De ILT is in 2017 gestart met een Innovatie- en Datalab (ID-lab). Het ID-lab ontwikkelt nieuwe toepassingen van databronnen. Daarnaast is het ID-lab ook continu op zoek naar nieuwe, betere analysetechnieken en nieuwe combinaties van databronnen. Doel: effectiever ILT-handelen.

In 2019 stelt de ILT zich ten doel deze analyses steeds beter uit te voeren en deze capaciteit steeds beter te benutten. Er zijn analyseteams samengesteld die experimenten vertalen naar structurele en terugkerende analyses en deze vervolgens uitvoeren.

In 2019 gaat de ILT intensiever samenwerken op het gebied van informatiedeling. Databronnen worden gedeeld en vervolgens structureel ontsloten voor analyse- en sturingsdoeleinden. Hierdoor kan de ILT gerichter en effectiever optreden en maatschappelijke ontwikkelingen signaleren.

Innoveren met data: toezicht op F-gassen

De ILT houdt toezicht op de volledige keten van productie, import, export, doorverkoop en toepassing van (mengsels van) F-gassen in Nederland. F-gassen zijn gefluoreerde broeikasgassen die onder andere als koelgas worden toegepast. Concreet houdt de ILT gericht toezicht op die onderdelen van de keten waarbij een verhoogd risico aanwezig is op emissies van deze gassen en het niet voldoen aan de handelsregels die gelden voor deze gassen.

Waarom F-gassen?

F-gassen worden breed toegepast in onder meer koelinstallaties. Deze gassen hebben een sterke broeikasgaswerking, die al snel een paar duizend maal meer is dan een vergelijkbare kilo CO2. Emissies van deze F-gassen kunnen op verschillende manieren ontstaan en dienen voorkomen te worden. De F-gassenverordening stelt dan ook vele regels aan het gebruik waarop de ILT handhaaft. Ook de handel in deze gassen is aan strenge regels gebonden. Op Europees niveau is het beleid erop gericht de handel gefaseerd terug te brengen. Een handelaar mag dan ook niet meer op de Europese markt plaatsen dan voor hem is toegestaan in dat jaar. Hierover rapporteert de handelaar achteraf aan de EU.

Waarin zit de innovatie van de ILT?

Vanuit haar rol als toezichthouder vraagt de ILT informatie op bij handelaren in F-gassen. Die wordt veelal aangeleverd in ongelijksoortige Excel-overzichten met een groot aantal tabbladen en rijen data. Om goed inzicht in de cijfers te krijgen en om feitelijk goed te kunnen controleren op de handelsbeperkingen, is behoefte aan inzicht in de handelsstromen zodat helder wordt op welk deelgebied gericht toezicht gehouden moet worden. Het visualiseren van complexe grote datasets werkt daarbij verhelderend. Door het inlezen, structureren en bewerken van de ruwe data naar een consistent bestand kunnen de gegevens in beeld gebracht worden. Het is vervolgens aan de inhoudelijk deskundigen van de ILT om deze analyses gericht toe te passen in het complexe inspectieproces.

Eerste resultaten?

Uit de eerste analyses komt al een aantal zaken naar boven waarover de inspecteur gerichter vragen kan stellen bij de inspectiebezoeken.