Foto Inspectie Leefomgeving en Transport - fotograaf Paul Voorham

Waarom werkt de ILT hieraan?

De maatschappij wil een schone bodem, om veilig en gezond op te leven. Deze wens wordt bedreigd. Door verspreiding van verontreinigende stoffen, onjuiste verwerking én toepassing van grond en bouwstoffen. En door de aantasting van de kwaliteit van strategische drinkwatervoorraden. Het aantal werkzaamheden in de bodem is groot; dagelijks zijn er ongeveer 1.400 graafbewegingen. Met overtredingen is veel geld te verdienen. De pakkans is laag en het toezicht is versnipperd. Er zijn vele publieke en private toezichthouders. Omdat er veel zaken misgaan, er grote maatschappelijke schade kan ontstaan, zet de ILT het programma Bodem op.  De ILT-brede risicoanalyse (IBRA 2019) schat de totale schade op € 1,6 miljard.

Wat wil de ILT bereiken?

De ILT wil verontreiniging en aantasting van de bodem voorkomen. Daarom treedt zij waar nodig en mogelijk handhavend op. De inspectie ziet erop toe dat bedrijven volgens de regels werken om de kwaliteit van het beheer en de bescherming van de bodem te verbeteren. Om dat te bereiken heeft dit programma 3 doelen:

  • Het voorkomen van verontreiniging en aantasting van de bodem;
  • Een betere kwaliteitsborging van beheer en bescherming van de bodem;
  • Het stimuleren van veiliger en duurzamer (her)gebruik van bodem en secundaire bouwstoffen.

Podcast over het werk van de ILT

"De ILT experimenteert met nieuwe manieren van toezicht. We kijken bijvoorbeeld met een satelliet of drone wat er op de grond gebeurt. Vanuit de lucht kan je goed zien hoeveel volume een bepaalde berg grond heeft. Dat vergelijken we met het rapport. Heeft een bedrijf de juiste volumes opgegeven?", Quirine Diesbergen (programmamanager bij de ILT)

Wat heeft de ILT in 2020 gedaan?

In 2020 starten 2 onderzoeken: grondbanken en het omkatten van grond. In het eerste onderzoek experimenteert de ILT met de inzet van een drone. Zij benut de resultaten van dit experiment voor de volgende fase van het project.

De ILT voert in 2020 inspecties uit, die zich richten op grondimport en opwerkers van bodemas uit afvalenergiecentrales (AEC’s). Ook voert de ILT her-inspecties uit bij de producenten van thermisch gereinigde grond (TGG). U leest de inspectieresultaten online terug. 
De ILT rondt het onderzoek naar de aanleg van bodemenergiesystemen af met een signaalrapportage. Hierin staan de bevindingen van het onderzoek. En enkele aanbevelingen om het risico op milieuschade te verminderen.

In 2020 is een beleidsevaluatie van het publiek-private bodemtoezicht (Kwalibo-stelsel) afgerond. Daarin zijn de ervaringen van de ILT als toezichthouder meegenomen.

De ILT betrekt in haar bodemtoezicht adviezen van de commissie Van Aartsen, naar de versterking van milieutoezicht en -handhaving. En de lijnen uit de uitvoeringsagenda voor het verbeteren van het landelijke stelsel van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH). Onderwerpen als informatiedeling en samenwerking met collega-toezichthouders, zijn daar onderdeel van. Mede door de versnippering is dit niet altijd vanzelfsprekend of gemakkelijk.