaamheid borgen. De ILT wil een bijdrage leveren aan het vergroten van deze betrouwbaarheid. Door meer inzicht in en grip op de private instellingen, die werkzaam zijn op het werkterrein van de ILT. En waarmee de ILT een toezichtrelatie heeft. 
Het programma heeft 3 doelen:

  • De basis is op orde. Dit betekent dat er goede informatie is over de instellingen in het stelsel. De ILT wil dat de CBI’s actief informatie doorsturen naar de inspectie, met structurele informatie-uitwisseling;
  • De ILT voert regie op het systeem van stelsels en private partijen en onderhoudt professionele relaties; 
  • De vergunningverlening en het toezicht op private partijen en stelsels verlopen zo goed mogelijk.

Nieuwsbericht over het werk van de ILT

"Als programmamanager van het programma Inspectie en certificering vind ik het mooi dat we deze eerste stap hebben kunnen zetten in het verbeteren van onze informatiepositie rondom certificerende en keurende instellingen. Dat helpt ons meer inzicht te krijgen in het functioneren van deze instellingen, waarmee we betere keuzes kunnen maken in ons toezicht", Anuschka Otten (ILT-programmamanager Inspectie en Certificering)

Wat heeft de ILT in 2020 gedaan?

Basis op orde

In 2020 brengt de ILT de verschillende stelsels van conformiteitsbeoordeling in beeld. 

Verbeterde samenwerking Raad voor Accreditatie

De inspectie en de Raad voor Accreditatie versterken de samenwerking. Zij gaan meer informatie uitwisselen. 

Evaluatie klassenbureaus scheepvaart 

De klassenbureaus scheepvaart geven certificaten af in mandaat namens de minister. De inspectie en de klassenbureaus voeren gezamenlijk een evaluatie uit. Dit is de basis voor een verbetertraject.

Risicoanalyse stelsel van conformiteitsbeoordeling spoor

Om de spoorwegveiligheid op een hoog niveau te houden, is het belangrijk dat nieuw materieel en nieuwe infrastructuur veilig zijn. 1 van de voorwaarden voor verlening van vergunningen, is dat de aanvrager een geldige verklaring van een CBI bij de aanvraag voegt. De ILT voert in 2020 een risicoanalyse uit. Op basis van deze analyse, bepaalt de inspectie een aanpak voor vergunningverlening en toezicht op de CBI’s. 

Relatie ILT en Kiwa

De ILT bekijkt in 2020 de contacten en ervaringen met de conformiteitsbeoordelingsinstantie Kiwa. Dit gebruikt de inspectie om de relatie tussen de ILT en het Kiwa verder te professionaliseren. 

DOE-coalitie

De DOE-coalitie-certificering is 1 van de DOE-coalities van het programma Innovatie Toezicht van de Inspectieraad. De ILT, Inspectie SZW, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Staatstoezicht op de Mijnen werken samen in een verdiepend onderzoek naar de werking van een aantal risicovolle stelsels van certificering. De ILT heeft hierin het voortouw.