Outcome

Het voorkomen van onaanvaardbare mondiale gevolgen voor milieu en gezondheid door onjuiste verwerking van gevaarlijke afvalstromen, onvoldoende hoogwaardige afvalrecycling en door het dumpen van afvalstoffen in landen met een minder ontwikkelde verwerking- en toezichtstructuur.

Wat de ILT doet

De ILT toetst aan de wet- en regelgeving of de afspraken in de transitieagenda’s van ’Nederland circulair in 2050’ worden opgevolgd. Resultaten van het ILT-toezicht staan in de transitieagenda’s. Daarbij richt de ILT zich voornamelijk op:

  • Inzameling van afvalstoffen.
  • Hoogwaardigheid van de recycling van afvalstoffen.
  • Uitfasering van zeer zorgwekkende stoffen.

3 afvalstromen hebben prioriteit: kunststof, elektronische apparatuur en biomassa. Ook toetst de ILT of wordt voldaan aan de inzamel- en recyclingnormen voor verpakkingen, autobanden, autowrakken, batterijen en accu’s.

Speerpunten afvalstromen en import

De ILT houdt toezicht op afvalstromen die in haar risicoanalyse het hoogst scoren op het risico op maatschappelijke schade. In 2019 geeft de ILT prioriteit aan:

  • Chemische bijproducten die worden gebruikt in brandstoffen.
  • De export van kwik wegens het milieurisico bij toepassing voor goudwinning.
  • De export van sloopschepen.
  • De export van batterijen en accu’s wegens de sterke toename van het aantal accu’s uit elektrische auto’s en fietsen.

Ook zal de ILT toezicht houden op de import van buitenlands brandbaar afval, verontreinigde grond en slib. Deze stromen worden geïmporteerd als gevolg van de Nederlandse overcapaciteit voor de verwerking ervan.

Speerpunten EVOA-toezicht

De ILT houdt zogenoemd EVOA-toezicht in de zeehavens op export van afval naar landen buiten de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Dit doet de ILT om afvaldump in landen met een kwetsbare structuur van toezicht en afvalverwijdering te voorkomen. EVOA staat voor Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen. De ILT werkt op dit punt al lange tijd samen met de douane. In 2019 wil de ILT al het toezicht op afval, producten, vuurwerk en gevaarlijke stoffen bundelen in een integraal toezichtprogramma op de logistieke knooppunten. Daarbij wordt gestreefd naar maximale samenwerking met andere toezichthouders op de douaneterminals.

2019

De ILT wil in 2019 met petrochemische bedrijven afspraken maken over hun ketenverantwoordelijkheid, zodat zij bijvoorbeeld bij pygas eerst het benzeengehalte verminderen, voordat het als brandstofcomponent op de markt wordt gebracht. Verder wil de ILT in 2019 stimuleren dat kunststofafval dat niet meer door China wordt geaccepteerd, een hoogwaardige verwerking binnen Europa krijgt.