Foto Inspectie Leefomgeving en Transport - fotograaf Paul Voorham

Waarom werkt de ILT hieraan?

Als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen, warmt de aarde op. Dat is een bedreiging voor mens en milieu. Met het programma Minder Broeikasgassen, wil de ILT de uitstoot van broeikasgassen (F-gassen) en ozonlaagafbrekende stoffen (OAS) en de afbraak van de ozonlaag verminderen.  De ILT-brede risicoanalyse (IBRA 2019) schat de totale maatschappelijke schade tussen de € 180 en € 232 miljoen per jaar.

Nieuwsbericht over het werk van de ILT

"We hebben gezien dat de expediteur zijn verantwoordelijkheid pakt en er mede voor zorgt dat de illegale handel in F-gassen aan het licht komt en kan worden aangepakt", Marco Buitelaar (programmamanager Minder Broeikasgassen)

Wat wil de ILT bereiken?

Met dit programma heeft de ILT 2 doelen:

 • Lekverliezen van OAS en F-gassen verminderen.
 • Beperking van de handel in OAS en F-gassen. 

Lekverliezen

De ILT houdt toezicht op plaatsen waar lekverliezen kunnen ontstaan. Naast dit toezicht is er een stelsel ontwikkeld. Dat stelsel zorgt ervoor dat de diverse partijen die een rol spelen bij het voorkomen van lekverliezen, zoals producenten, handelaren en onderhoudsbedrijven, maar ook gemeenten en provincies, de gemaakte afspraken kunnen naleven. Ook hierin heeft de ILT een controlerende rol.

Er zijn meer dan 300.000 installaties, waar lekkages kunnen ontstaan. Daarom is het nodig om prioriteiten te stellen. In 2020 maakt de ILT een belangrijke start, om de informatiepositie op te bouwen. Deze informatiepositie is nodig om bij de meest risicovolle installaties in te grijpen. Door intensiever te gaan samenwerken met de omgevingsdiensten is de ILT slagvaardiger geworden. 

Concreet hebben de volgende risicobronnen in 2020 aandacht:

 • Het bezoeken van bedrijven met grote koelinstallaties;
 • Bij het F-gas met het hoogste GWP (Global Warming Potential = vergelijking met CO2 als broeikasgas) namelijk zwavelhexafluoride (SF6) onderzoek de ILT de keten. Dit onderzoek bevindt zich in een tweede fase, waarin de gevoelige schakels in de keten worden bezocht. Denk hierbij aan hoogspanningsschakelaars en MRI-scans;
 • Onderzoek naar de koeling van datacentra. Hieruit blijkt dat een beperkte groep datacentra mogelijk risicovol is. Dit gaat de ILT verder onderzoeken;
 • Airco-installaties moeten worden geïnstalleerd door gecertificeerde bedrijven. Ook de verkopers hebben hierin een verplichting. Gebeurt dit niet? Dan is er een risico op emissies. In een zomeractie controleert de ILT hierop, waarbij de naleving zeer slecht blijkt. Een rapport hierover gaat naar de staatssecretaris van IenW;
 • De ILT heeft een eerste stap gezet door de keten van keuring op partijen die met koudemiddelen werken, te onderzoeken op een juiste uitvoering van hun taken. In 2020 kijkt de ILT ook al naar de keuringsinstanties die wel certificaten afgeven, maar niet geaccrediteerd zijn. Inmiddels voldoen ze nu allemaal aan dat aspect.

Illegale handel in koudemiddelen

De ILT controleert of de reguliere handel aan de handelsbeperkingen voldoet. De inspectie controleert vooral ook op de geheel illegale handel, die onder de radar opereert. De ILT reageert op meldingen van internationale handhavingspartners. Dat zijn meldingen van onderschepte illegale partijen koudemiddelen. Ook probeert de ILT aan de voorkant de illegale handel te benaderen. Dat doet zij dat op 4 manieren:

 • Door controles op processen die in de reguliere handel plaatsvinden;
 • Door handhaving op illegale zendingen die vanuit internationale handhavingspartners aan de ILT worden gemeld. 
 • De ILT vergelijkt importgegevens van de Douane, met de rapportagegegevens van de handelaren. Die moeten zij verplicht opstellen en door accountants laten goedkeuren. In 2020 is hiervoor een dashboard ontwikkeld. Daarin zijn scripts opgenomen om mogelijke overtredingen op te sporen;
 • De ILT geeft specifieke risicoprofielen door aan de Douane. Deze worden geselecteerd en doorgegeven aan de ILT. Dit is realtime. Voldoet een bepaalde import niet aan de regels ? Dan mag dit niet worden ingevoerd. De lading wordt vernietigd, alsnog in orde gemaakt of teruggestuurd.

In 2020 behandelt de ILT een aantal illegale zendingen, waarover zij ook internationaal bericht:

 • Transport van 1150 illegale flessen koudemiddel is vergelijkbaar met een milieubelasting van 38 retourvluchten van Schiphol naar Sydney met 150 personen aan boord. De ILT legt beslag op waardevolle bezittingen van de overtreder. Deze overtreder betaalt uiteindelijk alle kosten voor vernietiging van de illegale flessen.