Foto Inspectie Leefomgeving en Transport - fotograaf Paul Voorham

Waarom werkt de ILT hieraan?

1 van de kernwaarden van de ILT is een optimale dienst- en vergunningverlening. Optimale dienstverlening houdt in dat burgers en bedrijven duidelijk, eenvoudig en gemakkelijk contact hebben met de ILT. Zij kunnen bijvoorbeeld op ieder moment een aanvraag voor een vergunning doen. De beoordeling van een vergunning moet effectief zijn én gericht op het beperken van maatschappelijke risico’s. Ook moet informatie op de website toegankelijk, begrijpelijk en eenduidig zijn.

Wat wil de ILT bereiken?

Met dit programma werkt de ILT aan een optimale dienst- en vergunningverlening. Het programma heeft 3 doelen:

  • Een hogere waardering van de aanvrager voor vergunningverlening; 
  • Een eenduidig, transparant en kosteneffectief vergunningsverleningsproces; 
  • Het beoordelingsproces van aanvragen meer inrichten op de risico’s. 

Wat heeft de ILT in 2020 gedaan?

Hogere waardering van de aanvrager voor vergunningverlening 

In 2020 is het webportaal MijnILT verder ingericht. Via dit webportaal kunnen ondernemers vergunningen aanvragen en meldingen indienen. Aanvragers hebben altijd overzicht over hun vergunningaanvragen (inclusief status) of meldingen. Digitaal werken verkleint de kans op fouten. Ook zijn dossiers sneller op orde. Organisaties in de afval- en drinkwatersector kunnen MijnILT gebruiken. Hiervoor zijn gebruiksvriendelijke webformulieren gemaakt. De website is op deze onderdelen geactualiseerd, verbeterd en meer afgestemd op de doelgroep. 

Na de drinkwatersector komen andere leefomgevingsprocessen (zoals scheepsrecycling, vuurwerk, vervoer gevaarlijke stoffen en inzamelvergunning afvalstoffen) aan bod. In 2020 is dit technisch geïmplementeerd, in 2021 is dit in MijnILT beschikbaar. Voor processen in de railsector zijn de voorbereidingen gedaan. 

Voor verschillende sectoren organiseert de ILT rondetafel-bijeenkomsten en werksessies met bedrijven, brancheorganisaties en andere betrokkenen. De sector denkt actief mee. En brengt mogelijkheden in voor verbetering van het vergunningaanvraagproces, communicatie en informatie naar de sector. 

Een eenduidig, transparant, efficiënt en kosteneffectief vergunningsverleningsproces 

In 2020 richt de ILT een uniform vergunningsproces in, waarin onnodige stappen zijn geschrapt. Stappen in de aanvraag zijn waar mogelijk geautomatiseerd, gedigitaliseerd en vereenvoudigd.

Het beoordelingsproces van aanvragen meer inrichten op de risico’s

Om de beoordeling van de aanvraag toe te spitsen op aspecten en bedrijven die risicovol zijn, heeft de ILT betrouwbare, actuele en consistente data voor analyse nodig. De datamodellen waarin data worden vastgelegd voor leefomgeving (bijvoorbeeld drinkwater, vervoer gevaarlijke stoffen en scheepsrecycling) en de railsector zijn in 2020 ingericht.