Foto Inspectie Leefomgeving en Transport - fotograaf Paul Voorham

De ILT werkt aan een optimale dienst- en vergunningverlening. Door middel van vergunningen verleent de ILT toestemming aan bedrijven, objecten en personen om deel te nemen aan economische activiteiten op de werkterreinen van de ILT. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het transport van afval en gevaarlijke stoffen. Of aan de toelating van een bepaald type vuurwerk. In een aantal gevallen heeft de ILT taken op het gebied van vergunningverlening uitbesteed aan andere organisaties, zoals keuringsinstanties en opleidingsinstituten. Dit zijn de zogenaamde certificerende instellingen. De ILT houdt toezicht op het functioneren van deze instellingen.