Foto Inspectie Leefomgeving en Transport

Bij het realiseren van nieuwe wet- en regelgeving op het werkterrein van de ILT, stelt de inspectie op verzoek van het verantwoordelijk ministerie een Handhaafbaarheids-, Uitvoerbaarheids- en Fraudebestendigheidstoets (HUF-toets) op. Hierbij bekijkt de ILT of nieuwe regelgeving ook leidt tot nieuwe taken. En eventuele extra inzet van mensen en middelen. 

HUF-toetsen

In 2020 stelt de ILT 53 HUF-toetsen op. In de meeste gevallen concludeert de ILT dat de wetgeving handhaafbaar, uitvoerbaar en fraudebestendig is. De ILT stelt het grootste deel van de HUF-toetsen op voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Daarnaast stelt zij toetsen op voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken (EZ) en Justitie en Veiligheid (JenV). 

De 5 HUF-toetsen met het grootste effect op de capaciteit zijn: 

  • Wet ter Bescherming Koopvaardij (JenV). Voor vergunningverlening en toezicht op de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers, aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen.
  • Aanpassing Besluiten Luchtvaart. Dit in verband met de implementatie van de EU verordeningen drones (IenW). Voor vergunningverlening en toezicht op de EU verordeningen voor het veilige gebruik van op afstand bestuurde drones in het Europese luchtruim.
  • Markttoezicht en Conformiteit Producten (EZK). Toezicht op producten die onder de harmonisatiewetgeving van de Europese Unie vallen.
  • Energielabels Regeling en Besluit Energieprestaties Gebouwen (BZK). Toezicht op de aanwezigheid van het definitieve energielabel bij de verkoop, verhuur en oplevering van gebouwen.
  • Wetsvoorstel wijziging evaluatie Woningwet (BZK). Toezicht op de gewijzigde Woningwet.