Het jaar 2020 staat in het teken van COVID-19. Wereldwijd, maar ook op het werk van de ILT heeft het virus de nodige impact. Tegelijkertijd start de nieuwe organisatiestructuur in 2020. Met de nieuwe koers, de ontwikkelopgave die sinds 2016 is ingezet, blijft de ILT steeds in ontwikkeling.  Doel hiervan is maatschappelijk effect bereiken voor het publieke belang. 

Corona

Het werk van toezicht, vergunningverlening en handhaving zorgt ervoor dat ILT-medewerkers vaak op locatie werken. En dat zij veel verschillende contacten hebben. Door de uitbraak van COVID-19 moet de ILT snel op zoek naar een goede en veilige aanpak. Vanaf 16 maart 2020 werken ILT-medewerkers zoveel mogelijk thuis. Inspectiebezoeken op locatie liggen tijdens de eerste intelligente lockdown stil. Waar mogelijk is dit vervangen door digitaal toezicht. Bij calamiteiten, ongevallen of meldingen gaat het werk op locatie altijd door. 

Interview over het werk van de ILT

"Tijdens de lockdown zagen we al snel verschillen in risico’s. De luchtvaarsector lag bijvoorbeeld zo goed als stil, maar de afvalsector ging door" Fred Jansen (ILT-projectleider) 

Om te bepalen welk toezicht met voorrang opgepakt wordt, houdt de ILT ook tijdens corona de systematiek van de ILT-brede risicoanalyse (IBRA 2019) aan.  Bij het opstarten van inspecties zijn de maatschappelijke risico’s leidend. Het IBRA-projectteam brengt voor alle onderwerpen de risico’s tijdens de lockdown in beeld. Tussen half juni en half augustus pakt de ILT in 3 fases vrijwel alle inspecties op locatie weer op. De ILT kiest ervoor om eerst die werkvelden op te pakken, waar de noodzaak tot toezicht en opsporing urgent is. Of waar aandacht nodig is. Het is hierbij mogelijk om het werk zonder gebruik van het openbaar vervoer uit te voeren. Bepaalde werkzaamheden worden uitgezonderd, omdat de 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. De medewerkers werken volgens de richtlijn ‘veilig en gezond werken’. Deze richtlijn schrijft, onder andere, het gebruik van beschermende middelen voor. Bijvoorbeeld mondkapjes en handschoenen. De veiligheid van haar werknemers staat bij de ILT altijd voorop. 

Door de pandemie raken andere manieren om toezicht te blijven houden in een stroomversnelling. Fysieke inspecties zijn een onderdeel van een bredere interventiemix. De ILT benut data  nu beter. Ook onderzoekt zij digitale alternatieven. Het ILT-innovatielab kijkt hoe de ILT haar toezicht deels met drones kan uitvoeren. En hoe de ILT haar werk nog beter kan digitaliseren. Het beoordelen en afhandelen van vergunningen doet zij nu meer digitaal dan voorheen. Het voordeel van digitalisering is dat er ook met terugwerkende kracht geïnspecteerd wordt. Dit omdat bedrijven zelf ook meer digitaal vastleggen door het thuiswerken. 

Nieuwe handhavingsstrategie

In 2020 treft de ILT voorbereidingen op de introductie van de nieuwe handhavingsstrategie. Deze vervangt de interventieladder. Deze interventieladder is niet meer in lijn met de uitgangspunten van de koers van de ILT. Met de nieuwe handhavingsstrategie volgt de ILT de interventiematrix van de landelijke handhavingsstrategie. Deze interventiematrix is in 2020, voor alle werkterreinen van de ILT, uitgewerkt voor de 10 meest voorkomende overtredingen per werkterrein. Zo kan de inspectie transparant vergelijkbare keuzes maken in vergelijkbare situaties. De ILT kan interventies of sancties op dezelfde wijze kiezen en toepassen. 

Podcast over de nieuwe handhavingsstrategie

Stan Smeulders (teamleider bij de ILT): “De nieuwe handhavingsstrategie is een hulpmiddel, geen blauwdruk. Mijn tip voor alle ILT-inspecteurs: blijf nadenken. Zit je nog op het goede spoor? Als het een blauwdruk dreigt te worden, komen er ontsporingen en ga je soms de mist in.”

Kwaliteitsmanagement

De ILT zet in 2020 stappen in het verder verbeteren van de monitoring op de naleving van wet- en regelgeving, die gelden voor de inspectie zelf. In 2020 zet de ILT de afdeling Compliance en Quality op. Deze afdeling: 

  • voert interne audits uit; 
  • houdt toezicht op audits van externe toezichthouders; 
  • monitort het opvolgen van bevindingen; 
  • monitort de uitvoering en naleving van (wijzigingen in) wet- en regelgeving binnen de ILT.

De afdeling is een belangrijke spil in de organisatie. Dat komt doordat deze afdeling zorgt voor verbetermogelijkheden in de interne beheersing en compliance inzichtelijk maakt.  

Binnen de organisatie wordt het PDCA (plan-do-check-act) model verder geïmplementeerd. Hiermee zorgt de afdeling voor continue verbetering. Bovendien werkt de inspectie in het programma Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) aan verbeterde en meer gestructureerde processen en betere vastleggingen. Dit zorgt voor meer informatie-gestuurd werken. Deze initiatieven dragen bij aan het verhogen van het bewustzijn van risico’s en kansen van de ILT op verschillende organisatieniveaus. 

In 2020 voert Tüv Nederland audits uit. Deze partij constateert dat de kwaliteitsmanagementsystemen van de ILT voldoen aan de eisen die (internationaal) aan een inspectie-organisatie gesteld mogen worden. Hierdoor behoudt de inspectie de ISO-9001 certificaten voor de taken en activiteiten voor de Luchtvaart en de Scheepvaart. 

Verbetering sturing en verantwoording

Vanaf 2020 zijn de afdelingshoofden budgetverantwoordelijk. De overgang van een centraal budgethouderschap naar afdelingshoofden moet zorgen voor een meer beheerst begrotingsproces. 2020 is een ervaringsjaar; om aan de nieuwe werkwijze te wennen en de interne planning en control verder te verbeteren. De planning- en controlcyclus is als belangrijk onderdeel van de sturing en verantwoording verbeterd. De interne en externe sturing zijn meer met elkaar in lijn. 

1 Loket

Het programma 1 Loket heeft tot doel om administratieve medewerkers binnen de ILT, die als gevolg van automatisering hun takenpakket zien verdwijnen, te voorzien van nieuwe taken. En daarmee de kennis en kunde van deze medewerkers voor de ILT te behouden. Deze nieuwe taken zijn administratieve taken die veelal bij inspecteurs belegd waren. Door de administratieve medewerkers hierop in te zetten, hebben de inspecteurs uiteindelijk meer tijd voor hun primaire taken. In 2020 is een tijdelijke werkorganisatie ingericht die inmiddels een 20-tal taken heeft overgenomen.

Werving en scholing medewerkers

De wervingsopgave voor de ILT in 2020 en 2021 omvat zo’n 320 nieuwe medewerkers. Het betreft ongeveer 190 medewerkers als gevolg van natuurlijk verloop (zoals vertrek naar een nieuwe baan of pensionering). En zo’n 130 medewerkers die worden aangetrokken van de extra middelen die de ILT heeft ontvangen. Dat is ongeveer 25% van het huidige personeelsbestand. Dit is een omvangrijke opgave. Daarom brengt de ILT in 2020 de activiteiten met betrekking tot het werven, plaatsen en opleiden van de nieuwe medewerkers onder in het programma Merkbaar Meer. In 2020 leidt dat tot de implementatie van een nieuw, efficiënter en effectiever wervingsproces. Ook is besloten om de ongeveer 130 medewerkers, die de ILT dankzij de extra middelen kan aannemen, versneld te werven. Eind 2020 is het resultaat dat 111 van deze vacatures zijn vervuld. Daarnaast zijn in 2020 127 reguliere vacatures vervuld.